5. Modificació parcial de l’Acord 38/2008 del CG, pel qual s’aprova el Marc per al disseny i implantació dels plans d’estudis de grau a la UPC