Vés al contingut (premeu Retorn)

Equivalència del grau acadèmic de doctor

L’equivalència del grau acadèmic de doctor suposa el reconeixement oficial de la formació superada per a l’obtenció del títol de doctor a l'estranger.

Sol·licitud

Les persones interessades adreçaran una sol·licitud al rector, annexant la següent documentació:

Equivalence of a Doctoral degree

English version

  • Document oficial d’identificació
  • Còpia del títol oficial d'estranger doctor
  • Indicació del repositori públic o lloc web on estigui publicada la tesi doctoral. Si aquesta no és accessible, cal anexar un exemplar de la tesi.
  • Relació de publicacions acadèmiques derivades de la tesi doctoral.
  • El justificant de pagament de la taxa corresponent. Consulta el Decret de Preus.

 

La sol·licitud i la documentació annexa es fan arribar en format electrònic i en idioma català, espanyol o anglès, o bé traduïdes a algun d’aquests idiomes mitjançant una traducció oficial.

La tesi es lliura en idioma original. Si escau, es requerirà a la persona interessada la seva traducció.

Si és necessari, es pot requerir a la persona sol·licitant que aporti documentació addicional acreditativa, entre d’altres, de la institució d’expedició i del tribunal que ha jutjat la tesi, del programa d’estudis, de l’expedient acadèmic.

Resolució

Les equivalències al nivell acadèmic de doctor són resoltes pel rector, d’acord amb la proposta elaborada pel director o directora de l’Escola de Doctorat.

La proposta de resolució es comunica per mitjans electrònics a la persona interessada. Si és favorable, el sol·licitant ha d’aportar, si no ho ha fet amb anterioritat, la documentació acadèmica original (títol, expedient, etc..) degudament legalitzada, i una còpia, que serà compulsada per la unitat de gestió corresponent, juntament amb el document identificatiu

La resolució d’equivalència es materialitza amb l’expedició d’un certificat acreditatiu, previ pagament de la taxa corresponent (consulta del Decret de Preus) a l’expedició de la credencial. La resolució d’equivalència es comunica al MECD per a la seva inscripció al Registro de Universidades, Centros y Títulos.

L’equivalència al nivell acadèmic de doctor no implica, en cap cas, l’homologació, la declaració d’equivalència o el reconeixement d’un altre o altres títols estrangers dels quals estigui en possessió l’interessat, ni el reconeixement a Espanya a nivell diferent al de doctor.

Més informació

Normativa d'equivalència al nivell acadèmic de doctor. Acord núm. 91/2016 del Consell de Govern

Normativa acadèmica d'estudis de doctorat

Escola de Doctorat de la UPC

Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte