Comparteix:

Butlletí UPC 161


Consell de Govern · 10/02/2015

Punt
Titol punt
1.
Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2.
Informe del rector (accés al document)
4.
Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació (accés al document)
5.Acord 1/2015 del Consell del Govern pel qual s'aprova el procediment d'inclusió del personal de biblioteques al cens electoral dels centres (accés al document)
6.Acord 2/2015 del Consell de Govern de modificació parcial de l'Acord 38/2008 del CG, pel qual s'aprova el Marc per al disseny i implantació dels plans d'estudi de grau a la UPC (accés al document)
7.Acord 3/2015 del Consell de Govern pel qual s'aproven les memòries d'estudis de grau: ETSETB i EETAC (accés al document ETSETB i EETAC)
8.Acord 4/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el conveni per a la creació, constitució, equipament i explotació del Consorci Barcelona Supercomputer Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) (accés al document)
9.Acord 5/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el nomenament de membres de la CSAPDIU (accés al document)
Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern
Comissió d'Economia i Infraestructures
9.01Informació sobre l'estat de la Tresoreria (accés al document)
9.02Acord 6/2015 del Consell de govern pel qual s'aprova la participació de la UPC a la Fundació per a la recerca i la docència de Sant Joan de Déu i creació de l'Institut d'investigació sanitària de l'Hospital Sant Joan de Déu (accés al document)
9.03Acord 7/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la participació de la UPC a l'Associació Bioinformàtics Barcelona (BiB) (accés al document)
9.04Acord 8/2015 del Consell de Govern pel qual es ratifica el pressupost del CEIB per a l'any 2015 (accés al document)
9.05Acord 9/2015 del Consell de Govern pel qual es ratifiquen les tarifes del CSUC per a l'any 2015 (accés al document)
9.06Acord 10/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la cessió d'espais per a la instal·lació d'una estació de base de telefonia mòbil multioperadora (accés al document)
9.07Acord 11/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el traspàs de la Fundació Universitària del Bages dels drets d'utilització de l'antic edfici del CTM (accés al document)
Comissió de Desenvolupament Estatutari
9.08Acord 12/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la suspensió excepcional del processos electorals en determinades unitats acadèmiques (departaments) (accés al document)
Comissió de Personal i Acció Social
9.09Acord 13/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la relació de places de professorat agregat objecte de la convocatòria de provisió (accés al document)
9.10Acord 14/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la relació de places de professorat lector objecte de convocatòria de provisió dins el programa Serra Húnter 2015 (accés al document)
9.11Acord 15/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la creació de la unitat d'administració "Unitat transversal de gestió de l'Àmbit de Camins de Barcelona" (accés al document)
9.12Acord 16/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova les modificacions de l'RLT de PAS (accés al document)
9.13Acord 17/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'assignació de complements bàsics de recerca del PDI-F (Sexennis CNEAI estimació de recurs convocatòria 2012) (accés al document)
9.14Acord 18/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'assignació de complements addicionals i bàsics de recerca del PDI-L (estimació de recursos a la 1a convocatòria 2014 de complements addicionals de recerca) (accés al document)
9.15Acord 19/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'assignació de complements addicionals de receca del PDI-F. Convocatòria 2014 (accés al document)
9.16Acord 20/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'assignació de complements de mèrits de recerca de personal investigador doctor permanent. Convocatòria 2014 (accés al document)
9.17Acord 21/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el reglament de selecció, provisió i contractació del professorat associat. (document pendent)
Comissió de Docència i Estudiantat
9.18Acord 22/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la proposta de modificació de títols existents i de nous títols de grau i màter per al curs acadèmic 2015-2016 (gener 2015) (accés al document)
9.19Acord 23/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'oferta de places de nou accés als estudis de grau, màster i doctorat per al curs 2015-2016 (accés al document)
9.20Acord 24/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'oferta de places d'accés a dobles titulacions de grau per al curs 2015-2016 (accés al document)
9.21Acord 25/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'oferta de places d'accés per canvi d'estudis de grau 2015-2016 (accés al document)
9.22Acord 26/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la desprogramació del Grau en fotografia i creació digital del CITM (accés al document)
9.23Acord 27/2015 del Consell de Govern pel qual s'aproven les memòries d'estudi (reverificacions): EETAC i ETSECCPB (accés al document EETAC i ETSECCPB)
9.24Acord 28/2015 del Consell de Govern pel qual s'aproven les memòries d'estudis interuniversitaris de nova implantació (accés al document)
9.25Acord 29/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de la normativa acadèmica d'estudis de grau (accés al document)
9.26Acord 30/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de la normativa de pràctiques (accés al document)
9.27Acord 31/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'encàrrec docent 2015-2016 (accés al document)
10.Afers de tràmit
10.1Acord 32/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria 2014 de PQS/PTS (accés al document)
11.Torn obert d'intervencions

Consell Social · 27/02/2015

Punt
Titol punt
1.
Acta sessió anterior
2.
Informe del president
3.Informe del rector (accés document)
4.

Informe de la gerent

Estat de tresoreria (accés al document). Aclariment sobre l'auditoria els comptes anuals del Centre CIM: préstecs personals de la Fundació (accés document1)(accés document2)

5.1.Aprovació de la participació de la UPC a la Fundació per a la Recerca i la Docència de Sant Joan de Déu (FSJD) i de la creació de l’Institut d’Investigació Sanitària de l’Hospital de Sant Joan de Déu. (accés al document 1) (accés document 2)

5.2.Aprovació de la participació en l’Associació Bioinformàtics Barcelona (BiB) (accés al document)

5.3.Informe sobre la cessió d’espais per a la instal·lació d’una estació base de telefonia mòbil multioperadora (accés al document)

5.4.Informe sobre el traspàs a la Fundació Universitàri del Bagès dels drets d'utilització de l'antic edifici del CTM (accés al document)

5.5.Aprovació de la participació de la UPC en el Consorci Barcelona Supercomputer Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) (accés al document)

5.6.Informe sobre la creació de la spin-off amb proposta de nom NRG LAB, SL i aprovació de la participació de la UPC en aquesta societat
5.7.Aprovació de les modificacions de la RLT del PAS (accés al document)
5.8.Aprovació de l’assignació individual del complement addicional de recerca del PDI-L (recursos d’alçada 1a. Convocatòria 2014) (accés al document)
5.9.Aprovació de l’assignació individual del complement addicional de recerca PDI-F (Convocatòria 2014) (accés al document)
5.10.
Aprovació de l’assignació individual del complement per mèrits de recerca al personal investigador doctor permanent (Convocatòria 2014)(accés al document)
5.11.
Ratificació del pressupost del CEIB per al 2015 (accés al document)
5.12.Ratificació de les tarifes del CSUC per al 2015 (accés al document)
6.1.
Aprovació de la proposta de modificació de títols existents i de nous títols de grau i màster per al curs acadèmic 2015-2016 (gener de 2015) (accés al document)
6.2.Aprovació de l'oferta de places de nou accés a estudis de grau, màster i doctorat per al curs 2015-2016 (accés al document)
6.3.Aprovació de l’oferta de places d'accés a dobles titulacions de grau per al curs 2015-2016 (accés al document)
6.4.Aprovació de l’oferta de places d'accés per canvi d'estudis de grau per al curs 2015-2016 (accés al document)
6.5.Aprovació de la desprogramació del Grau en Fotografia i creació digital del CITM (accés al document)
6.6.Aprovació de memòries d'estudis interuniversitaris de nova implantació (accés al document)
7.Aprovació de la convocatòria dels préstecs UPC Alumni per al curs acadèmic 2015-16 per a l’estudiantat de la UPC (accés al document)
Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social