Vés al contingut (premeu Retorn)

Convalidacions

La convalidació és el reconeixement oficial, a efectes acadèmics, de la validesa d’estudis superiors fets a l’estranger, tant si han finalitzat amb l’obtenció d’un títol com si no, respecte d’estudis universitaris espanyols que permetin prosseguir aquests estudis en una universitat espanyola.

L'estudiant en possessió d'un títol estranger que doni accés a una professió regulada pot optar entre sol·licitar l’homologació pel títol universitari oficial espanyol corresponent o la convalidació d’estudis, tenint en compte que totes dues possibilitats no es poden sol·licitar simultàniament.

Quan s’hagi sol·licitat l’homologació del títol i aquesta hagi estat denegada o bé quan l'homologació del títol requereixi l'obtenció prèvia d'un títol concret, l’interessat pot sol·licitar la convalidació parcial dels seus estudis sempre que la denegació no s’hagi fonamentat en alguna causa d’exclusió establerta pel Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre

L'estudiant amb estudis iniciats a l'estranger que vulgui continuar-los en una universitat catalana, haurà d'adreçar-se al centre on es cursin els estudis als quals vol accedir per tramitar la convalidació d'assignatures.

Sol·licitud

La sol·licitud s'ha de presentar a la secretaria del centre on l’estudiant es vol matricular i s’ha d’adreçar al director o directora o el degà o degana, acompanyada de la documentació següent:

  • Títol oficial o certificat oficial acreditatiu, si s’escau
  • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada)
  • Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent
  • Si l’estudiant no ha lliurat prèviament al centre cap document que l’identifiqui, ha d’aportar també una fotocòpia compulsada del document que n’acrediti la identitat i nacionalitat, expedit per les autoritats competents. En el cas dels ciutadans espanyols, cal presentar una fotocòpia compulsada del DNI.

Els documents acadèmics han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d'estar legalitzats per via diplomàtica. Així mateix, tots han d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català.

No obstant això, en el procediment es podran presentar fotocòpies compulsades de tota la documentació: a l’oficina on es presenti la sol·licitud la persona interessada aportarà, juntament amb cada document original, una fotocòpia. L’oficina realitzarà la comparació dels documents i còpies, comprovant la identitat dels continguts i retornarà els documents originals, un cop diligenciades les còpies i afegides a la sol·licitud. Aquest procés podria realitzar-se en un termini prudencial de temps, de manera que la persona interessada hauria de deixar la documentació original durant aquest període.

Si les fotocòpies ja vinguessin compulsades davant notari a Espanya o per les representacions diplomàtiques o consulars d’Espanya en el país d’on procedeixi el document, no serà necessària la presentació simultània de l’original.

Els terminis de sol·licitud són els fitxats en el calendari acadèmic.

El reconeixement de crèdits té els efectes econòmics que fixa anualment el Decret de Preus.

Accés a la Universitat

El procediment d’accés a la Universitat varia en funció del nombre de crèdits convalidats:

  • Els estudiants que poden convalidar més de 30 ECTS (corresponents a assignatures obligatòries) han de sol∙licitar l’admissió directament al centre on volen continuar els estudis. Aquests estudiants no poden fer la preinscripció. En cap cas no es convalida el treball de fi de grau.
    L’assignació de places per aquesta via —que és competència del centre docent— es fa d’acord amb l’oferta de places per a l’admissió a través del canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols.
  • Els estudiants que convaliden menys de 30 ECTS han de fer la preinscripció universitària (Accesnet), demanant únicament l’estudi del centre que els ha fet aquesta convalidació i per a la qual han de presentar el certificat de l’estudi de convalidació emès pel centre (se li adjudicarà una qualificació de 5). Els centres estan obligats a fer l’estudi de la convalidació sempre i quan la persona sol∙licitant pagui el preu públic corresponent. En aquest cas no es tenen en compte els terminis establerts al calendari acadèmic per a la sol∙licitud de reconeixement de crèdits.
  • Els estudiants que no obtinguin el reconeixement de cap crèdit poden accedir als estudis universitaris a través de la preinscripció universitaria (Accesnet), prèvia sol∙licitud d’homologació del seu títol al títol espanyol de batxillerat i superació de les proves d’accés per a persones estrangeres.

 

Consulta la informació sobre l'Accés als estudis del Servei de Gestió Acadèmica.

Més informació

Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster

Consulta la informació disponible al web del MECD