Comparteix:

Butlletí UPC 151


Consell de Govern · 08/10/2013

Punt
Titol punt
Document
Núm. d'acord
1.
Aprovació de l'acta de la sesssió anterior.
2.
Informe del rector
2.1
Informe del rector
2.2
Annex
3.
Temes informatius
3.01
Nomenaments rector.
3.02

Tresoreria. Pressupost 2013: disminució transferència corrent Generalitat.

4.

Pressupost 2013: tancament d'edificis durant el període de nadal.

152/2013
5.

Concesió de la medalla d'or de la UPC.

153/2013
6.

Participació de la UPC en l'Associació Barcelona Clúster Nàutic.

154/2013
7.

Pla Plurianual d'Inversions en edificis existents 2013 (PPIEE, TIC's).

8.

Règim de dedicació 2013: actualització de criteris.

155/2013
9.

Presentació de la Unitat de Valorització.

10.

Tarifes dels Productes Corporatius UPC.

156/2013
10.a

Resolució de l'avaluació de l'activitat investigadora del professorat funcionari (sexennis CNEAI) Convocatòria 2012 (2a resolució).

157/2013
10.b

Informe de Contractació per al curs 2013-2014.

11.
Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern
Comissió de Desenvolupament Estatutari
11.01

Normativa sobre la Memòria anual de la Universitat i de les Unitats Acadèmiques.

158/2013
11.02

Aprovació del reglament d'organització i funcionament de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès.

RETIRAT
11.03

Aprovació del reglament d'organització i funcionament de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de Barcelona.

159/2013
11.04

Aprovació del reglament d'organització i funcionament del Departament d'Arquitectura de Computadors.

160/2013
11.05

Aprovació del reglament d'organització i funcionament del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació.

161/2013
11.06

Aprovació del reglament d'organització i funcionament del Departament d'Enginyeria Elèctrica.

162/2013
11.07

Aprovació del reglament d'organització i funcionament del Departament de Mecànica de Fluids.

163/2013
11.08

Aprovació del reglament d'organització i funcionament de l'Institut d'Organització i Control de la UPC.

164/2013
11.09

Aprovació del reglament d'organització i funcionament de l'Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat de la UPC.

165/2013
11.09.a

Aprovació del reglament d'organització i funcionament del Departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics.

166/2013
Comissió de Recerca
11.10

Resolució de la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat de la UPC 2013.

167/2013
11.11

Actualització de les reviste i congressos notables de la UPC.

168/2013
11.12

Esmena al Pla de Viabilitat econòmica de la UPC aprovat per Acord CS 6/02 2012 del Consell Social el dia 21/2/12

169/2013
11.13

Sol.licitud d'un nou grup de recerca de la UPC i sol.licitud de baixa d'un grup de recerca de la UPC.

170-171/2013
Comissió Permanent
11.14

Creació del Consell Assessor dels Estudis d'Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (EDIDP).

172/2013
11.15

Creació de la Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit d'Enginyeria Industrial de Barcelona.

173/2013
Comissió de Personal i Acció Social
11.16

Resolució del pla d'estabilització de PDI laboral temporal a TC.

174/2013
11.16.a

Pla d'estabilització del PDI Laboral Temporal amb dedicació a temps complet.

199/2013
11.17

Actualització del sistema de punts d'activitat acadèmica del PDI.

175/2013
11.18

Concessió de complements addicionals de recerca PDI: esmenes i recursos.

176-177/2013
11.19

Modificacions de l'RLT de PAS.

178-179/2013
Comissió de Docència i Estudiantat
11.20

Assignació de docència als centres docents per al curs 2013-2014 (DEFINITIVA).

180/2013
11.21

Assignació de docència als màsters universitaris per al curs 2013-2014 (DEFINITIVA).

181/2013
11.22

Programació de nous estudis de grau i Màster per al curs 2014-2015 (DEFINITIVA).

182/2013
11.23

Modificació de l'obligatorietat de la mobilitat al Grau en Enginyeria Civil.

183/2013
11.24

Memòria de verificació del Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica.

184/2013
11.25

Memòria de verificació del Màster Universitari en Enginyeria del Cuir.
185/2013
11.26

Memòria de verificació del Màster Universitari en Direcció i Administració d'Empreses.

186/2013
11.27

Criteris per a la priorització de les sol·licituds presentades a la convocatòria d'ajuts per al finançament de projectes per al foment de la creació o millora de MOOC'S 2013/2014 de la UPC.

187/2013
11.28

Reglament de Règim Disciplinari dels estudiants de la UPC.

RETIRAT
11.30

Modificació del Reglament del Registre d'Associacions de la UPC.

188/2013
11.31

Oferta d'activitats susceptibles de ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció per al curs 2013-2014.

189/2013
11.32

Memòria de verificació del Grau en Creació Digital per a l'entreteniment Interactiu i Videojocs.

190/2013
11.33

Memòria de verificació del Màster Universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït.

191/2013
11.34

Memòria de verificació del Màster Universitari en Enginyeria, Gestió i Innovació de les Telecomunicacions (MASTEMI).

192/2013
11.35

Memòria de verificació del Màster Universitari en Enginyeria Marina.

193/2013
11.36

Memòria de verificació del Màster Universitari en Enginyeria Nàutica.

194/2013
11.37

Programació d'oferta de places d'accés per canvi d'estudis de grau per al curs 2013-2014 (DEFINITIVA).

195/2013
11.38

Memòria de verificació del Màster Universitari en Enginyeria d'Edificació.

196/2013
11.39

Memòria de verificació del Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Aeroespacial.

197/2013
12.
Assumptes de tràmit
198/2013
13.
Torn obert d'intervencions

Consell Social · 15/10/2013

Punt
Titol punt
Document
Núm. d'acord
1.
Aprovació de l'acta de la sesssió anterior
2.
Informe del president
2.1.Nomenaments
3.
Informe del rector
4.Informe del síndic de greuges 2012CS 16/10 2013
5.
Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació , si escau, de les propostes que es formulin
5.1
Punts informatius
5.1.1 Informació sobre l'estat de la tresoreria a 30 de setembre de 2013
5.1.2 Contractació de les obres d'acabament de l'estructura sota rasant de l'edifici J del campus Diagonal Besòs
69/2013
5.1.3. Estat d'execució del pressupost 2013 i previsió de tancament
5.2
Aprovació de la creació de la UTG Industrials de Barcelona
70/2013
5.3Aprovació de les modificacions de l'RLT PASCS 5/10 2013 a
CS 5/10 2013 b
71/2013
5.4Aprovació de la concessió de complements addicionals de recerca PDI: esmenes i recursosCS 6/10 2013
a

CS 6/10 2013 b
72/2013
5.5Autorització per a la tramitació del contracte d'auditoria dels comptes de la UPCCS 7/10 2013
73/2013
5.6Aprovació de la participació de la UPC en l'Associació Barcelona Cluster NàuticCS 8/10 2013
74/2013
5.7Aprovació de les noves tarifes dels productes corporatius UPC-Barcelona TechCS 9/10 2013
75/2013
5.8Aprovació de l'autorització d'ús dels espais gestionats pel Parc UPC (Edifici K2, Nexus,. RDIT i GAIA) per a un període superior a 2 anys)CS 10/10 2013
76/2013
5.9Aprovació de l'expedient d'alteració de crèdit 001/2013CS 11/10 2013
77/2013
6.Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
6.1Aprovació de la creació del Consell Assessor dels Estudis d'Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (EDIDP)CS 12/10 2013
78/2013
6.2Aprovació de la Programació de nous estudis de Grau i Màster per al curs 2014-15 (definitiva)CS 13/10 2013
79/2013
7.Aprovació de la Normativa sobre la Memòria Anual de la Universitat i de les Unitats AcadèmiquesCS 14/10 2013
80/2013
8.Assumptes de tràmit: correcció al document d'aprovació de l'oferta definitiva d'estuids de màster per al curs 2013-14 (docs. CS 30/07 2013)CS 15/2013
81/2013
9.
Torn obert d'intervencions
Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social