Comparteix:

Butlletí UPC 165

Consell de Govern · 23/07/2015

Punt
Titol punt
1.
Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2.
Informe del rector (accés al document)
3.
Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació (accés al document)
4.
Actualització de la composició de les Comissions de Consell de Govern (accés al document)
5.Informació sobre signatura digital (accés al document)
6.Acord 146/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la resolució de la sol·licitud de canvi d’adscripció d’un professor (accés al document)
7.Acord 123/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la creació de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona (accés al document)
8.Acord 124/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la creació de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. (accés al document)
9.Acord 125/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la creació del Departament de Tecnologia de l’Arquitectura (TA). (accés al document)
10.Acord /2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova un acord en relació a la moció debatuda al CU del 21/05/2015 (document posposat per a la següent sessió)
11.Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern
Comissió d'Economia i Infraestructures
11.01Informació sobre l’estat de tresoreria. (accés al document)
11.02Acord 126/2015 del Consell de govern pel qual s'aprova la formalització de la despesa pluriennal per a la contractació del servei de manteniment per a les instal·lacions i elements constructius de la UPC, per als exercicis 2016-2017, i en el cas de pròrroga fins al termini màxim de l’exercici 2019 (accés al document)
11.03Acord 127/2015 del Consell de govern pel qual s'aproven els preus i modalitats de pagament dels programes de formació permanent de postgrau de la UPC, que ofereix la Fundació Politècnica de Catalunya a partir del curs acadèmic 2015-16 (accés al document)
11.04Informació dels programes de formació permanent gestionats per la Fundació Politècnica de Catalunya del curs 2014-15, amb desviacions de criteris econòmics respecte als inicials. (accés al document)
11.05Acord 128/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova  la tarifa “overhead” de projectes europeus MARIE CURIE en la modalitat de Innovative Training Networks (ITN). (accés al document)
11.06Acord 129/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la ratificació de les tarifes del CSUC (accés al document)
11.07Acord 130/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la participació de la participació de la UPC en el Clúster de Salut Mental. (accés al document)
Comissió de Recerca
11.08Informe de l’activitat de recerca del CTT-2014 (accés al document)
11.09Acord 131/2015 del Consell de Govern pel qual s'aproven les sol·licituds intensificació de recerca (accés al document)
11.10Acord 132/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la sol·licitud d'adquisició de la condició d'investigador vinculat (accés al document)
11.11Acord 133 /2015 del Consell de Govern pel qual s'aproven les sol·licituds de grups de recerca emergents i singulars de la UPC (accés al document)
11.12Acord 134/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la creació d'un centre específic de recerca (accés al document)
Comissió de Desenvolupament Estatutari
11.13Acord 135/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el reglament d'organització i funcionament del Departament d'Organització d'Empreses. (accés al document)
11.14Acord 136/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el reglament d'organització i funcionament del departament de nova creació de Tecnologia de l'Arquitectura (accés al document)
11.15Acord 137/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la suspensió provisional i extraordinària dels processos electorals de determinades unitats acadèmiques (accés al document)
Comissió de Personal i Acció Social
11.16Acord 138/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la resolució de l'avaluació dels sexennis CNEAI (convocatòria 2014) (accés al document)
11.17Acord 139/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la resolució de l'avaluació del complement bàsic docent (convocatòria 2014).(accés al document)

Comissió de Docència i Estudiantat
11.18Acord 140/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’actualització de la proposta de modificació de títols existents i de nous títols de grau i màster per al curs acadèmic 2015-16. (accés al document)
11.19Acord 141/2015 del Consell de Govern pel qual s'aproven els criteris d'expedició del SET corresponent a estudis de 1r, 1r i 2n i 2n cicles (accés al document)
11.20Acord 142/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'Informe de seguiment de titulacions (AQU Catalunya). (accés al document)
11.21Acord 143/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'encàrrec docent definitiu 2015-16 (accés al document)
11.22Acord 144/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova  la programació de formació permanent 2015-16 (accés al document)
10.23Acord 145/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova les actuacions entorn als estudis de màster del curs 2015/2016. (accés al document)
10.24Informe sobre les beques de col·laboració (accés al document)

Consell Social · 28/09/2015

Punt
Titol punt
1.
Acta sessió anterior.
2.
Informe del president
3.Informe del rector (accés al document)
4.Informe de la gerent. Estat de tresoreria (accés al document)
5.Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
5.1.Aprovació dels preus i modalitats de pagament dels programes de formació permanent de postgrau de la UPC, que ofereix la Fundació Politècnica de Cataluya a partir del curs acadèmic 2015-16 (accés al document)
5.2.

Aprovació de les excepcions en l'aplicació dels criteris econòmics als programes formació permanent gestionats per la Fundació Politècnica de Cataluna dels curs 2014-15 (accés al document)

5.3.Aprovació de la tarifa "overhead" de projectes europeus Marie Curie en la modalitat d'Innovative Training Networks (ITN) (accés al document)
5.4.Ratificació de les tarifes del CSUC (accés al document)
5.5.Aprovació de la participació de la UPC en el Clúster de Salut Mental (accés al document)
6.Informe del president de la  Comissió Acadèmica i aprovació, si escau,  de les propostes que es formulin
6.1.1.Informació de les actuacions entorn als estudis de màster del curs 2015/16 (accés al document)
6.1.2.Informe de seguiment de titulacions (AQU Catalunya) (accés al document)
6.2.Aprovació de l'actualitzacó de la proposta de modificació de títols existents i de nous títols de grau i màster per al curs acadèmic 2015-16 (accès al document)
6.3.Informe de la creació del Departament  d'Enginyeria Civil i Ambiental (accés al document)
6.4.Informe de la creació del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció (accés al document)
6.5.Informe de la creació del Departament de Matemàtiques (accés al document)
6.6.

Informe de la creació del Departament de Física (accés al document)

6.7.

Informe de la creació del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC (accés al document)

7.

Informe del síndic de greuges (accés al document) (accés al document 2)

8.

Assumptes de tràmit

Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social