Comparteix:

Equivalència de notes per a expedients estrangers

Els estudiants que accedeixin amb estudis estrangers han de presentar un document d'equivalència de notes per poder sol·licitar la beca del Ministeri d'Educació (MEyFP).

La sol·licitud s'ha de fer a través de la seu electrònica del MEyFP.


El formulari de “declaració d'equivalència de la nota mitjana d'expedients acadèmics universitaris realitzats en centres estrangers” ha de ser emplenat amb la informació de l'expedient acadèmic i se selecciona l'escala de qualificació que correspon als estudis realitzats. Després s'han d'afegir les dades de qualificacions obtingudes en l'escala original i les equivalències de qualificacions que corresponen a l'escala espanyola de 5-10. El formulari calcula automàticament la nota mitjana final de l'expedient acadèmic.

La declaració d'equivalència serà revisada pels òrgans instructors dels procediments, que hauran de verificar les dades consignades a la declaració per donar validesa a la mateixa.

Únicament farà efecte si va acompanyada del certificat acadèmic oficial original o fotocòpia degudament compulsada del mateix, i si escau la traducció corresponent.