Comparteix:

Butlletí UPC 163

Consell de Govern · 05/05/2015

Punt
Titol punt
1.
Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2.
Informe del rector (accés al document)
3.
Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació (accés al document)
4.Acord 69/2015 del Consell del Govern pel qual s'aprova la convocatòria i ordre del dia del Claustre Universitari (accés al document)
5.
Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern
Comissió d'Economia i Infraestructures
5.01
Informació sobre l’estat de la tresoreria i seguiment del pressupost 2015 (accés al document)
5.02
Acord 70/2015 del Consell de govern pel qual s'aprova l’expedient 1/2015 d’alteració del pressupost 2015 (accés al document)
5.03
Acord 71/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova  la formalització de la despesa pluriennal vinculada a assegurances de responsabilitat (accés al document)
5.04
Acord 72/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova  la modificació de tarifess (accés al document)
5.05
Acord 73/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova  la modificació dels Estatuts del CEIB (accés al document)
5.06
Acord 74/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la creació i participació de la UPC en la spin-off CSES (Composite Structural Engineering Solutions SL) (accés al document)

Comissió de recerca
5.07
Acord 75/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el conveni de col·laboració entre la UPC i el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) (accés al document)
5.08
Acord 76/2015 del Consell de Govern pel qual s'aproven les sol·licituds de congressos notables (accés al document)
5.09Acord 77/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova  l’adquisició de la condició d’investigador vinculat (accés al document)

Comissió de desenvolupament estatutari
5.10Acord 78/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el reglament d’organització i funcionament del departament d’ESAII (accés al document)
5.11Acord 79/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació del Patronat de la FOOT i del seu reglament (accés al document)

Comissió de Personal i Acció Social
5.12Acord 80/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de l’RLT de PAS (accés al document)
5.13Acord 81/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova  l’assignació del complement addicional de recerca del PDI funcionari (1a convocatòria 2014) (accés al document)
5.14Acord 82/2015 del Consell de Govern pel qual s'aproven les quanties de les indemnitzacions per raó de servei (dietes) del personal de la UPC (accés al document)
5.15Acord 83/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el reglament de professorat emèrit de la UPC (accés al document)

Comissió de Docència i Estudiantat
5.16Acord 84/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'actualització de la proposta de modificació de títols existents i de nous títols de grau i màster per al curs acadèmic 2015-2016 (accés al document)
5.17Acord 85/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova les memòries d’estudis de grau: FNB (accés al document)
5.18Acord 86/2015 del Consell de Govern pel qual s'aproven les memòries d'estudis de màster: EAE i EUNCET (accés al document EAE) (accés al document EUNCET)
5.19Acord núm. 87/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova el calendari acadèmic 2015-2016 (accés al document)
5.20Acord núm. 88/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la normativa d’estudis de cicle per al curs 2015-2016 (accés al document)
5.21Acord núm. 89/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la normativa acadèmica d’estudis de grau (NAEG) (accés al document)
5.22Acord núm. 90/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la normativa acadèmica d’estudis de màster (NAMU) (accés al document)
6.Assumptes de tràmit
6.01Informació sobre l’Acord núm. 1/2015, de la Comissió permanent del Consell de Govern, pel qual s’aprova per delegació la convocatòria de concursos de provisió de places de professorat associat a temps parcial (accés al document)
6.02Acord núm. 91/2015 del Consell de Govern d'esmena d’errors a l’Acord 57/2015 del Consell de Govern de 23 de març (accés al document)

Consell Social · 18/maig/2015

Punt
Titol punt
1.
Aprovació acta sessió anterior.
2.
Informe del president.
3.Informe del rector (accés al document).
4.Informe de la gerent. Estat de tresoreria (accés al document). Seguiment del pressupost (accés al document)
5.Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
5.1.

Aprovació de l'expedient d'alteració 001/2015 del pressupost 2015 (accés al document)

5.2.

Aprovació de la despesa pluriennal vinculada a assegurances de responsabilitat civil (accés al document)

5.3.

Aprovació de tarifes (accés al document)

5.4.

Aprovació de la modificació dels estatuts del CEIB (accés al document)

5.5.

Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca corresponent a la 1a. convocatòria del 2014 (PDI funcionari) (accés al document)

5.6.

Aprovació de les quanties de les indemnitzacions per raó de serveis (dietes) del personal de la UPC (accés al document)

5.7.

Aprovació de la modificació de la RLT del PAS (accés al document)

6.Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
6.1.

Aprovació de la proposta de modificació de títols existents  de nous títols de grau i màster per al curs acadèmic 2015-2016 de data 22 d'abril de 2015 (accés al document)

7.Aprovació de la modificació del Patronat de la FOOT (accés al document)
8.Assumptes de tràmit
9.Diversos

Claustre Universitari · 21/05/2015

Punt
Titol punt
1.
Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior del Claustre Universitari (desembre
2014)
2.
Ratificació, si escau, del procediment d’elecció per proveir les vacants en el Consell de
Govern i en la Mesa del Claustre Universitari
(accés al document)
3.Informe del rector sobre el grup UPC (accés al document)
4.
Informe 2014 del Síndic de Greuges (accés al document)
5.Debat sobre l’estructura dels estudis universitaris (3+2) (accés al document: vicerectora - PDI Centre - PAS - EGM)
Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social