9.13 Aprovació de l’assignació de complements bàsics de recerca del PDI-F (Sexennis CNEAI estimació de recurs convocatòria 2012)