Comparteix:

Modalitats de pagament

Modalitats de pagament

Hi ha diverses modalitats de pagament de l’import de la matrícula. Tot seguit es descriuen breument cadascuna d’aquestes possibilitats. En el cas dels centres adscrits les modalitats de pagament poden ser diferents.   Si arribada nova data de pagament de la matrícula no s'ha fet el pagament, l'expedient passarà directament a l'estat de suspensió temporal, i l'estudiant no es podrà matricular en el següent període acadèmic.

 

 

Únic,
per l'import total de la matrícula
Domiciliat a qualsevol entitat financera de la zona SEPA, previ lliurament de l'ordre de domiciliació.
En efectiu en entitats col·laboradores, caixers automàtics o banca electrònica. (VISA o MASTERCARD)

Fraccionat
Pagament fraccionat en dos/tres terminis i domiciliat a qualsevol entitat financera de la zona SEPA, previ lliurament de l'ordre de domiciliació.

 • Matrícules quadrimestrals:
  • Primer quadrimestre/tardor: Pagament inicial del 60% de l'import total de la matrícula . El segon pagament s’efectuarà a mitjans de desembre  i correspondrà al 40% restant. 
  • Segon quadrimestre/primavera, Pagament inicial del 60% en el moment de la matrícula. El segon pagament s'efectuarà a mitjans d'abril i correspondrà al 40% restant.
 • Matrícules anuals: Pagament inicial del 40% de l'import total de la matrícula.  Un segon pagament del 30% efectuarà a mitjans de desembre l'any d'inici de curs. Finalment, l'1 de març de l'any de finalització de curs  s'efectuarà el pagament del 30% restant.

 

 

Pagament únic i domiciliat

Domiciliació de la matrícula en un compte bancari de qualsevol entitat financera de la Zona SEPA

  • Cal lliurar una ordre de domiciliació SEPA, signada i escanejada.  Pots gestionar-ho a la e-secretaria.
  • Fins que no es lliuri aquesta ordre de domiciliació, no es pot seleccionar pagament Domiciliat, ni Fraccionat.
  • D'acord amb l'establert a la Llei 16/2009 de serveis de pagament, els pagaments domiciliats esdevindran definitius a les 8 setmanes del càrrec bancari.

 En cas de devolució del rebut domiciliat es cobrarà una taxa de 12 euros per costos de gestió.

AmuntAmunt

Pagament únic en les entitats col·laboradores

Pagament en les entitats financeres col·laboradores de la UPC (Banc Santander, “La Caixa” o Caixa d'Enginyers).  En el cas dels centres adscrits, les entitats col·laboradores estan indicades en l'imprès de matrícula.

  • L’estudianta o estudiant ho indica en el moment de la matrícula.  Aquesta modalitat de pagament no permet el fraccionament.
  • En la e-secretaria pots descarregar o imprimir el full de matrícula que servirà per fer el pagament a les entitats financeres col·laboradores que hi figuren.  En aquest cas hi ha un codi de barres que serveis per llegir les dades per fer el pagament.
  • En el cas de Caixa d'Enginyers, has d'adreçar-te a la seva xarxa d'oficines
  • En el cas de “La Caixa” i el Banc Santander, també es pot abonar mitjançant caixers automàtics i serveis d’Internet. En aquest cas pots abonar la matrícula mitjançant tarja de crèdit (VISA o MASTERCARD).  Accedeix a la e-secretaria per utilitzar aquesta forma de pagament.  Si la matrícula és un centre adscrit consulta si pots utilitzar aquesta modalitat de pagament.
  • El document segellat per l’entitat financera o el justificant acreditatiu del pagament en autoservei són els comprovants de pagament i validació de la matrícula.
  • La Caixa no accepta pagaments en efectiu (Bitllets - Cash).  Si per algun motiu només pots fer el pagament d'aquesta forma haurà d'adreçar-te a Caixa d'Enginyers, o al Banc Santander.  No totes les oficines accepten el pagament en Efectiu, com les oficines petites de Caixa d'Enginyers (Terrassa, Manresa, Vic, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Mataró, Sabadel...). Aconsellem que contacteu amb l'entitat financera, per comprovar l'horari i si presten el servei.

Aquest curs 2023/2024 no s'oferereix el pagament en mensualitats mitjançant el programa FINAN de l’AGAUR. Podeu optar per pagament fraccionat en terminis i domiciliat. Si teniu algun dubte podeu sol·licitar informació en en nostres sistema de tiquets: DemanaSGA

Pagament fraccionat en terminis i domiciliat

Aquest sistema de pagament consisteix en la domiciliació del pagament de la matrícula fraccionada en dos terminis, tant per la matrícula anual com per la quadrimestral. El procediment és el mateix que l’indicat per al pagament únic i domiciliat, amb la diferència que el segon pagament de la matrícula es carrega al compte de càrrec abans de finals del mes de desembre.

  • Matrícules quadrimestrals: Pagament inicial del 60% de l'import total de la matrícula . El segon pagament s’efectuarà abans a mitjans de desembre de 2023 i correspondrà al 40% restant, fins el total de la matrícula. Per al segon quadrimestre, el segon pagament s'efectuarà el dia 15 d'abril de 2024

 

  • Matrícules anuals: Pagament inicial del 40% de l'import total de la matrícula. El segon pagament (30%) s’efectuarà abans a mitjans de desembre de 2023. El dia 1 de març de 2024 es farà el càrrec del 30% restant, fins el total de la matrícula.

 

  • Es poden fraccionar les matrícules d'import total superior a 300 euros.

En cas de devolució del rebut domiciliat es cobrarà una taxa de 12 euros per costos de gestió, i la modalitat de pagament es modificarà a EFECTIU, sense fraccionament.

Heu de tenir en compte:

El pagament de la matrícula és obligatori en els terminis establerts per la universitat. El fet de no realitzar el pagament en els terminis indicats pot donar lloc a l'aplicació dels següents recàrrecs:

1) Si s'esgota el termini voluntari de pagament, s'iniciaran els tràmits de reclamació de matrícula, que impliquen l'aplicació d'un recàrrec de 12 euros.

2) Si s'aplica una suspensió temporal un recàrrec addicional de 20 euros i interessos de demora.

Recorda que el fet de no pagar la matrícula no implica l'anul·lació de la mateixa. La renúncia a la matrícula tampoc implica ni la devolució de preus públics, ni l'exempció de pagament. La devolució només es produeix pels motius establerts en l'apartat 18.4 de les Tarifes de la UPC

Si s'ha produït algun dels motius que donen dret a la devolució dels preus públics, han de sol·licitar-ho en la mateixa instància.

En tots els casos hauràs d'abonar com a mínim, els conceptes obligatoris de la matrícula (gestió d'expedient, suport a l'aprenentatge (si s'escau), assegurança escolar, i serveis addicionals sol·licitats).

En el cas de les matrícules condicionals de becari, la renúncia implica l'extensió d'una nova liquidació de matrícula.

A partir del moment que l'AGAUR resol de manera definitiva la convocatòria de la Beca general, les ampliacions de matrícula són a càrrec de l'estudiant.

 AmuntAmunt

Reduccions de matrícula

Hi ha situacions personals que impliquen reduccions en el preu de la matrícula i que s'han d’acreditar degudament, d’acord amb la normativa aplicable, en el moment de formalitzar la matrícula a la secretaria del centre.

 

Situació Documentació                                                                          
Estudiantat que opti a una beca

Estudiantat beneficiari d'una beca Equitat.

 • Minoració del preu dels crèdits matriculats per primera vegada segons els trams de renda familiar
 • Per estudis de Grau i Màsters habilitants
Ser membre de família nombrosa
 • Original i fotocòpia del títol vigent. Aquest document es lliura la primera vegada i no cal tornar-lo a presentar fins que, un cop caducat, es renovi.
 • Estudiants andorrans: informe expedit pel Ministeri de Benestar del govern Andorrà.
 • Les famílies nombroses de categoria general que presentin un títol on no consti el nombre de fills han d'adjuntar un certificat emès pel Departament de Benestar i Família que acrediti el nombre de fills d'aquesta unitat familiar. Aquest certificat s'expedeix de manera gratuïta.
 • D'acord amb la normativa vigent, el títol ha d'estar vigent a l'inici de curs acadèmic.

Més informació sobre família nombrosa

 

Si en el moment de la matrícula autoritzes que accedim a les dades relatives al teu carnet de família nombrosa, ja no serà necessària la seva presentació en paper. Pots consultar la situació del mateix a la e-secretaria.

Haver obtingut matrícula d’honor a batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior (A partir del curs 2023/2024)
 • Document amb el Certificat expedit pel centre de secundària on consti aquesta situació, lliurat al gestor de documents, lliurat al gestor documental de la e-secretaria.
Haver obtingut un dels premis de les Olimpíades del coneixement
 • Document escanejat de l’escrit de concessió del premi, lliurat al gestor documental de la e-secretaria
Tenir un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%
 • Certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o organisme equivalent a la resta de comunitats autònomes.  (Com és una documentació sensible cal lliurar-ho en paper al centre docent)
Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes.
 • Fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició.
 • Els fills, filles i cònjuges han d’aportar el llibre de família.
       (Com és una documentació sensible cal lliurar-ho en             paper al centre docent)

Ser víctima de la violència de gènere, fill o filla dependent.

 • Fotocòpia de qualsevol dels documents previstos per la normativa vigent
 • Els fills o filles dependents han d'aportar el llibre de família.
       (Com és una documentació sensible cal lliurar-ho en             paper al centre docent)
Ser beneficiari de l'Ingrés Mínim Vital entre juny i desembre de 2020, sempre i quan es denegui la sol·licitud de Beca per superar umbral de renda.

 

 • Presenta mitjançant un DemanaSGA el certificat de ser beneficiari de l'ingrés mínim vital
 • Recorda que és imprescindible que presentis la sol·licitud de Beca del Ministeri d'Educació
 • Emetrem una resolució d'ajornament, fins la resolució de la beca.
Disposar d'un Certificat d'acreditació de situacions de violència masclista fora de l'àmbit de la parella per l'exempció de preus universitaris

 AmuntAmunt

Entrada de documentació

 Mitjançant el formulari de la e-secretaria d'entrada de documentació pots lliurar escanejada la següent documentació:

 • Títol de família nombrosa, si no disposem de dades o no rebem cap dada de la consulta electrònica
 • Documentació d'obtenció de qualificació de Matrícula d'Honor en el batxillerat, o CFGS
 • Documentació acreditativa d'haver guanyat una Olimpíada del coneixement
 • NIE, a efectes de revisar si correspon aplicar preus per a no residents
Ho trobaràs a la teva e-secretaria, prèvia autentificació.   Recorda que disposes d'un manual en l'ajuda del mateix formulari.
La documentació per aplicar descomptes per discapacitat, violència de gènere o víctima d'actes terroristes té la consideració de sensible i confidencial i no es pot fer arribar per mitjans electrònics. Per aquests casos la documentació la podeu fer arribar per correu postal prèviament a la matrícula i el centre docent farà la verificació a posteriori, quan puguis passar pel centre presencialment amb la documentació original. Al web del centre on t’has de matricular trobes la informació.
 
 

Ajornament de pagament de matrícula

En casos excepcionals de manca de recursos econòmics i especialment en el cas que sol·liciteu un ajut UPCHelps, es pot concedir un ajornament de pagament de la matrícula, d'un termini curt, orientativament dos o tres mesos.

Cal explicar la situació concreta que us impedeix el pagament de la matrícula en el termini establert, complementada amb la documentació justificativa en format pdf.

En cas de concessió de l'ajornament, s'haurà d'abonar l'import abans de la nova data màxima de pagament establerta.   En cas contrari, es resoldrà la suspensió temporal de l'expedient i l'estudiant no es podrà matricular fins el proper quadrimestre.