Comparteix:

Accés per preinscripció

És regulat pel Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

Poden accedir per la via de preinscripció els qui reuneixin algun dels requisits següents:

a) Estudiants en possessió del títol de batxillerat del sistema educatiu espanyol o d’un altre declarat equivalent.

b) Estudiants en possessió del títol de batxillerat europeu o del diploma de batxillerat internacional.

c) Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea o d’altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat.

d) Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis homologats al títol de batxillerat del sistema educatiu espanyol, obtinguts o realitzats en sistemes educatius d’estats que no siguin membres de la Unió Europea amb els quals no s’hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de batxillerat en règim de reciprocitat, sense perjudici del que disposa l’article 4 del Reial decret 412/2014.

e) Estudiants en possessió dels títols oficials de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior pertanyent al sistema educatiu espanyol, o de títols, diplomes o estudis declarats equivalents o homologats als títols esmentats, sense perjudici del que disposa l’article 4.

f) Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis diferents dels equivalents als títols de batxillerat, tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior del sistema educatiu espanyol, obtinguts o realitzats en un Estat membre de la Unió Europea o en altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat, quan els estudiants compleixin els requisits acadèmics que l’Estat membre en qüestió exigeix per accedir a les seves
universitats.

g) Persones majors de vint-i-cinc anys que superin la prova d’accés establerta en aquest Reial decret.

h) Persones majors de quaranta anys amb experiència laboral o professional amb relació a un ensenyament.

i) Persones majors de quaranta-cinc anys que superin la prova d’accés establerta en aquest Reial decret.

j) Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial de grau, màster o títol equivalent.

k) Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial de diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, llicenciat, arquitecte o enginyer corresponents a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris, o d’un títol equivalent.

En aquest quadre es detallen les especificacions de les diferents modalitats de Batxillerats i de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS):

Batxillerat espanyol
(via 0)

Batxillerat Internacional
Batxillerat europeu
(via 0)

Batxillerat nacional d'un país estranger
de fora de la UE
(via 0)

Batxillerat nacional de països de UE
o amb règim de reciprocitat
(veure països)
(via 0)

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)
(via 4)

L’estudiant ha de demanar a la UNEDassis l’acreditació del batxillerat

https://accesoextranjeros.uned.es/home

L’estudiant ha de demanar al Ministeri d’Educació l’homologació del batxillerat

https://accesoextranjeros.uned.es/home

L’estudiant ha de demanar a la UNEDAssis l’acreditació del batxillerat

https://accesoextranjeros.uned.es/home

Consulta de convalidacions de crèdits del CFGS

Estudiant de cicle formatiu. Canal Universitats (gencat.cat)

- Ha de fer les PAU o las EBAU (tan sols podrà fer les PAU si resideix a Catalunya)

-Pot examinar-se de la Fase Específica. L’estudiant trobarà les matèries que li interessen a Ponderacions. Canal Universitats (gencat.cat)

-No ha de fer les PAU ni les EBAU.

-Pot examinar-se de la Fase Específica per apujar nota. L’estudiant trobarà les matèries que li interessen a 
Ponderacions. Canal Universitats (gencat.cat)

- Pot triar què fer d’entre 4 possibilitats;

1) PAU (si està residint a Catalunya)

2) EBAU (des d’Espanya)

3) PCE-UNED (des de l’estranger)

4) no fer cap prova (accés setembre) Estudiant d'un sistema educatiu estranger. Canal Universitats (gencat.cat)

- No ha de fer les PAU ni les EBAU.

- Pot examinar-se de la Fase Específica per apujar nota. L’estudiant trobarà les matèries que li interessen a Ponderacions. Canal Universitats (gencat.cat)

- No ha de fer les PAU ni les EBAU.

-Pot examinar-se de la Fase Específica de les PAU o EBAU per apujar nota. L’estudiant trobarà les matèries que li interessen a Ponderacions. Canal Universitats (gencat.cat)

- Ha de fer la preinscripció universitària amb la nota de les PAU o les EBAU. Els i les estudiants que han fet les EBAU han de de fer arribar les notes a l’Oficina d’Accés a la Universitat en el format que els demanin.

- Ha de fer la preinscripció universitària amb la nota de l’acreditació. (la nota de la fase específica, si ha fet les PAU, l’Oficina de Preinscripció les inclourà. Les proves de les EBAU les ha d’aportar l’estudiant)

- Ha de fer la preinscripció universitària amb la nota de les PAU o les EBAU (llevat que no hagi fet cap prova)

- Ha de fer la preinscripció universitària amb la nota de l’acreditació sumada a la nota ponderada de la prova específica, si l’ha fet.

- Ha de fer la preinscripció universitària, amb la seva nota del CFGS i, si escau, amb la nota ponderada de la Fase Específica. (l’estudiant ha d’aportar el certificat amb les notes del CFGS)

+ info a Canal Universitats Estudiant de Batxillerat. Canal Universitats (gencat.cat)

+ info a Canal Universitats
Estudiant d'un sistema educatiu estranger. Canal Universitats (gencat.cat)

+ info a Canal Universitats
Estudiant d'un sistema educatiu estranger. Canal Universitats (gencat.cat)

+ info a Canal Universitats
Estudiant d'un sistema educatiu estranger. Canal Universitats (gencat.cat)

+ info a Canal Universitats Estudiant de cicle formatiu. Canal Universitats (gencat.cat)

Al setembre hi ha preinscripció pels estudiants que no van fer les proves d’accés, o les han suspès, si queden places.

Al setembre hi ha preinscripció per a estudiants amb estudis estrangers que tenen homologat el batxillerat i que no van fer les proves d’accés, o les han suspès, si queden places. (punt 4)

Al setembre hi ha preinscripció per a estudiants amb estudis estrangers que tenen acreditat el batxillerat i que no van fer les proves d’accés, o les han suspès, si queden places.

Al setembre hi ha preinscripció, si queden places.

Si tens dubtes

Més informació

Per més informació sobre la preinscripció, pel que fa als terminis, documentació que cal lliurar o qualsevol altra qüestió podeu consultar aquests enllaços: