Vés al contingut (premeu Retorn)

Butlletí UPC 162


Consell de Govern · 23/03/2015

Punt
Titol punt
1.
Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2.
Informe del rector (accés al document)
3.
Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació (accés al document)
4. Acord 33/2015 del Consell del Govern pel qual s'aprova el nomenament d’un membre dels estudiants a la Junta del CIC (accés al document)
5. Acord 34/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el model d’enquestes a estudiants de la UPC sobre l’actuació docent i les assignatures (accés al document)
6. Acord 35/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la convocatòria de concurs de trasllat de PDI (accés al document)
7. Acord 36/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació d’estatuts del consorci Centre d’Innovació del Transport - CÈNIT (accés al document)
8. Acord 37/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la delegació de funcions del Consell de Govern en favor de la comissió permanent en referència a la convocatòria de concursos de provisió de professorat associat a temps parcial (accés al document)
9. Actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern (accés al document)
10. Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern
Comissió d'Economia i Infraestructures
10.01 Informació sobre l'estat de la Tresoreria (accés al document)
10.02 Acord 38/2015 del Consell de govern pel qual s'aprova l’expedient d’alteració 004/2014 del pressupost 2014 (accés al document)
10.03 Acord 39/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la liquidació provisional del pressupost 2014 (accés al document)
10.04 Acord 40/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la política de mobilitat sostenible de la UPC (accés al document )
10.05 Acord 41/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’autorització d’ús d’espais gestionats per PARC UPC per un període superior a 2 anys (accés al document)
Comissió de Recerca
10.06 Acord 42/2015 del Consell de Govern pel qual s'aproven les tarifes diferenciades per a ús d’espais gestionats per PARC UPC (edifici RDIT) per a projectes singulars (accés al document)
10.07 Acord 43/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la dissolució de l’Associació Sabadell Universitat (accés al document)
10.08 Acord 44/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la despesa pluriennal per a la contractació de lloguer amb manteniment de 83 projectors per a les aules de Campus Nord (accés al document)
Comissió de Recerca
10.09 Document informatiu del Consell de Govern de resolució de sol·licituds d’intensificació de recerca (accés al document)
10.10 Document informatiu del Consell de Govern de resolució de sol·licituds de congressos notables (accés al document)
10.11 Document informatiu del Consell de Govern de resolució de sol·licituds de grups de recerca emergents i singulars (accés al document)
10.12 Acord 45/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’atribució de funcions de comitè ètic en matèria de recerca a la Comissió de recerca del Consell de Govern (accés al document)
10.13 Acord 46/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la normativa reguladora de beques convocades a la UPC i dirigides a la realització del doctoral industrial (accés al document)
10.14 Acord 47/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la participació de la UPC en la nova spin off NRG LAB (accés al document)
Comissió de Desenvolupament Estatutari
10.15 Acord 48/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de les directrius d’elaboració dels reglaments d’organització i funcionament dels centres docents (accés al document)
10.16 Acord 49/2015 del Consell de Govern pel qual s'aproven les seccions departamentals del departament de Ciències de la Computació (accés al document)
10.17 Acord 50/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el reglament d’organització i funcionament del departament d’Organització d’Empreses (accés al document)
10.18 Acord 51/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el reglament d’organització i funcionament del departament d’Òptica i Optometria (accés al document)
10.19 Acord 52/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el reglament d’organització i funcionament del departament d’Estadística i Investigació Operativa (accés al document)
10.20 Acord 53/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova reglament d’organització i funcionament de l’Intexter (accés al document)
Comissió de Personal i Acció Social
10.21 Acord 54/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova les modificacions de l’RLT de PAS (accés al document)
10.22 Acord 55/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la modificació de la composició de la Unitat d’Igualtat d’Oportunitats (accés al document)
10.23 Acord 56/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la resolució de l’avaluació de l’activitat investigadora del professorat funcionari (sexennis CNEAI) convocatòria 2013 (accés al document)
10.24 Acord 57/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la normativa de permisos de mobilitat externa del PDI (accés al document)
10.25 Acord 58/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la convocatòria de permisos de mobilitat externa del PDI – 2015 (accés al document)
10.26 Acord 59/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la convocatòria de llicències sabàtiques del PDI – 2015 (accés al document)
10.27 Acord 60/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova el reglament per a la selecció, provisió i contractació de professorat Agregat en el marc del programa d’estabilització del professorat laboral temporal a temps complet i del personal investigador del programa Ramón y Cajal (accés al document)
10.28 Acord 61/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la convocatòria de concursos de professorat Agregat (accés al document)
10.29 Acord 62/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la convocatòria de concursos de professorat Lector (accés al document)
10.30 Acord 63/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la resolució de la convocatòria 2014/2 del programa d’estabilització del professorat laboral temporal amb dedicació a temps complet i del personal investigador del programa Ramón y Cajal (accés al document)
Comissió de docència i estudiantat
10.31 Acord 64/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova l'actualització de la proposta de modificació de títols existents i de nous títols de grau i màster per al curs acadèmic 2015-2016 (accés al document)
10.32 Acord 65/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria del màster universitari en Arquitectura – Barcelona Arch (MBArch) (accés al document)
10.33 Acord 66/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la memòria del màster universitari en Paisatgisme (accés al document)
10.34 Acord 67/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’ampliació de la proposta d’assignatures de lliure elecció per al curs 2014-2015 (accés al document)
10.35 Acord 68/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’alta en el registre d’associacions de la UPC de l’Associació Castellera Universitària Bergants del Campus de Terrassa (accés al document)
11. Afers de tràmit
12. Torn obert d'intervencions

Consell Social · 10/04/2015

Punt
Titol punt
1.
Acta 
2.
Informe del president
3. Informe del rector (accés al document) 
4.
Informe de la gerent. Estat de la tresoreria (accés al document) (accés document)

5.

 

Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin

5.1.

Aprovació de l’expedient d’alteració del crèdit 004/14 del pressupost 2014 (accés al document)

5.2. Aprovació de la liquidació provisional del pressupost 2014 (accés al document)
5.3.

Aprovació de la liquidació del pressupost del Consell Social 2014 (accés al document)

5.4.

Informe sobre la sol·licitud d’autorització d’ús d’espais gestionats per PARC UPC,  per un període superior a 2 anys 

(accés al document)
5.5.

Aprovació de tarifes diferenciades per l’ús d’espais gestionats per PARC UPC (edifici RDIT) per a projectes singulars: Projecte incubadora ESA BIC, CENTRE CIM, espai coworking i taller

(accés al document)
5.6.

Aprovació de de la dissolució de l’Associació Sabadell Universitat

(accés al document)
5.7.

Aprovació de l’acord de formalització de la despesa pluriennal per a la contractació de lloguer amb manteniment de 83 projectors per a les aules del campus nord de la UPC (accés al document)

5.8.

Informe sobre la creació i aprovació de la participació de la UPC en la spin off CSES (Composite Structural Engineering Solutions, SL)

5.9.

Aprovació de la modificació de la RLT

(accés al document)
5.10.

Aprovació de la modificació dels estatuts del consorci del Centre d’Innovació del Transport. CÈNIT (accés al document)

6

Informe del president de la Comissió Acadèmica, si aprovació, si escau, de les propostes que es formulin

6.1.1.

El nou model d’enquestes a estudiants de la UPC sobre l’actuació docent i les assignatures.

(accés al document)
6.2.

 Aprovació de l’actualització de la proposta de modificació de títols existents i de nous títols de grau i màster per al curs acadèmic 2015-2016 a data 10 de març de 2015.

(accés al document)
Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social