Requisits - Pràctiques Grau i màster

Estudiants de grau o màster

- Estar matriculat com a estudiant regular durant el curs 2023/2024 en una titulació de grau o màster universitari de la UPC. La matrícula ha d’estar al corrent de pagament en el moment de priorització de les sol·licituds.

Queden exclosos els estudiants de grau que no hagin superat 90 crèdits, inclosos els de la fase inicial.

- Els crèdits matriculats hauran ser de modalitat “mobilitat” i el nombre mínim variarà segons el cas:

Cas 1: matrícula mínima de 6 crèdits pràctiques curriculars

a) Estades del quadrimestre de tardor: un quadrimestre:

  • Si marxa al quadrimestre de tardor i finalitza abans de l’1 d’abril de 2024.

b) Màxim de mesos finançats: 5 descomptant estades anteriors en el mateix cicle d’estudis.

Cas 2: matrícula mínima de 12 crèdits pràctiques curriculars

a) Estades anuals de més d’un quadrimestre: comença a partir de l’1 de juny de 2023 i finalitza abans del 30 de juny de 2024.

b) Finançament de, com a màxim, descomptant estades anteriors en el mateix cicle d’estudis:

  • 8 mesos per a les estades anuals 

Cas 3: matrícula 0 crèdits pràctiques extracurriculars.        

Si l’estudiant realitza unes pràctiques no curriculars com a únic component de la matrícula, haurà de formalitzar la matrícula específica per a pràctiques internacionals no curriculars.

 

Institucions

No seran elegibles com a organitzadors d'acollida:

  • Organitzacions que gestionen programes comunitaris (per a evitar possibles conflictes d’interessos i/o doble finançament).
  • Representacions diplomàtiques nacionals (ambaixades i consolats) del país d’origen de l’estudiant (és a dir, el país on es troba la institució d’origen de l’estudiant i el país d’origen de l’estudiant o del que posseeix la nacionalitat).

El SEPIE posa a disposició dels sol·licitants una pàgina web on consultar ofertes de pràctiques un cop registrats: Pràctiques ofertades-SEPIE

 

Tutoria

És obligatòria l’existència de les figures dels tutors de pràctiques al centre de la UPC on s’imparteixin els estudis de grau o màster i a l’empresa o institució on les desenvoluparan.