Comparteix:

Accés per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols

Qui pot accedir

Els estudiants que volen canviar d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols poden sol·licitar l’admissió directament a un centre o estudi sense haver d’obtenir-ne la plaça pel procés de preinscripció, si se’ls reconeix un mínim de 30 ECTS, i si compleixen els criteris que s’especifiquen més avall.

L’accés per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols implica en tots els casos el tancament de l’expedient d’origen. En conseqüència, no poden accedir en cap cas per aquesta via els estudiants i les estudiants titulats o que estan en disposició d’obtenir el títol, ni els que volen simultaniejar estudis o cursar un itinerari conduent a una doble titulació.
Els terminis que cal tenir en compte a l’efecte d’aquesta sol·licitud s’estableixen anualment al calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC.

Els centres han de tenir en compte el procediment excepcional de canvi d’estudis universitaris oficials de grau aplicable a l’estudiantat víctima d’assetjament sexual, per raó de sexe, per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere, i a estudiants que acreditin la condició de víctima de violència de gènere, com també els fills i filles que en depenen. Si s’escau, hauran de donar preferència a la tramitació d’aquests expedients.

Àmbit d’aplicació

Es poden acollir a aquesta tipologia d’accés els estudiants i les estudiants que estan en una de les situacions següents:

  • Estudiants que cursen uns estudis de grau i volen continuar-los en un altre centre o una altra universitat.
  • Estudiants que cursen uns estudis de grau i volen canviar a uns altres estudis de grau dins el mateix centre o en un altre centre o una altra universitat.
  • Estudiants que han cursat estudis de plans d’estudis ja extingits sense haver-los finalitzat i volen accedir a un estudi de grau dins el mateix centre, en un altre centre o en una altra universitat. Si es vol accedir al grau que substitueix la titulació extingida (o a un pla d’estudis posterior d’aquest mateix grau), no és necessari accedir-hi per aquesta via. Els estudiants i les estudiants poden sol·licitar l’accés per canvi de pla directament al centre.

Requisits per a l’admissió als estudis

  • Reconeixement d'un mínim de 30 ECTS en els estudis als quals es vol accedir, corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas no es reconeix el Treball de Fi de Grau.
  • No estar afectat per les normes de permanència als estudis d’origen, si aquests s’han cursat a la UPC. Un estudiant o una estudiant que ha estat declarat no apte en aplicació dels apartats 5.4 i 5.5 de la Normativa de permanència dels estudis de grau de la UPC o que ha estat desvinculat en aplicació de l’apartat 5.8 es considera que està afectat durant tot el període de desvinculació.

Si no es reuneixen aquests requisits, s'ha d'obtenir plaça pel procés de preinscripció.

No poden ser admesos mitjançant aquesta via els estudiants i les estudiants que estan en alguna de les situacions següents:

  • Estudiants que cursen estudis de grau a la UPC als quals resta per superar únicament el treball de fi de grau en els estudis d’origen.
  • Estudiants procedents d’altres universitats o que han cursat estudis d’acord amb ordenacions universitàries anteriors als quals, un cop realitzat el reconeixement, els resta per superar menys de 60 ECTS dels estudis als quals volen accedir.

Aquestes restriccions no s’apliquen als estudiants i les estudiants que han cursat un pla d’estudis a la UPC que ja està extingit i no l’han acabat.

Els centres poden establir criteris complementaris d’admissió, amb l’objectiu de maximitzar l’ocupació de les places ofertes. Aquests criteris han de ser públics.

Oferta de places

L’òrgan responsable del centre docent ha d’aprovar i publicar l’oferta de places per a cada titulació, així com la informació relativa a la presentació de sol·licituds i els criteris d’admissió i de matrícula, en els terminis establerts al calendari acadèmic dels estudis de grau de cada curs. Aquesta oferta l’ha d’aprovar el Consell de Govern.


Més informació sobre places, requisits i tràmits al web del centre:

Centres docents