Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / ACCÉS / Estudis de grau / Canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols

Canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols

Qui pot accedir:

Els estudiants que volen canviar d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols poden sol·licitar l’admissió directament a un centre o estudi sense haver d’obtenir-ne la plaça pel procés de preinscripció, si se’n reconeix un mínim de 30 ECTS, d’acord amb el que estableix l’apartat 4.1 d’aquesta normativa, i si compleixen els criteris que s’especifiquen a continuació.

L’accés per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols implica en tots els casos el tancament de l’expedient d’origen. En conseqüència, no poden accedir en cap cas per aquesta via els estudiants titulats o que estan en disposició d’obtenir el títol, ni els que volen simultaniejar estudis o cursar un itinerari conduent a una doble titulació.
Els terminis que cal tenir en compte a l’efecte d’aquesta sol·licitud s’estableixen
anualment al calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC.

Àmbit d’aplicació

Es poden acollir a aquesta tipologia d’accés els estudiants que estan en una de les situacions següents:

  • Estudiants que cursen uns estudis de grau i volen continuar-los en un altre centre o una altra universitat.
  • Estudiants que cursen uns estudis de grau i volen canviar a uns altres estudis de grau dins el mateix centre o en un altre centre o una altra universitat.
  • Estudiants que han cursat estudis de plans d’estudis ja extingits sense haver-los finalitzat i volen accedir a un estudi de grau dins el mateix centre, en un altre centre o en una altra universitat.

Si es vol accedir al grau que substitueix la titulació extingida (o a un pla d’estudis posterior d’aquest mateix grau), no és necessari accedir-hi per aquesta via. Els estudiants poden sol·licitar l’accés per canvi de pla directament al centre.

Procediment

L'oferta de places i el procediment d'admissió és competència del centre docent que imparteix cada titulació.

Requisits per accedir per aquesta via:

  • Reconeixement d'un mínim de 30 ECTS en els estudis als quals es vol accedir, corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas no es reconeix el Treball de Fi de Grau.
  • No estar afectat per les normes de permanència als estudis d'origen, si aquests s’han cursat a la UPC. Un estudiant declarat no apte en aplicació dels apartats 5.4 i 5.5 de la Normativa de permanència dels estudis de grau de la UPC es considera que està afectat durant els dos anys següents a la seva desvinculació. Si ha estat desvinculat en aplicació de l’apartat 5.8, es considera que està afectat durant el temps de desvinculació que ha resolt el rector o rectora.En aquest cas, s'ha d'obtenir plaça pel procés de preinscripció.


Si no es reuneixen aquests requisits, s'ha d'obtenir plaça pel procés de preinscripció.

No poden ser admesos mitjançant aquesta via els estudiants que estan en alguna de les situacions següents:

  • Estudiants que cursen estudis de grau a la UPC als quals resta per superar únicament el treball de fi de grau en els estudis d’origen.
  • Estudiants procedents d’altres universitats o que han cursat estudis d’acord amb ordenacions universitàries anteriors als quals, un cop realitzat el reconeixement, els resta per superar menys de 60 ECTS dels estudis als quals volen accedir.

Aquestes restriccions no s’apliquen als estudiants que han cursat un pla d’estudis a la UPC que ja està extingit i no l’han finalitzat.

Els centres poden establir criteris complementaris d’admissió, amb l’objectiu de maximitzar l’ocupació de les places ofertes. Aquests criteris han de ser públics.