Crèdits per estudis universitaris

Poden sol·licitar l'estudi de reconeixement de crèdits per estudis universitaris:

 • Estudiants que ja han estat admesos al centre corresponent
 • Estudiants que volen accedir a uns estudis via reconeixement d'un mínim de 30 crèdits ECTS

 

Les assignatures o crèdits cursats en estudis universitaris poden donar lloc al reconeixement de crèdits:

- entre titulacions universitàries oficials de grau

- cursats en ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció d’altres títols (títols propis)

cursats en ensenyaments universitaris oficials en els estudis de màster

 

El reconeixement s’ha de fer sempre a partir de les assignatures cursades en els estudis d’origen, mai a partir d’assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament.

La formació reconeguda es considera assolida en els nous ensenyaments i apareix a l’expedient acadèmic com a assignatura reconeguda, quedant especificats: el nombre de crèdits i les qualificacions numèrica i alfanumèrica obtingudes (si el reconeixement és entre estudis oficials).

Reconeixement entre titulacions universitàries oficials de grau

 • Quan el títol al qual es vol accedir pertany a la mateixa branca de coneixement, són objecte de reconeixement, com a mínim, el 15% dels crèdits corresponents a matèries de formació bàsica de la branca esmentada.
 • També són objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en la resta de matèries de formació bàsica que pertanyen a la branca de coneixement del títol al qual es vol accedir.
 • La Universitat pot reconèixer la resta de crèdits tenint en compte l’adequació entre les competències i els coneixements associats a la resta de matèries o ensenyaments que ha cursat l’estudiant o bé a una experiència professional prèvia, i els previstos en el pla d’estudis o bé que tenen caràcter transversal.

Es pot fer el reconeixement de tot el bloc de matèries bàsiques d’una titulació quan l’estudiant ha superat totes les assignatures que el componen en una titulació d’origen cursada a la UPC que pertany a la mateixa branca de coneixement.

Es pot fer el reconeixement de crèdits optatius de la titulació de destí a proposta del centre i sempre que la titulació d’origen i de destí pertanyin a la mateixa branca de coneixement.

Quan el reconeixement sigui per estudis cursats a l'estranger, els crèdits que són objecte de reconeixement s’incorporen a l’expedient de la titulació de grau com a assignatures o crèdits convalidats i han de tenir associada una qualificació numèrica i descriptiva.

Reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció d’altres títols (títols propis)

 • En un estudi oficial de la UPC poden ser objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció d’altres títols (títols propis), sempre que hi hagi una equivalència pel que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant entre les assignatures d’ambdós plans d’estudis i sempre que aquesta possibilitat s’hagi fet constar a la memòria de verificació.
 • Títols propis que han estat substituïts per títols oficials. En el cas dels títols propis ja extingits i substituïts per un títol oficial de grau, es pot reconèixer un percentatge superior al 15 % o, fins i tot, la totalitat dels crèdits del títol propi (d’acord amb a la memòria de verificació dels estudis). En qualsevol cas, el màxim de crèdits que es poden reconèixer són 180 ECTS i no pot incloure el treball de fi de grau.

Reconeixement d'ensenyaments universitaris oficials en els estudis de màster

Es podran incorporar a l'expedient d'un programa de màster universitari:

 • els crèdits cursats en uns altres estudis de màster universitari oficials.
 • els crèdits corresponents a assignatures de 2n cicle de l'anterior ordenació d'estudis (excepte les crèdits assolits com a assignatures de lliure elecció).

Reconeixement de crèdits per a l'accés

Els estudiants amb estudis universitaris iniciats han de sol·licitar un estudi de reconeixement de crèdits per poder demanar l'accés directament a un centre/estudi. El resultat per accedir per aquesta via ha de ser de un mínim de 30 crèdits ECTS reconeguts.

En aquest cas, no es tenen en compte els terminis establerts al calendari acadèmic per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits.

Si es formalitza l’accés, l’estudi previ té caràcter de proposta de reconeixement, sense que calgui fer cap nou estudi de reconeixement.

Consulta la informació sobre Accés als estudis al web del Servei de Gestió Acadèmica.

Sol·licitud

La sol·licitud de reconeixement de crèdits ha d’incloure tots els estudis que s’han cursat fins a aquell moment.

La persona interessada ha d’abonar el preu públic de “sol·licitud d’estudi de reconeixement”. Consulta el Decret de Preus.

Els terminis de sol·licitud són els fitxats en el calendari acadèmic.

La sol·licitud s’ha de presentar a la secretaria del centre on l’estudiant està matriculat o es voldria matricular.

Documentació per al reconeixement d’estudis espanyols

 • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada). En cas que els estudis d’origen siguin de la UPC l’estudiant no haurà d’aportar cap document.
 • Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent. En cas que existeixi una taula automàtica de reconeixements aquesta documentació no s’ha de lliurar.

Documentació per a la Convalidació parcial d’estudis estrangers

 • Títol oficial o certificat oficial acreditatiu, si s’escau
 • Certificació acadèmica personal
 • Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent
 • Si l’estudiant no ha lliurat prèviament al centre cap document que l’identifiqui, ha d’aportar també una fotocòpia compulsada del document que n’acrediti la identitat i nacionalitat, expedit per les autoritats competents del país d’origen o de procedència o per les autoritats espanyoles competents en matèria d’estrangeria. En el cas dels ciutadans espanyols, cal presentar una fotocòpia compulsada del DNI

Els documents acadèmics han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d'estar legalitzats per via diplomàtica. Així mateix, tots han d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català.

No obstant això, en el procediment es podran presentar fotocòpies compulsades de tota la documentació: a l’oficina on es presenti la sol·licitud la persona interessada aportarà, juntament amb cada document original, una fotocòpia. L’oficina realitzarà la comparació dels documents i còpies, comprovant la identitat dels continguts i retornarà els documents originals, un cop diligenciades les còpies i afegides a la sol·licitud. Aquest procés podria realitzar-se en un termini prudencial de temps, de manera que la persona interessada hauria de deixar la documentació original durant aquest període.

Si les fotocòpies ja vinguessin compulsades davant notari a Espanya o per les representacions diplomàtiques o consulars d’Espanya en el país d’on procedeixi el document, no serà necessària la presentació simultània de l’original.

No procedirà la devolució als interessats de cap document aportat un cop finalitzat el procediment.