Vés al contingut (premeu Retorn)

Crèdits per activitats d'extensió universitària

Poden ser objecte de reconeixement com a crèdits que computen per a l’obtenció d’un títol oficial de grau:

El màxim de crèdits que es poden reconèixer per aquests conceptes és de 6 ECTS.

Activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació

Aquestes activitats s’han de fer simultàniament als estudis, però el reconeixement s’ha de demanar en l’última matrícula del grau i mentre quedin crèdits optatius per cursar, independentment del curs en el qual s’hagi dut a terme l’activitat. En cap cas no es pot fer un reconeixement parcial dels crèdits acordats prèviament.

En total es poden reconèixer fins a un màxim de 6 ECTS.

No es poden reconèixer activitats fora de les que inclou el Mapa d'itineraris de les activitats amb reconeixement d'ECTS aprovat pel Consell de Govern

Consulta la relació d'activitats que poden ser reconegudes amb les equivalències en crèdits ECTS: Reconeixement de crèdits

 

El catàleg d’activitats s’organitza de la manera següent:

  • Blocs: bloc cultural, bloc esportiu, bloc de solidaritat i cooperació, i bloc de representació de l’estudiantat.
  • Itineraris: cada un dels programes o conjunt d’activitats que, pel fet que tenen característiques similars, es proposa que tinguin el mateix criteri de reconeixement d’ECTS.
  • Programes/activitats: descriu el programa o conjunt d’activitats d’un mateix àmbit amb els requeriments concrets d’assistència i aprofitament per fer efectiu el reconeixement dels ECTS proposats.

Cada activitat té assignada una unitat responsable de l’organització, que s’encarrega d’editar una fitxa tècnica en la qual ha de fer constar tota la informació adient i en la qual s’ha de destacar: la durada, el reconeixement en ECTS, els mecanismes d’avaluació i les competències en què l’acció formativa incideix.

Cada centre docent, dins del bloc cultural i en l’itinerari de ciència i tecnologia, pot proposar un màxim de 3 activitats. Aquestes activitats, juntament amb totes les altres, s’han de fer públiques per a la seva difusió i coneixement.

Una dedicació mínima de 0,5 ECTS (l’equivalent a 15 hores) no té reconeixement per si sola. Es poden proposar activitats que reconeguin 0,5 ECTS, sempre que s’acumulin a altres activitats del mateix bloc, realitzades per tal d’assolir crèdits sencers.

Procediment per al reconeixement

Les activitats poden ser reconegudes en l’última matrícula del grau, independentment del curs en què es du a terme l’activitat. L’únic requisit és que a l’estudiant li faltin per cursar crèdits optatius suficients per aconseguir el reconeixement.

En el cas dels estudiants procedents d’un trasllat d’expedient que han accedit als estudis de grau de la UPC, tant per la via de la preinscripció com per la via del canvi d’estudis i/o d’universitat, es pot fer el reconeixement de les activitats si les ha dutes terme en els estudis d’origen.

També es pot fer si es tracta d’un canvi de pla.

No es poden incorporar a l’expedient de destí les activitats cursades en una primera titulació quan es produeixi una situació de simultaneïtat d’estudis o quan l’estudiant estigui titulat en els estudis d’origen.

En el cas dels graus interuniversitaris que permeten obtenir un títol conjunt interuniversitari, els estudiants han de poder reconèixer al seu expedient les activitats cursades a qualsevol de les universitats participants.

Reconeixement de crèdits per coneixement de llengües

Es poden reconèixer crèdits per la superació de cursos i d’exàmens que estableix la Taula de certificats d’idiomes.

Els estudiants que tinguin un certificat diferent dels de la Taula l’ha de presentar al centre, que el valorarà a partir de criteris disponibles.

La llengua que s’utilitza per acreditar l'assoliment de la competència en tercera llengua no es pot fer servir per al reconeixement de crèdits, excepte si es certifica un nivell superior al B2.2. Per demanar el reconeixement de crèdits per idiomes abans s’ha d’haver acreditat el nivell B2 de competència en tercera llengua (requisit per obtenir el títol de grau).

Si és la llengua triada a la selectivitat o l’obligatòria del cicle formatiu de grau superior (CFGS), el reconeixement només es pot obtenir a partir del nivell B.2.1. Si la llengua no coincideix, el reconeixement es pot obtenir a partir del nivell A1.

Les persones que han cursat la secundària en una comunitat en què el català no és llengua oficial, poden obtenir reconeixement de crèdits per certificats vàlids de català. Si han fet la secundària en comunitats en què el català és llengua oficial, es reconeixen crèdits pels certificats de nivell superior (C2 del marc europeu).

També es reconeixen les altres llengües oficials de l’Estat espanyol sempre que no hagi estat la llengua dels estudis de la secundària.

Amb els certificats de cursos, per cada 25 hores de formació superada es pot obtenir 1 ECTS. Els certificats de superació d’exàmens inclosos a la taula es reconeixen amb 4 ECTS.

Idiomes durant la mobilitat

En el cas d’estudiants de la UPC que participen en un programa de mobilitat i acrediten haver cursat a la universitat de destinació un curs d’idiomes, aquest podrà servir per reconèixer crèdits per activitats d’extensió universitària sempre que hi hagi un certificat de la universitat de destinació amb les següents dades:

- Centre de llengües on s’ha impartit. Segell, logo de la Universitat i signatura del càrrec universitari

- Nombre d’hores de formació rebudes

- Nivell de MERCL assolit

- Data d’impartició del curs

- Qualificació (supera/no supera seria suficient)

- Tipus d’avaluació i destreses que s’han avaluat

Amb els certificats de cursos, per cada 25 hores de formació superada es pot obtenir 1 ECTS, independentment del nombre de crèdits que constin a la certificació acadèmica de la universitat de destí on s’ha fet la mobilitat. Els certificats de superació d’exàmens inclosos a la taula es reconeixen amb 4 ECTS. En total es poden reconèixer fins a un màxim de 6 ECTS per idiomes en el pla d’estudis de grau.

Les altres activitats de l’itinerari de llengües i comunicació, com ara les activitats interculturals, es poden reconèixer amb crèdits ECTS sempre que el certificat sigui validat pel Servei de Llengües i Terminologia.

Estudiants incoming

En el cas d’estudiants incoming que hagin realitzat cursos de llengües durant la seva estada a la UPC el criteri per incorporar aquests cursos al seu expedient serà el mateix que per als estudiants de la UPC.

 

Més informació

Servei de Llengües i Terminologia

Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.