Crèdits per experiència laboral i professional

Es poden reconèixer crèdits per experiència laboral i professional acreditada únicament en els plans d’estudis que inclouen pràctiques curriculars externes amb caràcter obligatori o optatiu.

El nombre màxim de crèdits que es poden reconèixer és l’establert al pla d’estudis a aquest efecte, amb un màxim del 15% dels crèdits de la titulació. Si també es reconeixen crèdits per ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció d’altres títols (títols propis), aquest 15 % màxim inclou ambdós reconeixements. Tot això, sense perjudici del nombre mínim de crèdits que s’han de superar per tenir dret a l’expedició del títol.

El nombre mínim de crèdits que es poden reconèixer són 6 ECTS per cada 1.600 hores de treball acreditades. Si és necessari, en funció del nombre de crèdits que resten per obtenir el títol, es pot autoritzar el reconeixement d’un nombre inferior de crèdits, sempre que les hores mínimes de treball es corresponguin amb 1.600. A partir del reconeixement dels 6 primers crèdits (1.600 hores acreditades), es pot reconèixer l’experiència laboral per crèdits, mantenint la proporció corresponent, i fins el màxim de crèdits que permeti el pla d’estudis per pràctiques externes.

Sol·licitud

La sol·licitud de reconeixement s’ha d’adreçar al director o directora o al degà o degana del centre on l’estudiant s’ha matriculat, i s’ha de presentar a la secretaria del centre en els terminis establerts.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació que estableixi cada centre docent i ha d’incloure com a mínim la següent:

  • Certificat de vida laboral que acrediti la vinculació de l’estudiant amb l’empresa.
  • Document emès per l’empresa que acrediti les tasques dutes a terme per la persona interessada, així com el període en què les ha realitzat.
  • Si el mateix estudiant és el responsable de l’empresa, ha d’aportar la certificació de treballador autònom, així com qualsevol altre informe que el centre sol·liciti.

La direcció del centre docent o l’institut universitari ha de valorar si l’experiència laboral i professional acreditada per l’estudiant està relacionada amb les competències inherents al títol de grau o màster corresponent. Si hi està relacionada, ha d’emetre una proposta de reconeixement que inclogui el nombre total de crèdits que s’han de reconèixer en cada cas.

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits per experiència professional i laboral les resol el director o directora o el degà o degana del centre, per delegació del rector.