Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / EXPEDIENT / Legalització de documents / Legalització de documents espanyols

Legalització de documents espanyols

Per tal que els documents acadèmics originals tinguin efectes a l’estranger és necessari dur a terme la seva legalització.

Existeixen dues vies per legalitzar els documents, en funció del tipus de document i del país on hagi de tenir efectes:

Consulta les instruccions per a la legalització de documents espanyols que han de tenir vigència a l'estranger.

Legalització per la via diplomàtica

Documents que són objecte de reconeixement de signatures pel Ministeri:

  • Títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional, expedits pels rectors de les universitats o certificats substitutoris (Certificat de títol en tràmit). D'acord amb el RD 1002/2010 de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials, la signatura de la persona interessada forma part del contingut del títol. Així doncs, és necessari per al tràmit de legalització que els títols estiguin signats per la persona interessada.
  • Títols d'educació superior i de postgrau, expedits pel Ministeri d'Educació
  • Certificacions acadèmiques oficials d'estudis conduents a l'obtenció dels títols mencionats als anteriors apartats.
  • Certificacions expedides en el Ministeri d'Educació acreditatives del compliment de les condicions de titulació exigides per Directives del Consell de les Comunitats Europees.
  • Certificat d'universitat pública. Alguns països demanen, a més dels documents acadèmics, una certificació conforme la Universitat és una institució pública de caràcter oficial. El document s'ha de sol·licitar mitjançant el tràmit corresponent de la seu electrònica del Ministeri d'Universitats. Cal indicar NOM COGNOMS, DNI/NIE/PASSAPORT, la Universitat que cal certificar, el país on ha de tenir efectes el document i l'adreça postal completa on es vol rebre el document.

Les certificacions acadèmiques emeses pels centres de la UPC (propis i adscrits) que hagin de ser legalitzades per la via diplomàtica les ha de signar el/la Secretari/Secretària General de la UPC, per tal que el MECD reconegui la signatura i es pugui remetre a la Secció de Legalització del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.

Legalització per la via notarial

La via notarial s'adreça a aquells documents acadèmics no oficials, com poden ser títols, certificats o diplomes corresponents a estudis propis de les Universitats. També es legalitzen per aquesta via les certificacions que acompanyen els programes i plans d'estudis de titulacions oficials. Tot i que la legalització de documents oficials mitjançant la via notarial és acceptada a un gran nombre de països, es recomana confirmar-ho prèviament amb l'òrgan del país corresponent on ha de tenir efectes el document.

Per a la legalització via notarial de documents expedits per la Unitat de Plans d'Estudi i Títols (títol oficial o certificat de títol en tràmit) o gestionats per la Unitat de Normatives i Gestió d'Expedients (programes i plans d'estudis dels centres d'Igualada i Mataró, anteriorment adscrits a la UPC), consulteu la notaria on us heu de dirigir que dependrà de la persona que signi el document que voleu legalitzar: Notaries per legalitzar les signatures del personal de la UPC

En cas de països que demanin el certificat d'universitat pública, si aquest es pot legalitzar per via notarial, es podrà demanar directament a la unitat gestora.


Independentment de la via que s'hagi de seguir, per legalitzar documents signats pel personal acadèmic i/o d'administració i serveis de la unitat gestora, la persona interessada en el moment de sol·licitar la documentació ha d'indicar explícitament que els documents són per legalitzar. D'aquesta manera la unitat gestora, seguint les indicacions de el/la Secretari/Secretària General de la UPC sobre aquest procediment, pot informar-ne a la persona interessada.


Tota la informació referent a la legalització de documents, reconeixement de signatures, requisits de presentació, etc., es pot trobar al web del Ministeri d'Universitats.

Més informació

Unitat de Plans d'Estudi i Títols: sga.titols@upc.edu

Unitat de Normatives i Gestió d'expedients: sga.normatives@upc.edu