Comparteix:

Butlletí UPC 171

Consell de Govern · 26/05/2016

PuntAcordTítol
4
Informe del rector
3
Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
4
68/2016
Aprovació d'una declaració institucional sobre el cas d’Omid Kokabee
5
69/2016
Designació, a proposta del rector, dels membres de la Comissió de Selecció i d’Avaluació del Personal Docent i Investigador de la UPC
6
70/2016
Resolució convocatòria de llicències sabàtiques del PDI 2016-2017
7
71/2016
Resolució de la convocatòria de permisos de mobilitat externa del PDI 2016/1
8.01
72/2016
Aprovació del calendari acadèmic dels estudis de grau i màster 2016-2017
8.02
73/2016
Aprovació de la normativa acadèmica d'estudis de grau i màster
8.03
74/2016
Aprovació de memòries de verificació
8.04
75/2016
Aprovació memòria de doble titulació
8.05
76/2016
Aprovació de propostes d'estudis de la programació universitària 2017-2018
8.06
77/2016
Proposta d'acord per regular l'emissió de certificats de la UPC per a l'acreditació de coneixements de terceres llengües
8.07
78/2016
Aprovació d'altes al registre d'associacions de la UPC
8.08
Informació de l’estat de tresoreria
8.09
79/2016
Aprovació de l’escissió parcial d’UPCnet
8.10
80/2016
Aprovació de la separació de la UPC del CEIB
8.11
81/2016
Aprovació de la dissolució d’Innova 31
8.12
82/2016
Acord per deixar sense efecte la participació de la UPC en la Fundació IAAC
8.13
83/2016
Aprovació de les tarifes de l’Anella Científica del CSUC per a l’any 2016
8.14
84/2016
Aprovació de la proposta d’adequació del model econòmic de formació permanent de la Fundació Politècnica de Catalunya
8.15
85/2016
Sol·licitud de renovació de la capacitat d'endeutament per part de la Universitat Politècnica de Catalunya
8.16
86/2016
Aprovació de l’expedient d'alteració 001/16 del pressupost 2016
8.16a
Informació dels convenis formalitzats durant l’any 2015
8.17
87/2016
Aprovació de les sol.licituds d'intensificació de la recerca
8.18
88/2016
Aprovació de la sol.licitud de grup de recerca emergent
8.19
89/2016
Aprovació de la sol.licitud de congrés com a notable UPC
8.20
90/2016
Aprovació de la valoració de premis, concursos d'arquitectura, comissariat d'exposició, articles sobre l'obra i capítols de llibres amb proposta de punts PAR per al càlcul del PAR 2015
8.21
91/2016
Aprovació de la normativa d'equivalència al nivell acadèmic de doctor
8.22
92/2016
Aprovació del reglament d'organització i funcionament del departament de Física
8.23
93/2016
Aprovació del reglament d'organització i funcionament del departament de Tecnologia de l'Arquitectura
8.24
94/2016
Aprovació del reglament d'organització i funcionament del departament de Projectes Arquitectònics
8.25
95/2016
Aprovació del reglament d'organització i funcionament de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
8.26
96/2016
Distribució de càtedres en atenció a prioritats estratègiques
8.27
97/2016
Procediment per a la distribució de les càtedres estratègiques reservades a ICREA Acadèmia
8.28
98/2016
Criteris i pesos de valoració de la convocatòria per al 2016 del programa de promoció de PDI amb vinculació permanent a temps complet i del procediment per a la distribució de càtedres estratègiques reservades a ICREA acadèmia
8.29
99/2016
Ordenació dels criteris de desempat de les sol·licituds de la convocatòria per al 2016 del programa de promoció de PDI amb vinculació permanent a temps complet i del procediment per a la distribució de càtedres estratègiques reservades a ICREA acadèmia
8.30
100/2016
Convocatòria 2016/1 del programa d’estabilització del professorat laboral temporal amb dedicació a temps complet i del personal investigador del programa Ramón y Cajal
8.31
101/2016
Modificacions de la Relació de Llocs de Treball de PASi de la modificació dels organigrames de la UTGAE i de la UTGCVG

Consell Social · 13/06/2016

PuntAcordTítol
4.
Informació de la gerent. Estat de la tresoreria
5.02.
28/2016
Aprovació de la liquidació del pressupost del Consell Social de la UPC del 2015
5.03.
29/2016
Aprovació de l'escissió parcial d'UPCnet
5.04.
30/2016
Aprovació de la separació de la UPC del CEIB
5.05.
31/2016
Acord per deixar sense efecte la participació de la UPC en la Fundació IAAC
5.06.
32/2016
Aprovació de la dissolució d'Innova 31
5.07.
33/2016
Aprovació de les tarifes de l'Anella Científica del CSUC per a l'any 2016
5.08.
34/2016
Aprovació del model econòmic de formació permanent de la Fundació Politècnica de Catalunya
5.09.
35/2016
Aprovació de la sol·licitud de renovació de la capacitat d'endeutament per part de la UPC
5.1.
Informe d'auditoria de l'exercici 2015 de la UPC i aprovació definitiva del tancament de l'exrcici de 2015 de la UPC
5.10.
36/2016
Aprovació de l'expedient d'alteració 001/2016 del pressupost 2016
5.11.
37/2016
Aprovació de la modificació de la RLT del PAS
5.12.
38/2016
Informe sobre la creació de la spin off amb proposta de nom MITIC Solutions, SL i aprovació de la participació de la UPC en aquesta societat
5.13.
Informació dels convenis formalitzats durant el 2015
5.14.
Informació sobre les empreses participades
6.2.
39/2016
Aprovació de la memòria de verificació del Màster Universitari en Enginyeria Espacial i Aeronàutica/Space and Aeronàutical Engineering (nova implantació) i de la memòria de reverificació del Màster Universitari en Seguretat i Salut en el Treball: prevenció de Riscos Laborals
6.3.
40/2016
Aprovació de la proposta de la programació universitària 2017-2018 a 13.06.2016
Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social