Comparteix:

Butlletí UPC 158


Consell de Govern · 02/10/2014

Punt
Titol punt
1.
Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2.
Informe del rector (accés al document)
3.Temes informatius
3.01
Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació (accés al document)
4.Acord 172/2014 del Consell del Govern pel qual s'aprova la venda de les participacions de l’FPC a l’empresa Centro de Alta Formación de Xile (accés al document)
5.Acord 173/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’adhesió de la UPC al Pacte Nacional pel Dret a Decidir (accés al document)
6.Estructura departamental de la UPC: estat de la qüestió (accés al document)
7.Acord 174/2014 del Consell de Govern pel qual s'elegeix un representant de l’estudiantat al Consell Social (accés al document)
8.Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern
Comissió d'Economia i Infraestructures
8.01Informació sobre l'estat de la Tresoreria i de l'execució pressupostària (accés al document)
8.02Acord 175/2014 del Consell de govern pel qual s'aprova l’Expedient 002/2014 d’alteració del pressupost UPC 2014 (accés al document)
8.03Acord 176/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de l’Acord núm. 78 /2014 del Consell de Govern pel qual s’aprova la formalització de la despesa pluriennal per a la contractació de les auditories de les justificacions de costos dels projectes europeus (accés al document)
Comissió de Recerca
8.04Acord 177/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’assignació de punts PAR únicament per publicacions en accés obert (accés al document)
8.05Acord 178/2014 del Consell de Govern pel qual s'aproven les sol·licituds de congressos notables UPC (accés al document)
8.06Informació sobre els criteris de priorització de beques FI (accés al document)
Comissió de Desenvolupament Estatutari
8.07Acord 179/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Departament de Física Aplicada (accés al document)
8.08Acord 180/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació del Reglament d'organització i funcionament de l’lnstitut de Tècniques Energètiques (accés al document)
8.09Acord 181/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de la denominació de la Universitat Politècnica de Catalunya recollida al Manual d’identitat gràfica corporativa de la UPC (accés al document)
Comissió de Personal i Acció Social
8.10Acord 182/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la resolució del programa d’estabilització de PDI laboral temporal amb dedicació a temps complet i dels investigadors del programa Ramón y Cajal (accés al document)
Comissió de Docència i Estudiantat
8.11Acord 183/2014 del Consell de Govern pel qual s'aproven les memòries verificades dels nous títols, títols reverificats i modificats en el curs 2013-2014 (accés al document)
8.12Acord 184/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la proposta de modificació de títols existents i de nous títols de grau i màster per al curs acadèmic 2015-2016 (accés al document)
8.13Acord 185/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació del document d’orientacions per elaborar les propostes de màster (accés al document)
8.15Acord 186/2014 del Consell de Govern pel qual s'aproven les actuacions referents a les enquestes sobre la docència per al curs 2014-2015 (accés al document)
8.16Informació sobre els criteris de priorització de les beques de col·laboració 2014-2015 (accés al document)
9.Assumptes de tràmit
9.01Actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern (accés al document)
9.02Acord 187/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'actualització de l’oferta de places de nou accés i de la programació d’estudis de grau, màster, doctorat i dobles titulacions de grau per al curs acadèmic 2014-2015) (accés al document)
9.03Acord 188/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de la convocatòria de provisió de la plaça LEC-8/732/2014 (accés al document)
9.04Acord 189/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la pròrroga del nomenament de professorat emèrit (accés al document)

Consell Social · 13/10/2014

Punt
Titol punt
1.
Acta sessió anterior.
2.
Informe del president.
3.Informe del rector. (accés al document)
4.
Informe de la gerència.
4.1.Estat de tresoria a 15.09.14 (accés al document)
4.2.Estat d'execució del pressupost 2014 (accés al document)
5.Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
5.1.Aprovació de l'expedient d'alteració 002/2014 del pressupost 2014 (accés al document)
5.2.Aprovació de l'acord per a la formalització de la despesa pluriennal per a la contractació de les auditories de les justificacions de costos dels projectes europeus. (accés al document)
5.3.Aprovació de l'acord per a la venda de les participacions de l'FPC a l'empresa Centro de Alta Formación de Chile (accés al document)
6.Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
6.1.Punts informatius
6.1.1. Les enquestes sobre la docència: anàlisi de la situació i propostes per al curs 2014-15 (accés al document)
6.2.Aprovació de l'actualització de l'oferta de places de nou accés i de la programació d'estudis de grau, màster, doctorat, dobles titulacions de grau per al curs acadèmic 2014-2015 (accés al document 1) (accés document 2)
6.3.Aprovació de la proposta de modificació de títols existents i de nous títols de grau i màster per al curs acadèmic 2015-16 a data 25 de setembre de 2014 (accés al document)
Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social