Vés al contingut (premeu Retorn)

Homologacions i Equivalències (grau i màster)

Els estudiants amb un títol d'educació superior obtingut a l'estranger poden sol·licitar al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD):

La resolució del MECD pot contenir un dels pronunciaments següents:

a) L’homologació del títol estranger al corresponent títol espanyol oficial de grau o màster que permeti l’accés a una professió regulada que requereixi títol universitari oficial habilitador i respecte del qual s’especifica a l’annex I la normativa per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de les professions corresponents.

b) La declaració d’equivalència del títol estranger a una titulació en una àrea i camp dels que recull l’annex II del Reial Decret, en els quals es poden agrupar els diferents títols oficials d’estudis universitaris espanyols, i la declaració d’equivalència a nivell acadèmic del títol estranger al nivell de grau o màster espanyol.

c) La denegació de l’homologació o equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial sol·licitades.

d) L’homologació condicionada a la superació prèvia de requisits formatius complementaris al corresponent títol espanyol oficial de grau o màster que permeti:

- l’accés a una professió regulada que requereixi títol universitari oficial habilitador,

- l’accés a la formació de màster habilitador,

respecte del que s’especifica a l’annex I del Reial Decret 967/2014 (normativa per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de les professions corresponents).

En aquest cas, la resolució ha d’indicar de manera expressa les mancances de formació observades que justifiquin l’exigència d’aquests complements de formació, així com els aspectes sobre les quals aquests han de versar.

 

Accés a una professió regulada amb requeriment de màster

En els supòsits en què l’accés a la professió regulada requereixi estar en possessió d’un títol espanyol oficial concret de màster, que al seu torn tingui com a requisit d’accés a la formació estar en possessió d’un títol espanyol oficial concret de grau o d’algun títol de grau, si no s’acredita la possessió d’aquest, l’homologació al màster esmentat requereix, en el primer supòsit, l’acreditació prèvia de la possessió del grau exigit i, en el segon cas, la declaració d’equivalència a titulació en l’àrea i camp en què s’emmarqui el títol exigit per a l’admissió al màster.

 

Requisits formatius complementaris

Quan es detectin mancances en la formació acreditada per a l’obtenció del títol estranger, en relació amb l’exigida per a l’obtenció del títol espanyol amb el qual es pretén homologar, l’entitat de les quals no sigui suficient per denegar l’homologació, aquesta queda condicionada a la superació prèvia per l’interessat d’uns requisits formatius complementaris.

 

Els requisits formatius complementaris poden consistir en:

- la superació d’una prova d’aptitud

- la realització d’un període de pràctiques

- la realització d’un projecte o treball

- la superació de cursos tutelats que permetin reparar les mancances formatives advertides.

 

La superació d’aquests requisits s’ha de fer a través d’una o diverses universitats espanyoles de lliure elecció pel sol·licitant, que tingui implantats els estudis conduents al títol espanyol al qual es refereix l’homologació.

Les persones que estiguin en possessió d'una resolució del MECD que condicioni l'homologació del seu títol a la superació de requisits formatius complementaris es pot adreçar a qualsevol centre de la UPC on s'imparteixin aquests estudis.

Quan l’interessat no superi els requisits formatius complementaris exigits en el termini de sis anys computats a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, l’homologació condicionada perd la seva eficàcia, sense perjudici que, a partir d’aquest moment, l’interessat pugui sol·licitar la convalidació per estudis parcials.

Més informació

Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l’homologació i la declaració d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d’estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior dels títols oficials d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.

Ordre ECD/2654/2015, de 3 de desembre, per la qual es dicten les normes de desenvolupament i aplicació del Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel que fa als procediments per a l’homologació i declaració d’equivalència de títols estrangers d’educació superior.