Comparteix:

Procediment per a estendre l'estada

Consideracions Generals

Caldrà demanar una extensió de l'estada quan entre les dates previstes inicialment i les que es preveu que seran al final hi ha una diferència de 30 o més dies, per exemple:

  • l'estada ha començat 30 dies abans

  • l'estada acabarà 30 dies més tard

  • l'estada ha començat un dies/setmanes abans i finalitzarà uns dies/setmanes més tard i la suma de la diferència és superior a 30 dies.

L'extensió ha de tenir una motivació acadèmica i sempre ha d'anar acompanyada de la modificació de l'acord acadèmic (learning/training agreement) signada per totes les parts (estudiant, centre de la UPC i centre o empresa de destí).

Les extensions, en funció de la disponibilitat pressupostària del projecte de la convocatòria d'ajuts Erasmus+ de l'estada, poden ser amb o sense finançament "dies zero". 

Per a les estades de mobilitat Erasmus+ estudis: si l'ampliació implica que la durada de l'estada és superior a un quadrimestre, caldrà que l'estudiant es matriculi dels crèdits requerits indicats en la convocatòria per a les estades anuals, i no podrà superar els 360 dies de mobilitat per cicle d'estudis, ni la data límit de finalització de les estades indicada en la convocatòria d'ajuts en què participa.

Procediment

La sol·licitud ha d'arribar, com a màxim, 30 dies abans de la finalització de l'estada. Les peticions posteriors a aquesta data no podran ser autoritzades.

L'estudiant farà la sol·licitud a través del portal de tràmits de la Seu Electrònica de la UPC (https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Extensio-mobilitat-Beca-ERASMUS) adjuntant:

  • Modificació de l'acord acadèmic signat pe totes les parts.
  • Carta/e-mail de la institució de destí amb l'acceptació de l'extensió.

 Quan el Servei de Gestió Acadèmica (SGA) és notificat del registre, afegeix el justificant de sol·licitud a l'e-Secretaria de l'estudiant.

→ Si la documentació és incorrecta, l'SGA denegarà la sol·licitud indicant-ne els motius.

→ Si la documentació és correcta, en el cas d'estades Erasmus+, l'SGA analitzarà les implicacions en el pressupost del projecte de l'estada per determinar si l'extensió pot rebre finançament o no. A més, l'SGA, validarà dues qüestions:

1. Que amb l'extensió sol·licitada no se superen els 360 dies d'estada Erasmus+ permesa per a cada cicle d'estudis (grau/màster/doctorat), ni la data límit de fi de les estades indicada en la convocatòria d'ajuts en què participa.

2. Que si l'estada s'allarga més d'un quadrimestre, l'estudiant pot matricular els crèdits exigits a la convocatòria (estades modalitat "estudis"), crèdits que l'estudiant ha de matricular en el període de matrícula corresponent. 

L'Oficina de Relacions Internacionals del centre revisarà la modificació de l'acord acadèmic i autoritzarà o no l'extensió de l'estada.

El Servei de Gestió Acadèmica notificarà a l'estudiant la resolució de la seva sol·licitud. 

Consulteu el diagrama del procediment

Matrícula

L'estudiant que allargui l'estada un quadrimestre i tingui concedida l'extensió (amb o sense finançament) haurà de matricular el nombre de crèdits indicats en la convocatòria d'ajuts Erasmus+ corresponents a les estades anuals en el període ordinari de matrícula. En el cas de no fer-ho l'extensió serà revocada.

Assegurança

L’estudiant ha de contactar amb l’assegurança per tal de comunicar l’ampliació de dates i haurà d’aportar, a través de l’e-Secretaria, un justificant que demostri que estarà cobert durant el nou període de l’estada .

Documentació

Estades Erasmus+

Modificació Learning agreement

(English version)

Modificació Training agreement

(English version)

Estades No-Erasmus+

Modificació Learning agreement

(English version)

(Castellano)

Modificació Training agreement

(English version)

(Castellano)

 

 

 

 

 

 

Ssi tens cap dubte contacta amb nosaltres: