Comparteix:

Butlletí UPC 154


Consell de Govern ·18/03/2014

Punt
Titol punt
1.
Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2.
Informe del rector (accés al document)
3.Temes informatius
3.1
Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació (accés al document)
4.Acord 43/2014 del Consell del Govern pel qual s'aprova la presentació de candidatures i nomenament de representants de la UPC a la Conferència General del CIC (accés al document)
5.Acord 44/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la presentació de candidatures i nomenament de representants de Consell de Govern al Consell Social (accés al document)
6.Acord 45/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la composició de les comissions del Consell de Govern (actualització per provisió de vacants (accés al document)
7.Acord 46/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'assignació de docència per al curs 2014-2015 (accés al document)
8.Acord 47/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el projecte de pressupost 2014 (accés al document)
9.Acord 48/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Fundació Politècnica de Catalunya -FPC- (accés al document)
10.Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern
Comissió Permanent del Consell de Govern
10.01Acord 49/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació dels estatuts del Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) (accés al document)
Comissió d'Economia i Infraestructures
10.02Informació sobre l'estat de la Tresoreria a 28.02.2014 (accés al document)
10.03Acord 50/2014 del Consell de govern pel qual s'aprova la liquidació del pressupost 2013 (accés al document)
10.04Acord 51/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la ratificació de les Tarifes CSUC (accés al document)
10.05Acord 52/2014 i 53/2014 del Consell de Govern pel qual s'acproven contractes pluriennals (accés al document 52/2014 i 53/2014)
10.06Acord 54/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la cessió de l'ús dels punts acumulats per la UPC a través del Programa BLUEBIZ al Centre de Cooperació per al desenvolupament (CCD) (accés al document)
Comissió de Recerca
10.07Acord 55/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la sol·licituds de congressos notables (accés al document)
10.08Acord 56/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la participació de la UPC en les noves Spin Off, TEKNOCEA, Smart Engineering i MEDIATG Platforms (accés al document-annex 1_2_3)
Comissió de Desenvolupament Estatutari
10.09Acord 57/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Departament d'Enginyeria Química (accés al document)
Comissió de Personal i Acció Social
10.10Acord 58/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'Informe d'avaluació interna per a la reacreditació del manual d'avaluació docent (accés al document)
10.11Acord 59/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'actualització del sistema de punts d'activitat acadèmica del PDI (Punts DiC unitats) (accés al document)
10.12Acord 60/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Programa d'estabilització del PDI laboral temporal a temps complet (accés al document)
10.13Acord 61/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament per a la provisió i contractació de professorat lector (accés al document)
10.14Acord 62/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'estimació de recursos sexennis CNEAI (accés al document)
10.15Acord 63/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'estimació recursos complement addicional de recerca AQU (accés al document)
Comissió de Docència i Estudiantat
10.16Acord 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (accés al document)
10.17Acord 65/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la programació i oferta de places dels estudis de doctorat per al curs 2014-2015 (accés al document)
10.18Acord 66/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de la memòria del grau en Enginyeria Física (accés al document)
10.19Acord 67/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de la memòria del grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim (accés al document)
10.20Acord 68/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de la memòria del grau en Enginyera Marina (accés al document)
10.21Acord 69/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de la memòria del màster universitari en Estadística i Investigació Operativa (accés al document)
10.22Acord 70/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de la memòria del màster universitari en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos (accés al document)
10.23Acord 71/2014 del Consell de Govern pel qual s'aproven els nous programes de Formació Permanent UPC per al curs 2013-2014 (accés al document)
11.Assumptes de tràmit
11.01Acord 72/2014 de la Comissió Permanent del Consell de Gover pel que s'aprova el Programa de doctorat interuniversitari en "Ingeniería Náutica, Marina y Radioelectrónica Naval" i de la corresponent memòria de verificació (accés al document)
11.02Informació sobre la convocatòria de places de professorat lector (Acord 18/2014 de CG de 6 de febrer) (accés al document)

Consell Social ·  31/03/2014

Punt
Titol punt
1.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.
Informe del president
2.1.Nomenaments al Consell d'UPCALUMNI
2.2.
Acord 16/2014 del Consell Social pel qual s'aprova la convocatòria dels préstecs UPC Alumni 2014/15 (accés al document)
3.Informe del rector (accés al document)
4.Informe de la gerent. Estat de la tresoreria a 28.02.2014 (accés al document)
5.Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
5.1.Acord 17/2014 del Consell Social pel qual s'aprova la liquidació del Presupost UPC 2013 (accés al document)
5.2.Acord 18/2014 del Consell Social pel qual s'aprova el pressupost UPC 2014 (accés al document)
5.3.Acord 19/2014 del Consell Social pel qual s'aprova la liquidació del pressupost Consell Social 2013 (accés al document)
5.4.Acord 20/2014 del Consell Social pel quel s'aprova el pressupost del Consell Social 2014 (accés al document)
5.5.Acords 21 i 22/2014 del Consell Social pel qual s'aproven els contractes pluriennals: vigilància i seguiment informatiu (accés al document) (accés al document)
5.6.Acord 23/2014 del Consell Social pel qual es ratifiquen les tarifes del CSUC (accés al document)
5.7.Acord 24/2014 del Consell Social pel qual s'aprova l'assignació individual del complement addicional per mèrits de recerca (recursos estimats, 1a. convocatòria 2013) del PDI contractat (accés al document)
6.Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
6.1.Acord 25/2014 del Consell Social pel qual s'aprova la programació i l'oferta de places dels estudis de doctorat per al curs 2014-14 (accés al document)
6.2.Acord 26/2014 del Consell Social pel qual s'aproven els nous programes de Formació Permanent UPC per al curs 2013-14 (accés al document)
6.3.Acord 27/2014 del Consell Social pel qual s'informa favorablement de l'aprovació del programa de doctorat interuniversitari en "Ingeniería Náutica, Marina y Radioelectrònica Naval" (accés al document)
6.4.Acord 28/2014 del Consell Social pel qual s'informa favorablement de la desadscripció de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró (accés al document)
7.Acord 29/2014 del Consell Social pel qual s'aprova la modificació dels estatuts del Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans (accés al document)
8.Acord 30/2014 del Consell Social pel qual s''aprova la modificació dels estatuts de la Fundació Politècnica de Catalunya (accés al document)
9.Assumptes de tràmit.
Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social