Beca Allianz Technology - UPC 2023/2024

Amb l'objectiu de donar suport al Projecte Beques de Màster Allianz Technology, la companyia Allianz Technology ha signat un conveni de col·laboració amb la UPC a l'empara del qual es publica la present convocatòria de beca.

Informació general

 • Organisme responsable:

 • Destinataris:

  Poden sol·licitar aquest ajut els i les estudiants que:

  • Accedeixin per primera vegada durant el curs 2023/2024 a un dels estudis de màster relacionats al punt 1 d'aquesta convocatòria.

  • Tenen nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea.

  • Acreditin estar afectats per una situació sòcio-econòmica vulnerable.

 • Altres:

  Característiques

  Aquesta convocatòria té com a objectiu oferir un total de 5 beques de màster repartides de la manera següent:

  Màster de 60 crèdits:

  • 1 beca per al Master's Degree in Cybersecurity.

  Màster de 90 crèdits:

  • 2 beques per al Màster Universitari en Enginyeria Informàtica.

  Màster de 120 crèdits:

  • 1 beca per al Master’s Degree in Innovation and Research in Informatics.
  • 1 beca per al Master's Degree in Data Science.


Requisits

 • Generals:
  • Acreditar documentalment que els candidats i candidates estan afectats per una situació sòcio-econòmica desfavorable (vegeu apartat 3.4 de la convocatòria).

  • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea.

 • Acadèmics:
  • Estar matriculat a temps complet (30 crèdits a cada quadrimestre) durant el curs 2023/2024 en un dels màsters dels relacionats al punt 1 d'aquesta convocatòria.

  En els programes de màster de 90 (Màster en Enginyeria Informàtica) i 120 crèdits (Master’s Degree in Innovation and Research in Informatics i Master's Degree in Data Science), aquest requisit serà d’aplicació en el quadrimestre o quadrimestres del curs següent.

 • Incompatibilitats:

  Aquesta beca és incompatible amb les del Ministeri d’Educació i amb qualsevol altre que cobreixi les matrícules de màster.

Sol·licitud

 • Data d'inici: 24/07/2023
 • Data fi: 31/08/2023
 • Presentació:

  Les sol·licituds es presentaran a través de la Seu electrònica de la UPC.

  Documentació:

  Al formulari de sol·licitud s'haurà d'adjuntar, obligatòriament, la documentació següent:

   

  Documents
  Fotocòpia del document d'identitat
  Curriculum Vitae
  Carta de motivació
  Documents que acrediten que la persona sol·licitant es troba en una situació sòcio-econòmica vulnerable: Ser beneficiari durant el curs 2022/23 de la Beca General del Ministeri d'Educació i Formació Professional o de la Beca del País Basc o de l’Ajut Equitat de l’AGAUR.
  Disposar d’un certificat de discapacitat de la persona sol·licitant legalment reconeguda amb indicació del grau.
  Acreditar situació d’atur de l’estudiant o del sustentador principal en el moment de la sol·licitud.
  Acreditar tenir persones majors de 65 anys al seu càrrec i que no percebin cap tipus de prestació.
  Qualsevol altra situació de similar naturalesa. 

Beca

 • Import general:

  Les 5 beques que s'ofereixen cobreixen:

  • Crèdits matriculats per primera vegada.

  • Fins a un 15% dels crèdits matriculats per 2a vegada.

  • Taxes administratives.

  • Taxes per a l'expedició del títol.

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Les persones beneficiàries queden obligades a mantenir-se matriculades a temps complet (30 crèdits cada quadrimestre) durant la durada teòrica del màster.

  També queden obligades a abonar els imports dels crèdits matriculats per segona i posteriors vegades que superin el 15% cobert per la beca.

  En cas contrari, la beca serà revocada i l’estudiant haurà d’abonar l’import corresponent als crèdits matriculats i les taxes de gestió.

Adjudicació

 • Criteris:

  La selecció dels candidats i candidates és realitzarà en dues fases:

  - En una primera, la UPC revisarà que les sol·licituds s’ajustin als requisits dels sol·licitants: residència, matrícula i acreditació de la situació desfavorable.

  - A la segona fase, Allianz valorarà els currículums i les cartes de motivació de les persones seleccionades i, si escau, les convocarà a una entrevista personal.

  Si finalitzat el procés d'adjudicació quedés alguna beca deserta es procedirà, si escau, a fer una reassignació entre la resta de programes de màster.

 • Publicació de la resolució:

  La resolució definitiva es publicarà un cop Allianz Technology seleccioni les persones beneficiàries.

  El resultat de la resolució es notificarà electrònicament a les persones interessades.

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps 

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial