Comparteix:

Consell social

Consell Social · 24/11/2014

Punt
Titol punt
1.
Acta sessió anterior
2.
Informe del president

2.1. Nomenament representant del Consell Social al CIC
3.
Informe del rector (accés al document)
4. Informe de la gerent

- Auditoria de processos i romanents del CTT 2013-14

- Estats financers agregats de l'exercici 2013 (accés al document)
5 Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin

5.1. Aprovació del conveni CEIB-UPC per a la gestió d'ingresso per a la construcció del Campus Besòs (accés al document)
5.2. Informe de l'auditoria i aprovació dels comptes anuals de l'any 2013 de la Fundació Centre CIM (accés al document)

5.3. Autorització de a compensació econòmica dels serveis extraordinaris i hores extres (accés al document)
5.4. Aprovació de l'acord de la Mesa Negociadora del VIè Conveni Col·lectiu del PAS Laboral de liquidació de les pagues extraordinàries meritades en el Vè Conveni (accés al document)
5.5.
Aprovació de l'assignació individual del complement addicional docent (accés al document)
5.6. Aprovació de l'assignació individual del complement per mèrits de gestió (accés al document)
6.
Informe del president de la COmissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
6.1.
Punts informatius
6.1.1. Resultat de la matrícula dels estudiants de nou accés (accés al document)