Comparteix:

Butlletí UPC 164

Consell de Govern · 11/06/2015

Punt
Titol punt
1.
Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2.
Informe del rector (accés al document)
3.Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació (accés al document)
4.
Actualització de la composició de les Comissions de Consell de Govern (accés al document)
5.Acord 93/2015 del Consell de Govern pel qual s'arpova l'actualització de la proposta de modificació de títols existents i de nous títols de grau i màster per al curs acadèmic 2015-2016 (accés al document)
6.Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern
Comissió d'Economia i Infraestructures
6.01
Informació sobre l’estat de la tresoreria i sobre el pla d'actuacions en l'àmbit de gestió econòmica. (accés al document)
6.02 Informació sobre l'Informe d'Auditoria de l'exercici 2014 (accés al document)
6.03 Informe de la Sindicatura de Comptes CEIB, exercici 2013- (accés al document 1 - document 2)
6.04Acord 94/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci de l'Escola Tècnica d'Igualada (accés al document)

 

6.05Informació sobre l’aplicació dels criteris econòmics als programes de formació permanent dels programes del curs 2013-14 (accés al document)
6.06

Acord 95/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la participació de la UPC en la societat UGIAT Technologies,S.L. (accés al document)

6.07Acord 96/2015 del Consell de Govern pel qual s’aproven les tarifes per a estudiants visitants a través del conveni de col·laboració amb IES ABROAD (Institute for the International Education of Students). (accés al document)
6.08

Acord 97/2015 del Consell de Govern pel qual s’aproven les tarifes i serveis acadèmiques pel curs 2015-16 (accés al document)

6.09

Acord 98/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la sol·licitud a la Generalitat de la renovació de la capacitat d'endeutament període juliol 2015- juny 2016. (accés al document)

6.10Informació sobre l’informe d’auditoria i comptes anuals de les entitats grupUPC per l’exercici 2014. (accés document 1 _ document 2 _ document 3_document 4)
6.11

Acord 99/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la formalització de la despesa pluriennal per a la contractació conjunta i consorciada (CSUC) dels subministres energètics (accés al document)

6.12

Acord 100/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la modificació dels estatuts del Consorci Centre Internacionalde Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE). (accés al document)

6.13

Acord 101/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la modificació dels estatuts del CSUC. (accés al document)

Comissió de Recerca
6.14

Acord 102/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la convocatòria de beques FPI – UPC (accés al document)

6.15Acord 103/2015 del Consell de Govern pel qual s'aproven les sol·licituds d'intensificació de recerca (accés al document)
6.16

Acord 104/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’adquisició de la condició d'investigador vinculat. (accés al document)

6.17

Acord 105/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la valoració de premis, concursos d'arquitectura, comissariat d'exposició, article sobre l'obra i capítols de llibres amb proposta de punts PAR per al càlcul del PAR 2014. (accés al document)

6.18

Acord 106/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprovenl es sol·licituds de grups de recerca emergents i singulars de la UPC. (accés al document)

Comissió de Desenvolupament Estatutari
6.19

Acord 107/2015 del Consell de Govern pel qual s’aproven les directrius per a l’elaboració del reglament d’organització i funcionament per a departaments de nova creació (accés al document)

Comissió de Personal i Acció Social
6.20Acord 108/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació del Manual de Gestió Laboral per a la Recerca i la seva refosa en un text únic(accés al document)
6.21

Acord 109/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la normativa reguladora del complement retributiu addicional derivat de la participació en activitats de recerca, transferència, docència i formació emparades per l’article 83 de la Llei Orgànica d’Universitats (Encàrrecs de col·laboració o EC’s). (accés al document)

 

6.22Acord 110/2015 del Consell de Govern pel qual s'aproven les modificacions de la RLT de PAS. (accés al document)
6.23

Acord 111/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’increment de places de professorat lector objecte de convocatòria de provisió dins del programa Serra Hunter 2015 (accés al document)

6.24Acord 112/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria dels permisos de mobilitat externa del PDI 2015/1. (accés al document)
6.25Acord 113/2015 del Consell de Govern perl qual s'aprova la resolució de la convocatòria de llicències sabàtiques del PDI 2015. (accés al document)
6.26

Acord 114/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova l'esmena d'error al reglament per a la selecció, provisió i contractació de professorat Agregat en el marc del programa d'estabilització del professorat laboral temporal a temps complet i del personal investigador del programa Ramón y Cajal (Acord de CG 60/2015). (accés al document)

Comissió de Docència i Estudiantat
6.27

Acord 115/2015 del Consell de Govern pel qual s’aproven les propostes de programació universitària per al curs 2016-2017. (accés al document)

6.28

Acord 116/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria de dobles titulacions de grau d'EETAC. (accés al document)

6.29

Acord 117/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria de dobles titulacions de màster d'ETSEIB. (accés al document)

 

6.30

Acord 118/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria de dobles titulacions de màster d'ETSEIAT (accés al document)

6.31

Acord 119/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la relació d'activitats objecte de reconeixement (6cr). (accés al document)

6.32

Acord 120/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova l'oferta d'activitats de lliure elecció (plans no adaptats). (accés al document)

 

6.33

Acord 121/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova a consideració de determinades proves esportives dins el supòsit excepcional previst a l'apartat 4.1.2 de la Normativa acadèmica dels estudis de Grau - NAEG-. (accés al document)

 

6.34Informació sobre la promoció d’estudis. (accés al document 1, document 2, document 3, document 4)
6.35

Acord 122/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’oferta de formació permanent del curs 2014-15 (accés al document)

 

Consell Social · 13/07/2014

Punt
Titol punt
1.
Acta
2.
Informe president
3.Informe del rector (accés al document)
4.Informe de la gerent. Estat de tresoreria (accés al document)
5.1.Presentació de l'informe d'Auditoria de l'exercici 2014 de la UPC i aprovació definitiva del tancament de l'exercici 2014 de la UPC (accés al document)
5.2.Ratificació de la sol·licitud a la Generalitat de la renovació de la capacitat d'endeutament per al període juliol 2015-juny 2016 (accés al document)
5.3.

Aprovació de preus i actualització de l'apartat de tarifes i preus del pressupost 2015 corresponents al curs acadèmic 2015-16 (accés al document)

5.4.Aprovació de les tarifes per a estudiants visitants a través del conveni de col·laboració amb IES ABROAD (Institute for the Internacional Educations of Students)(accés al document)
5.5.Aprovació de la formalització de la despesa pluriennal per a la contractació conjunta i consorciada (CSCU) dels subministres energètics (accés al document)
5.6.Aprovació de la formalització de la despesa pluriennal per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions i elements constructius de la UPC (accés al document)
5.7.Presentació de l'informe d'auditoria de l'exercici 2014 i aprovació dels comptes anuals del 2014 de les entitats del grup UPC: Innova 31, CEIB, FPC i UPCnet (accés al document)(accés al document) (accés al document) (accés al document)(accés al document)
5.8.Aprovació de la participació de la UPC en la societat UGIAT Technologies, SL
5.9.Presentació de l'informe de la sindicatura de Comptes del Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) de l'exercici 2013 (accés al document) (accés al document)
5.10.Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci Escola Tècnica d'Igualada (CETI)(accés al document)
5.11.Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci Centre Internacional de Mètodes (CIMNE). (accés al document)
5.12.Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). (accés al document)
5.13.Aprovació de les excepcions en l'aplicació dels criteris econòmics als programes de formació permanent  del curs 2013-14 de la FPC (accés al document)(accés al document)
5.14.

Aprovació de la modificació dels Manual de Gestió Laboral per a la Recerca i la seva refosa en un text únic (accés al document)

5.15.

Aprovació de la normativa reguladora del complement retributiu addicional derivat de la participació en activitats de recerca, transferència, docència i formació emparades per l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats (encàrecs de col·laboració  EC's)(accés al document)

5.16.

Aprovació de les modificacions de la RLT del PAS (accés al document)

6.1.1.

L'oferta de formació permanent del curs 2014-15 (accés al document)

6.1.2.

La promoció d'estudis (accés al document) (accés al document) (accés al document)

6.2.

Aprovació de l'actualització de la proposta de modificació de títols existents i de nous títols de grau i màster per al curs acadèmic 2015-16 (accés al document)

6.3.

Aprovació de les propostes de programació universitària per al curs 2016-2017 (accés al document)

6.4.

Aprovació de la distribució de les beques col·laboració per al curs 2015-16 del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (accés al document)

7

Informe de la creació de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona (accés al document)

8.

Informe de la creació de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (accés al document)

9.

Informe de la creació del Departament Tecnologia de l'Arquitectura (unió dels departaments Estructures a l'Arquitectura i Construccions Arquitectòniques I) (accés al document)

10.

 

 

Informe del CCD

Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social