Vés al contingut (premeu Retorn)

Equivalència del grau acadèmic de doctor o doctora

L’equivalència del grau acadèmic de doctor o doctora suposa el reconeixement oficial de la formació superada per a l’obtenció del títol de doctor o doctora a l'estranger.

Sol·licitud

Les persones interessades adreçaran una sol·licitud al rector, annexant la següent documentació:

Equivalence of a Doctoral degree

English version

  • Còpia d'un document oficial d’identificació.
  • Indicació del repositori públic o lloc web on estigui publicada la tesi doctoral. Si aquesta no és accessible, cal annexar un exemplar de la tesi.
  • Relació i enllaços a les publicacions acadèmiques derivades de la tesi doctoral.

La sol.licitud i la documentació annexa es faran arribar en format electrònic a través de la plataforma d'atenció online DemanaSGA:

Demana SGA

 

S'ha de triar com a tema d'ajuda "Doctorat" i com a tipus d'informació a sol.licitar "Equivalència títol de doctor":

Tema titols demana

Tota la documentació annexa, inclosa la tesi, s'ha de presentar en l'idioma original.  Si fos necessària la traducció, es comunicarà a la persona interessada.

Així mateix, si es considera necessari es podrà requerir a la persona sol·licitant que aporti documentació addicional.

Taxes

El procediment d'equivalència al nivell acadèmic de doctor o doctora té associades dues taxes, que es fixen anualment al Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya:

      • Estudi d'equivalència al nivell acadèmic de doctor o doctora
      • Expedició de la credencial acreditativa de la declaració d'equivalència al nivell acadèmic de doctor o doctora

Ambdues taxes s'abonen mitjançant un document que la unitat gestora fa arribar a la persona interessada. El primer s'envia un cop rebudes la sol·licitud i la documentació annexa, i el segon quan es resol favorablement la sol·licitud. La seva liquidació és un requisit per poder recollir la credencial de doctor o doctora.


Resolució

Les equivalències al nivell acadèmic de doctor o doctora són resoltes pel rector, d’acord amb la proposta elaborada pel director o la directora de l’Escola de Doctorat. La proposta de resolució es comunica per mitjans electrònics a la persona interessada.

Si la resolució és favorable, s'expedirà una credencial acreditativa de l'equivalència entre el títol estranger de doctor o doctora i el títol de doctor o doctora per la Universitat Politècnica de Catalunya. El lliurament de la credencial es farà a l'Escola de Doctorat (https://maps.upc.edu/?iu=1348&lang=ca), prèvia presentació per part de la persona interessada dels originals i còpies del document oficial d’identificació i del títol estranger de doctor o doctora, degudament legalitzat si escau. Aquestes còpies es compulsaran i quedaran arxivades a la UPC.

L’equivalència al nivell acadèmic de doctor o doctora no implica, en cap cas, l’homologació, la declaració d’equivalència o el reconeixement d'altres títols estrangers dels quals estigui en possessió la persona interessada, ni el reconeixement a Espanya d'un nivell diferent al de doctor o doctora.

La resolució d’equivalència es comunica al MECD per a la seva inscripció al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).

Més informació

Normativa d'equivalència al nivell acadèmic de doctor. Acord núm. 91/2016 del Consell de Govern

Normativa acadèmica d'estudis de doctorat

Escola de Doctorat de la UPC

Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte