Comparteix:

Butlletí UPC 153

Consell de Govern · 06/02/2014


Punt
Titol punt
Document
Núm. d'acord
1.
Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (17/12/2013)
2.
Informe del rector
Informatiu
3.Temes informatius
3.1
Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
3.
Nomenament de membres del Consell del Centre de Cooperació al DesenvolupamentAcord1/2014
4.
Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, Enginyeria o Arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES
2/2014
5.Aprovació de les modificacions a l'RLT de personal eventualAcord3/2014
6.
Convocatòria del Claustre Universitari el 24 de febrer de 2014.
6.1
Ordre del dia
04/2014
6.2
Procediment d'elecció per proveir les vacants a Consell de Govern
05/2014
6.3Proposta de modificacions del reglament electoral de la UPC06/2014
7.Ratificació d'acords i informació de les Comissions del Consell de Govern
7.1
Comissió d'Economia i Infraestructures
7.2Informació sobre la planificació i execució de la tresoreria durant l'any 2014Informatiu
7.3
Informació sobre la previsió de tancament del pressupost 2013Informatiu
7.4Informació sobre el projecte del pressupost 2014. Línies de treball
7.5
Tarifes 2014
07/2014
7.6
Pressupost 2013 i 2014 CEIB
08 - 09/2014
7.8
Informe per a la transmissió de les participacions titularitat de la UPC en una spin offAcord10/2014
Comissió de Recerca
7.9
Sol·licituds de nous grups de recerca
11/2014
7.10
Priorització de la convocatòria d'Infraestructures i equipament científic i tecnològic
12/2014
Comissió de Desenvolupament Estatutari
7.11
Aprovació del Reglament del Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental
13/2014
7.12
Aprovació del Reglament del Departament de Màquines i Motors TèrmicsAcord14/2014
7.13
Aprovació del Reglament del Departament de Matemàtica Aplicada I
15/2014
7.14
Aprovació del Reglament del Departament de Matemàtica Aplicada III
16/2014
7.15
Adaptació parcial als Estatuts 2012 del Reglament del Departament d'Òptica i Optometria
17/2014
7.16
Comissió de Personal i Acció Social
7.17Convocatòria de places de lector. Curs 2014-201518/2014
7.18Suspensió de l'acord núm. 155/2013 del Consell de Govern de 8 d'octubre de 201319/2014
7.19Modificacions del Manual d'Avaluació Docent20/2014
7.20Modificacions de l'RLT de PAS21/2014
7.21
Resolució del complement addicional docent (convocatòria 2012)Acord22/2014
7.22Resolució del complement addicional per mèrits de gestió (convocatòria 2012)23/2014
7.23Resolució del complement addicional de recerca (1a.convocatòria 2013 PDI F)24/2014
7.24
Resolució del complement per mèrits de recerca (convocatòria 2013 Personal Investigador permanent doctor)
25/2014
7.25Resolució de l'avaluació de l'activitat investigadora del professorat funcionari (Sexennis CNEAI_convocatòria 2012_3a.resolució)26/2014

Comissió de Docència i Estudiantat
7.26Modificació del quadre d'idiomes que estableix les llengües per les quals es poden reconèixer crèdits de lliure elecció a la normativa acadèmica general d'estudis de 1r, 1r i 2n i 2n cicle per al curs 2013-201427/2014
7.27
Programació d'oferta de places d'accés a estudis de grau i màster per al curs 2014-2015Acord28/2014
7.28
Programació d'oferta de places d'accés a dobles titulacions de grau per al curs 2014-2015
29/2014
7.29
Programació d'oferta de places d'accés per canvi d'estudis de grau per al curs 2014-2015
30/2014
7.30Memòria del Grau en Estudis d'Arquitectura -Itineraris ETSAB i ETSAV31/2014
7.31
Memòria de Grau en Màrqueting i Comunicació Digital. EUNCET
32/2014
7.32
Memòria del Màster Universitari en cadena de subministrament, transport i mobilitat ( reverificació ). ETSEIB
33/2014
7.33
Memòria del Màster Universitari en Enginyeria Industrial. Itinerari ETSEIB
34/2014
7.34
Memòria del Màster Universitari en Ciència i Enginyeria de Materials ( reverificació) ETSEIB
35/2014
7.35
Memòria del Màster Universitari en Tecnologies facilitadores per a la Indústria alimentària i de bioprocessos - ESAB
36/2014
7.36
Memòria del Màster Universitari en Enginyeria d'Edificació (reverificació) - EPSEB
37/2014
7.37Memòria del Màster Universitari en Enginyeria Ambiental ( reverificació ) - ETSECCPBAcord38/2014
7.38Memòria del Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica (interuniversitari UB_UPC)Acord39/2014
7.39Memòria del Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques ( interuniversitari UB - CETT -UPC )40/2014
8.
Assumptes de tràmit
8.1Resolució del pla d'estabilització de PDI laboral temporal a TC41/2014
8.2
Esmena d'errors a la normativa de permanència dels estudis de Grau i Màster per al curs 2013-2014 ( acords CG 90/2013 i 91/2013 )
Acord42/2014
8.3Composició de les Comissions de Consell de Govern
Informatiu
9.
Torn obert d'intervencions

Consell Social · 17/02/2014

Punt
Titol punt
Document
Núm. d'acord
1.
Aprovació de l'acta de la sesssió anterior
2.
Informe del president
2.1
Convocatòria dels Premis del Consell Social 2014
14/2014
3.
Informe del rector
4.Informe de la gerentInformatiu
Informatiu
Informatiu
5.
Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació , si escau, de les propostes que es formulin
5.1
Punts informatius
5.1.1 Informació sobre el treball especail de revisió de determinats aspectes corresponents a tancament de l'exercici 2012
5.1.2 Informe auditoria dels estats financers agregats de l'exercici 2012
Informatiu
5.2
Aprovació de les tarifes 2014
1/2014
5.3
Ratificació del pressupost del CEIB per al 2013 i 2014
2/2014
5.4.Aprovació de la determinació del límit econòmic a partir del qual s'autoritza el rector o rectora a adoptar els acords d'adquisició, disposició i gravàmen de béns mobles, títiols de valors i participacions socials de la universitatAcord
3/2014
5.5.Aprovació de l'acord per a la transmissió de les participacions de titularitat de la UPC en l'apin off Ludium Lab, SL
Acord
4/2014
5.6.
Aprovació de la modificació de la RLT PAS
Acord
Acord
5/2014
5.7.Aprovació de l'assignació individual del complement addicional docent (convocatòria 2012)
Acord
6/2014
5.8.Aprovació de l'assignació individual dels complements per mèrit de gestió del professorat (convocatòria 2012)
Acord
7/2014
5.9Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca (1a convocatòria 2013 per al personal docent i investigador funcionari)
Acord
8/2014
5.10Aprovació de l'assignació individual del complement per mèrits de recerca (convocatòria 2013) per al personal investigador permanent doctor
Acord
9/2014
5.11Aprovació de l'acord amb relació a l'spin off tecnologies de control de l'electricitat i automatització SL (Teknocea)10/2014
5.11.Aprovació de l'acord amb relació a l'spin off Smart Engineering, SL11/2014

5.11.
Aprovació de l'acord amb relació a l'spin off Mediatg Platforms, SL12/2014
6.Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
6.1.Punts informatius

6.1.1. Informació sobre la programació d'oferta de places d'accés a dobles titulacions de grau per al curs 2014-15
Informatiu
6.1.2. Informació sobre la programacio d'oferta de places d'accés per canvi d'estudis de grau per al curs 2014-2015
Informatiu
6.2.Aprovació de la programació d'oferta de places d'accés a estudis de grau i màster
Acord
13/2014
6.3.Aprovació de l'esmena d'errors a la normativa de permanència dels estudis de GrauAcord 14/2014Claustre Universitari · 24/02/2014


Punt
Punt
1.Aprovació, si escau, de les actes del Claustre Universitari de 16/4/2013 i 17/5/2013
2.Informe del rector sobre la política universitària i programa d’actuació (accés al document)
2.1Acord núm. 1/2014 del Claustre Universitari pel qual s’aprova la moció 1: “Accés a la informació i la rendició de comptes a la UPC” al punt 2 de l’ordre del dia: “Informe del rector sobre la política universitària i programa d’actuació” (accés al document)
2.2Acord núm. 2/2014 del Claustre Universitari pel qual s’aprova la moció 2: “Sobre la situació de la plantilla de personal docent i investigador” al punt 2 de l’ordre del dia: “Informe del rector sobre la política universitària i programa d’actuació” (accés al document)
2.3Acord núm. 3/2014 del Claustre Universitari pel qual s’aprova la moció 3: “Sobre la situació de la plantilla de personal d’administració i serveis” al punt 2 de l’ordre del dia: “Informe del rector sobre la política universitària i programa d’actuació” (accés al document)
3.Acord núm. 4/2014 del Claustre Universitari pel qual s’aprova la modificació del Reglament Electoral de la UPC. (accés al document)
4.Acord núm. 5/2014 del Claustre Universitari pel qual s’aprova el procediment d’elecció per proveir les vacants a Consell de Govern (accés al document)
5.Informe del síndic de greuges 2012 i 2013 (accés al document)
6.Elecció de vacants al Consell de Govern
7.Informe de la gerent sobre la situació econòmica de la UPC (accés al document)
7.1Acord núm. 6/2014 del Claustre Universitari pel qual s’aprova la moció : “Sobre el finançament de la Universitat” al punt 7 de l’ordre del dia: “Informe de la gerent sobre la situació econòmica de la UPC” (accés al document)
8.Debat sobre la naturalesa, composició i funcions dels òrgans de govern de la universitat en el context d’un possible canvi legislatiu. (accés al document)
8.1Acord núm. 7/2014 del Claustre Universitari pel qual s’aprova la moció 1: “Sobre el Govern de les Universitats” al punt 8 de l’ordre del dia: “Debat sobre la naturalesa, composició i funcions dels òrgans de govern de la Universitat en el context d’un possible canvi legislatiu” (accés al document)
Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social