Resolucions - Pràctiques Grau i màster

Aquesta convocatòria tindrà una resolució provisional que es notificarà electrònicament als interessats abans de les 24 hores del 30 de novembre de 2023

En el cas d’estades anuals, de centres amb matrícula quadrimestral, aquesta resolució estarà condicionada a que la persona beneficiària de l’ajut formalitzi la matrícula dels crèdits mínims indicats en la convocatòria per a aquestes estades en el període de matrícula del Q2. Si un cop finalitzat el període de matrícula del centre no s’ha realitzat la matrícula, es revocarà l’ajut.  

Contra la resolució provisional, les persones sol·licitants podran presentar al·legacions en el termini que fixi aquesta. Les al·legacions es presentaran a través de la seu electrònica de la UPC mitjançant el tràmit corresponent, l’enllaç del qual es publicarà a la resolució provisional.

A la resolució provisional també s’especificarà la data de la resolució definitiva, que exhaurirà la via administrativa i davant la qual es podrà interposar un recurs de reposició o un recurs contenciós administratiu en els terminis que marca la llei.

Per indicació de la persona delegada per a la protecció de dades a la UPC, el llistat de beques concedides es publicarà amb indicació de nom i cognoms i les 4 xifres situades en la posició de quarta a setena quan el document identificador sigui un NIF o, en el cas de tractar-se d’un NIE, les que ocupen les posicions quarta a setena obviant el caràcter alfabètic.

El llistat de beques denegades es publicarà amb NIF o NIE complet i el motiu de denegació.