Comparteix:

Butlletí UPC 160


Consell de Govern · 18/12/2014

Punt
Titol punt
1.
Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2.
Informe del rector (accés al document)
3.Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació (accés al document)
4.Acord 215/2014 del Consell del Govern pel qual s'aprova el projecte de pressupost UPC 2015 (accés al document)
5.Acord 216/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la delegació de funcions en favor de la Mesa del Claustre Universitari (accés al document)
6.Acord 217/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el conveni per a la creació del centre interuniversitari Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMATH)
(accés al document)
7.Acord 218/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el nomenament de membres del CCD (accés al document)
9.Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern
Comissió d'Economia i Infraestructures
9.01Informació econòmica: estat de tresoreria i previsió de tancament exercici 2014 (accés al document)
9.02Acord 220/2014 del Consell de govern pel qual s'aprova la renovació del conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació, la Generalitat de Catalunya i la UPC per a la creació, equipament i explotació del BSC (accés al document)
9.03Acord 221/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’addenda al conveni entre la Diputació de Barcelona, la UPC, el Consorci Escola Industrial de Barcelona, el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs i la Fundació b_TEC (accés al document)
9.04Acord 222/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’expedient 003/2014 d’alteració del pressupost UPC 2014 (accés al document)
9.05Acord 223/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la participació de la UPC en la spin off CEBIOTEX (accés al document)
Comissió de Recerca
9.06Acord 224/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria PQS/PTS
9.07Acord 225/2014 del Consell de Govern pel qual s'aproven les sol·licituds de congressos notables (accés al document)
9.08Acord 226/2014 del Consell de Govern pel qual s'aproven les sol·licituds de grups de recerca emergents i singulars (accés al document)
Comissió de Desenvolupament Estatutari
9.09Acord 227/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l’ETSETB (accés al document)
9.10Acord 228/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l’EPSEVG (accés al document)

9.11
Acord 229/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l’EPSEB (accés al document)

9.12Acord 230/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació parcial del Reglament de l'EET (accés al document)


Comissió de Personal i Acció Social
9.13Acord 231/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de l’RLT de PAS (accés al document)
9.14Informació sobre l’estructura de Serveis Generals (accés al document)
Comissió de Docència i Estudiantat
9.15Informació sobre la matrícula de màster 2014-2015 (accés al document)
9.16Acord 232/2014 del Consell de Govern pel qual s'aproven les memòries de Màster universitari (accés al document: EPSEB; ETSECCPB; EPSEM)
9.17Acord 233/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la normativa de pràctiques externes (accés al document)
9.18Acord 234/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de la memòria de dobles titulacions de l’EETAC (accés al document)
10.Assumptes de tràmit

Consell Social · 22/12/2014

Punt
Titol punt
1.
Aprovació acta de la sessió anterior
2.
Informe del president
2.1.

Convocatòria dels Premis del Consell Social 2014 (accés al document)

3.Informe del rector (accés al document)
4.
Informe de la gerent. Estat de la tresoreria (accés al document). Tancament provisional 2014 (accés al document)
5.1.Aprovació del Pressupost 2015 de la UPC (Pressupost, bases i tarifes de l'any 2015) (accés al document)
5.2.Aprovació del Pressupost 2015 del Consell Social (accés al document)
5.3.Aprovació de la renovació del conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, la Generalitat de Catalunya i la UPC per a la creació, equipament i explotació del BSC i la modificació dels seus estatuts. (accés al document)
5.4.

Aprovació de l'addenda al conveni entre la Diputació de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, el Consorci de la l'Escola Industrial de Barcelona, el Consorci del campus Interuniversitari Diagonal-Besòs i la Fundació b_Tech (accés al document)

5.5.Aprovació de l'expedient 003/2014 d'alteració del pressupost UPC 2014 (accés al document)
5.6.Aprovació de les modificacions de la RLT (accés al document)
5.7.Aprovació de la participació de la UPC a la spin off CEBIOTEX
6.1.Aprovació del conveni per a la creació del centre interuniversitari Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMATH)(accés al document)
6.2.Informació sobre la Normativa de pràctiques externes (accés al document). Informació sobre la Matrícula de Màsters 2014-15. (accés al document)

Claustre Universitari · 02/12/2014 i 16/12/2014

Punt
Titol punt
1.
Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior del Claustre Universitari
2.
Acord 8/2014, pel qual es ratifica el procediment d’elecció per proveir les vacants al Consell de Govern (accés al document)
3.Informe sobre polítiques d’igualtat de gènere i d’oportunitats (accés al document)
4.
  Acord 9/2014, pel qual s'aprova l’informe de gestió de la Universitat (accés al document)
  5.Acord 10/2014, pel qual s'aprova el Reglament electoral de la UPC (accés al document)
  6.Acord 11/2014, pel qual s'aprova el Reglament del Claustre Universitari de la UPC (accés al document)
  7.Elecció dels membres del Consell de Govern per provisió de vacants
  9.Informe del rector sobre la política universitària i programa d’actuació (accés al document)
  10.Acord 12/2014, pel qual s'encomana al Consell de Govern a procedir a reestructurar els departaments de la UPC (accés al document)
  Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social