Vés al contingut (premeu Retorn)

Estudiant de 1er de grau: certifica el B2

Per tenir dret a l’expedició d’un títol universitari oficial de grau els estudiants han d’haver assolit, en acabar els estudis, la competència en tercera llengua.

Des del curs 2014-15 han d’acreditar el coneixement d’una tercera llengua amb un certificat de nivell B2, els estudiants que han accedit al sistema universitari procedents de:

    ­
  • Via 0. Estudis de batxillerat i proves d’accés a la universitat (PAU)
  • Via 4. Cicles formatius de grau superior (CFGS), amb o sense PAU

La resta d'estudiants pot assolir la competència en els supòsits següents:

  • Haver obtingut com a mínim 9 ECTS corresponents a assignatures impartides completament en una tercera llengua.
  • Elaborar i defensar el treball de fi de grau en una tercera llengua.
  • Fer una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa i haver obtingut un mínim de 9 ECTS.
  • Acreditar el coneixement d’una tercera llengua amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del marc comú europeu de referència per a les llengües.

Certificats vàlids

Per tal d'acreditar el nivell B2 es poden presentar qualsevol de les certificacions i/o títols d’alemany, anglès, francès o italià aprovats per l’acord del 25 d’abril de 2015 del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC):

1. Les certificacions i títols d’Escola Oficial d’Idiomes expedits a partir de la superació de les proves corresponents que avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals i comprensió i expressió escrites).

2. Les certificacions pròpies de les escoles d’idiomes universitàries de totes les universitats catalanes expedides a partir de la superació de les proves corresponents que avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals i comprensió i expressió escrites). La certificació pròpia de la UPC és un model unificat.

3. Les certificacions, títols i diplomes amb el segell CertAcles expedits per les universitats de l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (ACLES), com ara les proves del CLUC (Certificat de llengües de les universitats de Catalunya) que organitzen els serveis lingüístics i les escoles d’idiomes de les universitats catalanes, i altres certificacions admeses per ACLES.

4. Els títols de de batxillerat o assimilats i els títols universitaris cursats a l’estranger. Aquests títols permeten acreditar un nivell C1 en la llengua del sistema educatiu on s’hagi cursat.

5. Els títols de batxillerat o assimilats d’escoles autoritzades d’altres països cursats a l’Estat espanyol. Aquests títols permeten acreditar un nivell C1. Més informació a la taula.

6. Les certificacions i diplomes indicats en la Taula de certificats d'idiomes. Tots aquests certificats tenen una validesa indefinida, llevat que el mateix certificat especifiqui un període de vigència.

Els títols, certificacions i diplomes indicats es poden presentar a la secretaria acadèmica del centre docent conjuntament amb la resta de documentació requerida per a la matrícula.

Informació

a) Els estudiants que obtenen el certificat al llarg dels estudis a la UPC han de presentar-­lo a la secretaria acadèmica del centre docent en els períodes establerts a aquest efecte. Les secretaries acadèmiques dels centres docents incorporaran els documents acreditatius als expedients acadèmics corresponents.

b) Els certificats, títols i diplomes han d’estar recollits a la Taula de certificats aprovada pel CIC.

c) El Servei de Llengües i Terminologia és l’encarregat de valorar la idoneïtat d’altres certificats que no estan inclosos en la Taula.

d) La llengua que s’ha triat per acreditar la competència en una tercera llengua es pot fer servir com a reconeixement de crèdits només a partir del nivell C1, sempre que el certificat s’hagi obtingut durant els estudis.

e) Amb caràcter general, per sol∙licitar el reconeixement de crèdits per idiomes abans s’ha d’haver acreditat la competència del nivell B2.

Exempcions

Els estudiants que han accedit a la UPC procedents d’una titulació anterior a l’Espai Europeu d’Educació Superior podrien quedar eximits, de manera excepcional, de l’acreditació de la competència en tercera llengua si no es poden acollir a cap de les vies d’assoliment previstes, però només si l’estudi de procedència no correspon a la titulació extingida per implantació del grau al qual s’accedeix. Els estudiants afectats hauran de fer una sol∙licitud que serà valorada i resolta pel vicerectorat competent en la matèria, previ informe del centre. En aquest cas, si la sol∙licitud es resol favorablement al camp corresponent del suplement europeu al títol es farà constar “eximit/eximida”.

 

Pel que fa possibles exempcions per a l’acreditació de la tercera llengua dels estudiants amb discapacitat acreditada serà d’aplicació el que recull el document del Consell Interuniversitari de Catalunya. Si escau, els estudiants afectats hauran de fer una sol∙licitud que serà valorada i resolta pel Vicerectorat competent en la matèria, previ informe del Gabinet de Sostenibilitat i d'Igualtat d'Oportunitats (GSIO).

 

Consulta la web del Servei de Llengües i Terminologia per ampliar la informació per a la certificació del nivell B2