Comparteix:

Requisits acadèmics per als estudiants de grau

Principis bàsics

Cal que, abans del 21 de febrer, estiguis matriculat de, com a mínim, 30 crèdits. Aquest requisit no serà necessari si matricules els últims crèdits per a finalitzar estudis.

Si tens una titulació del mateix nivell pel qual demanes la beca no podràs ser beneficiari.

Existeixen uns requisits relatius al curs actual i uns altres relacionats amb el curs anterior o últim curs realitzat.

Es tindrà en compte el tipus de matrícula, la nota obtinguda i/o el percentatge d'assignatures aprovades.

Tipus de matrícula

Tria el teu perfil:

Requisits per al curs actual

Per poder optar a la beca s'ha de formalitzar una matrícula en qualsevol d'aquestes modalitats:

Matrícula completa.

S'entén que una matrícula és completa quan l'estudiant es matricula de:

 • 60 crèdits
 • Entre 30 i 59 crèdits per algun d'aquests motius:

- Matricula tot el potencial de matrícula que li ofereix Prisma

- Està afectat per una discapacitat => al 65%

Matrícula parcial.

S'entén que la matrícula és parcial quan l'estudiant es matricula d'entre 30 i 59 crèdits per algun d'aquests motius:

 • Per voluntat de l'estudiant
 • Per tractar-se d'estudis semipresencials o no presencials
 • Per iniciar els estudis durant el 2n quadrimestre

Matrícula reduïda.

S'entén que la matrícula és reduïda quan es dona la circumstància següent:

 • La matrícula té entre 30 i 59 crèdits i l'estudiant està afectat per una discapacitat legalment reconeguda => al 65%

Requisits per al curs anterior

 • Accés a través de les PAU: 5 en la nota d'accés sense tenir en compte la fase específica.
 • Resta de accessos: 5 en la nota d'accés

Requisits per al curs actual

Formalitzar una matrícula en qualsevol d'aquestes modalitats:

Matrícula completa

S'entén que una matrícula és completa quan es matricula de:

 • 60 crèdits.
 • Entre 30 i 59 crèdits per algun d'aquests motius:

- Matricula tot el potencial de matrícula que li ofereix Prisma.

- Matricula els últims crèdits que li manquen per finalitzar el grau.

- Està afectat per una discapacitat ≥ al 65%.

 • Menys de 30 crèdits:

- Matricula els últims crèdits que li manquen per finalitzar la carrera.

- Només es podrà gaudir d'aquest benefici una vegada.


Matrícula parcial

S'entén que la matrícula és parcial quan l'estudiant es matricula d'entre 30 i 59 crèdits per algun d'aquests motius::

 • Per voluntat de l'estudiant.
 • Per tractar-se d'estudis semipresencials o no presencials.


Matrícula reduïda

S'entén que la matrícula és reduïda quan es dona la circumstància següent:

 • La matrícula té entre 30 i 59 crèdits i l'estudiant està afectat per una discapacitat legalment reconeguda => al 65%.

Requisits per al curs anterior

Matrícula

 • Haver matriculat un mínim de 30 crèdits.


Rendiment

 • Estudis de les branques de ciències, enginyeria o arquitectura: haver aprovat el 65% dels crèdits matriculats.
 • Estudis de la branca de ciències de la salut: haver aprovat el 80% dels crèdits matriculats.
 • Estudis de la resta de branques: haver a provat el 90% dels crèdits matriculats.

 

Si finalitzes els estudis de grau durant el primer quadrimestre i comences els estudis de màster el segon quadrimestre, només podràs optar a beca per aquest 2n quadrimestre de máster si matricules un mínim de 30 crèdits en els estudis de màster

Si matricules crèdits en el màster sense haver finalitzat el grau, només podràs gaudir de beca de màster si finalitzes el grau abans del 31 de desembre de 2024.

Si fas simultaneïtat dels estudis de grau i de màster durant el primer quadrimestre NOMÉS podràs gaudir de BECA PER AL GRAU llevat que et titulis de grau abans del 31 de desembre de 2024.

Requisits per al curs actual

Cada doble titulació té un nombre de crèdits a matricular que s'obté dividint el total de crèdits de la doble titulació entre els anys de durada dels estudis. Per exemple, si la doble titulació té un total de 330 crèdits i una durada prevista de 5 anys, el nombre de crèdits a matricular per curs seria de 66. Aquest nombre de crèdits l'anomenarem "X".

Per poder optar a la beca s'ha de formalitzar una matrícula en qualsevol d'aquestes modalitats:

 

Matrícula completa

 • X = crèdits de la doble titulació/anys de durada prevista dels estudis
 • Entre X/2 i X-1 per algun d'aquests motius:

- Matricula tot el potencial de matrícula que li ofereix Prisma

- Està afectat per una discapacitat=> al 65%

Matrícula parcial

S'entén que la matrícula és parcial quan l'estudiant es matricula d'entre X/2 i X-1 crèdits per algun d'aquests motius:

 • Per voluntat de l'estudiant
 • Per tractar-se d'estudis semipresencials o no presencials
 • Per iniciar els estudis durant el 2n quadrimestre

Matrícula reduïda

S'entén que la matrícula és reduïda quan es dona la circumstància següent:

 • La matrícula té entre X/2 i X-1 crèdits i l'estudiant està afectat per una discapacitat legalment reconeguda => al 65%

 

Requisits del curs anterior estudiants nou accés

 • Accés a través de les PAU: 5 en la nota d'accés sense tenir en compte la fase específica.
 • Resta de accessos: 5 en la nota d'accés

 

Requisits del curs anterior resta d'estudiants

Matrícula

 • Haver matriculat un mínim de X/2 crèdits.


Rendiment

 • Estudis de les branques de ciències, enginyeria o arquitectura: haver aprovat el 65% dels crèdits matriculats.
 • Estudis de la branca de ciències de la salut: haver aprovat el 80% dels crèdits matriculats.
 • Estudis de la resta de branques: haver a provat el 90% dels crèdits matriculats.

Si la doble titulació és d'estudis de diferents branques, es tindrà en compte el % de la branca menys exigent.

Càlcul de la nota mitjana

 • El càlcul de la nota mitjana es farà amb les qualificacions numèriques finals del curs acadèmic obtingudes pels estudiants en l'escala 1 a 10.
 • Les assignatures no presentades es valoraran amb 2.5 punts
 • Els crèdits reconeguts, convalidats, adaptats o transferits no es tindran en compte.

IMPORTANT!!!!!!

Un cop concedida la beca, cal que aprovis:

 • El 40% dels crèdits matriculats si es tracta d'estudis de les branques de coneixement de ciències, arquitectura o enginyeria.
 • El 50% dels crèdits matriculats per a estudis de la resta de branques de coneixement.

En cas contrari, hauràs de retornar l'import de tots els ajuts excepte el de matrícula.