Comparteix:

Butlletí UPC 172

Consell de Govern · 19/07/2016

PuntAcordTítol
02
Informe del rector
03
Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
04
Informació de l'actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
05
102/2016
Aprovació d'una declaració institucional sobre la reforma horària
06
103/2016
Informe i aprovació dels comptes de l'exercici 2015 de les Fundacions CIT, CIM, Parcs i Innova31
07
Informació sobre la memòria de prevenció de riscos laborals
08
Informe sobre els dies de vacances addicionals per antiguitat
09
Informe de situació de la plantilla del PAS
10
104/2016
Aprovació de la dissolució del Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB)
11
105/2016
Aprovació de la creació de la Federació UPC-Camins-BarcelonaTech
12.01
106/2016
Aprovació de la Programació universitària definitiva 2016‐2017
12.02
107/2016
Aprovació dels criteris de viabilitat dels estudis de nova implantació per al curs 2017‐2018
12.03
108/2016
Aprovació de memòries de verificació
12.04
109/2016
Aprovació de la doble titulació Màster en intervenció sostenible en el medi construït (MISMeC ‐ ETSAV) i el Màster en ciència i tecnologia de la sostenibilitat (MCTS‐IS.UPC)
12.05
110/2016
Aprovació de l'encàrrec docent definitiu 2016‐2017
12.06
111/2016
Aprovació de l'esmena del Calendari acadèmic dels estudis de grau i màster per al curs 2016‐2017
12.07
112/2016
Aprovació de les activitats objecte de reconeixement
12.08
113/2016
Aprovació de la relació d'activitats de lliure elecció objecte de reconeixement als plans d'estudis de 1r i/o 2n cicles
12.09
Informe sobre els criteris d'assignació de les beques de col∙laboració a departaments
12.10
114/2016
Aprovació de la programació de formació permanent 2015‐2016
12.11
115/2016
Aprovació de la programació de formació permanent 2016‐2017
12.12
116/2016
Aprovació de la doble titulació del Grau d'Arquitectura Tècnica i Edificació (EPSEB) i el Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (EUNCET)
12.13
117/2016
Aprovació de la Normativa i el calendari acadèmic 2016‐17 d'EEBE
12.14
118/2016
Aprovació de la sol∙licitud d'alta i baixa al registre d'Associacions de la UPC
12.15
Informació sobre l'estat de tresoreria.
12.16
Informació del seguiment del pressupost
12.17
Informe sobre les spin‐off participades de la UPC
12.18
119/2016
Informe d'Auditoria de l'exercici 2015 de la UPC i aprovació definitiva del tancament de l'exercici de 2015 de la UPC.
12.19
120/2016
Informe d'auditoria i aprovació dels comptes anuals de les entitats del grup UPC de l'exercici 2015
12.20
121/2016
Procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a la normativa acadèmica de grau i màster
12.21
122/2016
Aprovació de les tarifes pel curs 2016‐2017
12.22
123/2016
Aprovació de la participació de la UPC en l'Associació Agroforum
12.23
124/2016
Aprovació de la creació de la societat Mitic Solution, SL i de la participació de la UPC en la mateixa.
12.24
125/2016
Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació del servei de monitoratge vinculat al servei d'esports.
12.25
126/2016
Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació dels plans d'autoprotecció dels edificis de la UPC
12.26
Informació sobre la convocatòria 2016 de Premis Extraordinaris de Doctorat
12.27
127/2016
Aprovació de les sol.licituds d'intensificació de la recerca
12.28
128/2016
Aprovació de la contractació d'investigador distingit
12.29
129/2016
Aprovació dels criteris de priorització dels ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2017)
12.30
130/2016
Aprovació de la normativa acadèmica dels estudis de doctorat
12.31
131/2016
Aprovació de la normativa de doctorats Honoris Causa
12.32
132/2016
Aprovació de propostes de nous programes de doctorat
12.33
133/2016
Aprovació del calendari acadèmic dels estudis de doctorat 2016-2017
12.34
134/2016
Aprovació del reglament d'organització i funcionament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció
12.35
135/2016
Aprovació del reglament d'organització i funcionament de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
12.36
136/2016
Aprovació del reglament d'organització i funcionament del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
12.37
137/2016
Aprovació de nomenaments de professorat emèrit.
12.38
138/2016
Aprovació de modificacions de la RLT de PAS
12.39
139/2016
Aprovació de l'actualització del sistema de punts de l'activitat acadèmica del PDI.
12.40
140/2016
Aprovació de la resolució de l'avaluació del complement bàsic docent.
12.41
141/2016
Aprovació de la resolució de l'avaluació del complement bàsic de recerca (Sexennis PDIF 2015).
12.42
142/2016
Aprovació de la resolució de l'assignació del complement bàsic de recerca PDI Laboral (convocatòria 2016)
12.43
143/2016
Aprovació de la resolució de l'avaluació del complement addicional de recerca PDI Laboral (1a.convocatòria 2016)
12.44
144/2016
Aprovació d'una vinculació temporal de la docència
12.46
145/2016
Aprovació del III Pla d'Igualtat de Gènere de la UPC
12.47
Informació sobre la contractació de professorat visitant
Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social