Comparteix:

Equivalència del grau acadèmic de doctor o doctora

L’equivalència del grau acadèmic de doctor o doctora suposa el reconeixement oficial de la formació superada per a l’obtenció del títol de doctor o doctora a l'estranger.

Sol·licitud

Les persones interessades adreçaran una sol·licitud al rector, annexant la següent documentació:

Equivalence of a Doctoral degree

English version

  • Còpia d'un document oficial d’identificació.
  • Indicació del repositori públic o lloc web on estigui publicada la tesi doctoral. Si aquesta no és accessible, cal annexar un exemplar de la tesi.

La sol·licitud i la documentació annexa es faran arribar en format electrònic a través de la Seu electrònica: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol_licitud_equivalencia_grau_academic_doctor

 

Tota la documentació annexa, inclosa la tesi, s'ha de presentar en l'idioma original.  Si fos necessària la traducció, es comunicarà a la persona interessada.

Així mateix, si es considera necessari es podrà requerir a la persona sol·licitant que aporti documentació addicional.

Taxes

El procediment d'equivalència al nivell acadèmic de doctor o doctora té associada una taxa de 218,15€, que es fixa anualment al Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya.

La taxa s'abona mitjançant un document que la unitat gestora fa arribar a la persona interessada. La seva liquidació és un requisit per poder recollir la credencial de doctor o doctora.


Resolució

Les equivalències al nivell acadèmic de doctor o doctora són resoltes pel rector, d’acord amb la proposta elaborada pel director o la directora de l’Escola de Doctorat. La proposta de resolució es comunica per mitjans electrònics a la persona interessada.

Si la resolució és favorable, s'expedirà un certificat acreditatiu de l'equivalència entre el títol estranger de doctor o doctora i el títol de doctor o doctora per la Universitat Politècnica de Catalunya. El lliurament del certificat es farà a l’Àrea Acadèmica (https://maps.upc.edu/?iU=1007&lang=ca), prèvia presentació per part de la persona interessada dels originals del document oficial d’identificació i del títol estranger de doctor o doctora, degudament legalitzat si escau.

L’equivalència al nivell acadèmic de doctor o doctora no implica, en cap cas, l’homologació, la declaració d’equivalència o el reconeixement d'altres títols estrangers dels quals estigui en possessió la persona interessada, ni el reconeixement a Espanya d'un nivell diferent al de doctor o doctora.

La resolució d’equivalència es comunica al Ministerio de Universidades per a la seva inscripció al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).

Més informació

Normativa d'equivalència al nivell acadèmic de doctor. Acord núm. 91/2016 del Consell de Govern

Escola de Doctorat de la UPC

Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Universidades