Comparteix:

Requisits de patrimoni de la unitat familiar

Els llindars de patrimoni poden tenir (segons del tipus de patrimoni) un import màxim per a tota la unitat familiar o bé, un import màxim per a cada membre de la unitat familiar. Així doncs, en cas de tractar-se d'un càlcul per a tota la unitat familiar, la suma dels valors patrimonials de tots no pot superar l'import fixat.

D'altra banda, si s'especifica que l'import màxim és per a cada membre de la unitat, haurà multiplicar-se aquest valor pel nombre de membres computables de la unitat familiar. Si la titularitat d'aquest elements no és del sustentador principal i el seu cònjuge (en el cas que tingui), únicament es computarà el 50% del seu valor.

S'ha de calcular el percentatge que representa el valor de cada element respecte del llindar corresponent. Per exemple, si la teva unitat familiar té una propietat urbana que no és el domicili habitual amb un valor cadastral de 20.000€ i situada en un municipi revisat al 2008, s'ha de multiplicar el seu valor per 0,25 (5.000€) i s'ha de calcular quin percentatge suposa sobre el valor màxim per a bens immobles; en aquest cas, es tractaria d'un 11,66%.

Hauràs de seguir el mateix procediment amb cadascun dels conceptes relacionats. Es denegarà la sol·licitud de beca quan la suma de tots els percentatges superi el 100 % a 31 de desembre de 2023.Concepte Import Més informació

Bens immobles

42.900€

És la suma del valor cadastral de les finques urbanes de la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual. S'ha de tenir en compte el següent:

 • Si la revisió cadastral s'ha fet entre l'1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multiplicarà el seu valor per 0.49.
 • Si s'ha fet al 2003, es multiplicarà el seu valor per 0.43
 • Si s'ha fet al 2004, es multiplicarà el seu valor per 0.37
 • Si s'ha fet al 2005, es multiplicarà el seu valor per 0.30
 • Si s'ha fet al 2006, es multiplicarà el seu valor per 0.26
 • Si s'ha fet al 2007 o 2008, es multiplicarà el seu valor per 0.25
 • Si s'ha fet al 2009, es multiplicarà el seu valor per 0.26
 • Si s'ha fet al 2010, es multiplicarà el seu valor per 0.28
 • Si s'ha fet al 2011, es multiplicarà el seu valor per 0.30
 • Si s'ha fet al 2012, es multiplicarà el seu valor per 0.32
 • Si s'ha fet al 2013, es multiplicarà el seu valor per 0.34
 • Si s'ha fet  entre 2014 i 2021 (amdós inclosos), es multiplicarà el seu valor per 0.36
 • Si s'ha fet al 2022, es multiplicarà el seu valor per 0.35
 • Si s'ha fet al 2023, es multiplicarà el seu valor per 0.34

Per als immobles situats a la Comunitat Foral de Navarra, els valors cadastrals es multiplicaran per 0.5. Aquest valor és per a tota la unitat familiar.

Bens rústics

13.130€

És la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques propietat de la unitat familiar.

L'import és per cada membre de la unitat familiar.

Capital mobiliari

1.700€

És la suma dels rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net de guanys i i pèrdues patrimonials que pertanyin a la unitat familiar. No es comptabilitzaran els premis en metàl·lic o en espècie obtinguts a concursos, sorteigs i rifes sempre i quan no sobrepassin els 1.500€. Tampoc no es comptaran les subvencions per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual ni la renda bàsica d'emancipació quan no superin els 1.700€.


Aquest valor és per a tota la unitat familiar.

Volum de negocis

155.500€

Són les activitats comercials, industrials o professionals la titularitat de les quals pertany a qualsevol dels membres de la unitat familiar.