Comparteix:

Trasllat d’expedient

L’adjudicació d’una plaça en una altra universitat o un altre centre, per la via de la preinscripció universitària o per canvi d’estudis i/o d’universitat, dóna lloc al trasllat de l’expedient acadèmic corresponent, que ha de tramitar la universitat i/o centre de procedència, un cop l’estudiant acredita la seva admissió.

El director o directora o el degà o degana del centre on l’estudiant ha obtingut la plaça ha d’acreditar l’admissió per tal que l'estudiant pugui demanar i obtenir el trasllat d’expedient corresponent.

El trasllat d’expedient té els efectes econòmics que fixa anualment el decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes: Decret de preus públics.

Si es canvia d’estudis dins un mateix centre o entre centres de la mateixa UPC (centres propis i centres adscrits en procés d’integració), no s’hi aplica aquest import. Tampoc s’aplicarà en el cas de trasllat a un centre que no sigui de la UPC però que sigui gestor d’un estudi interuniversitari amb la UPC.

El trasllat comportarà el tancament de l'expedient d'origen.


Més informació sobre el tràmit al web del centre:

Centres docents