Accés amb estudis universitaris oficials estrangers

Qui pot accedir

  • Els estudiants i les estudiants amb estudis universitaris realitzats a l'estranger han de sol·licitar la convalidació d'aquests estudis per poder-se incorporar a una universitat espanyola.
  • Els estudiants i les estudiants que han finalitzat els estudis universitaris a l'estranger poden demanar l'homologació del títol al ministeri competent en matèria d'estudis universitaris, o poden demanar convalidacions parcials directament a la Universitat, però mai de manera simultània.
  • En qualsevol cas, els estudiants i les estudiants que no hagin obtingut l'homologació del seu títol, podran sol·licitar convalidacions parcials amb posterioritat.

Procediment

L'oferta de places i el procediment d'admissió és competència del centre docent que imparteix cada titulació.

  • Els estudiants i les estudiants que poden convalidar un mínim de 30 ECTS han de sol·licitar l’admissió directament al centre on volen continuar els estudis. Aquests estudiants i aquestes estudiants no poden fer la preinscripció. 

    S’han de convalidar un mínim de 30 ECTS dels estudis als quals es vol accedir, que han de correspondre a assignatures obligatòries. En cap cas no es convalida el treball de fi de grau.

  • Els estudiants i les estudiants que convaliden menys de 30 ECTS han de fer la preinscripció, en la qual solament poden demanar l’estudi del centre que els ha fet aquesta convalidació i per a la qual han de presentar el certificat de l’estudi de convalidació emès pel centre. La qualificació que hi ha de constar a l'efecte de la preinscripció és un 5,000.
  • Els estudiants i les estudiants que no obtenen el reconeixement de cap crèdit poden accedir als estudis universitaris a través de la preinscripció general, prèvia sol·licitud d’homologació del seu títol al títol espanyol de batxillerat i superació de les proves d’accés per a persones amb estudis estrangers.


Més informació sobre places, requisits i tràmits al web del centre:

Centres docents