Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / TÍTOLS i SET / Títols universitaris estrangers / Homologacions i Equivalències (grau i màster)

Homologacions i Equivalències (grau i màster)

Les persones amb un títol o diploma d'educació superior amb validesa oficial obtingut a l'estranger poden sol·licitar al Ministeri d'Universitats:

La resolució del Ministeri pot contenir un dels pronunciaments següents:

a) Concessió de l’homologació del títol estranger a un títol universitari espanyol oficial espanyol de grau o màster universitari que habiliti per a l'exercici d'una professió regulada, Trobeu a l'annex del Reial Decret 889/2022 els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de les professions corresponents). 

b) Concessió de la declaració d’equivalència del títol estranger a un nivell acadèmic de grau o màster universitari oficials.

c) Denegació de l’homologació o declaració d'equivalència.

d) Concessió de l’homologació condicionada a la superació de requisits formatius complementaris.

En aquest cas la resolució ha d’indicar de manera expressa els requisits formatius complementaris que s'han de fer per a l'obtenció de l'homologació corresponent.  

Accés a una professió regulada amb requeriment de màster

Quan la normativa específica reguladora d'una professió exigeixi, per accedir a l'exercici de la mateixa estar en possessió d'un títol espanyol oficial concret de Màster Universitari, que al seu torn tingui com a requisit d'accés estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol concret de Grau, l'homologació a aquest Màster Universitari requerirà la prèvia acreditació de la possessió d'un títol universitari que compleixi les mateixes condicions i exigències formatives que s'hagin establert als plans d'estudis del Grau esmentat.


Requisits formatius complementaris

Són necessaris quan a l'elaboració de la proposta de resolució sobre l'homologació d'un títol estranger es detecten mancances de coneixements i de competències, o de pràctiques acadèmiques determinades

Poden consistir en:

- la superació d’una prova d’aptitud

- la realització d’un període de pràctiques acadèmiques

- l'elaboració d’un projecte o treball acadèmic o tècnic

- la superació de determinats cursos acadèmics que permetin reparar les mancances detectades.

 

La superació d’aquests requisits s’ha de fer a través d’una o diverses universitats espanyoles de lliure elecció pel sol·licitant, que tingui implantat i vigent el títol universitari oficial espanyol que es pretén homologar.

Les persones que estiguin en possessió d'una resolució que condicioni l'homologació del seu títol a la superació de requisits formatius complementaris es pot adreçar a qualsevol centre de la UPC on s'imparteixin aquests estudis.

Quan l’interessat no superi els requisits formatius complementaris exigits en el termini de quatre anys computats des del moment de notificació de la resolució, l’homologació condicionada perd la seva eficàcia, sense perjudici que, a partir d’aquest moment, l’interessat pugui sol·licitar la convalidació parcial d'estudis.

Més informació

Reial Decret 889/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen les condicions i els procediments d'homologació, declaració d'equivalència i convalidació d'ensenyaments universitaris de sistemes educatius estrangers i pel qual es regula el procediment per establir la correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior dels títols universitaris oficials que pertanyen a ordenacions acadèmiques anteriors.

Ordre ECD/2654/2015, de 3 de desembre, per la qual es dicten les normes de desenvolupament i aplicació del Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel que fa als procediments per a l’homologació i declaració d’equivalència de títols estrangers d’educació superior.