Erasmus Estudis Estats membres i associats 2023-24 - Grau i màster

Ajut amb l'objectiu de subvencionar estades acadèmiques a qualsevol Institució d'Educació Superior dels estats membres i països associats al programa Erasmus objecte d'aquesta convocatòria.

Informació general

 • Organisme responsable:

 • Destinataris:

   Estudiants de grau o màster de la UPC.

 • Altres:

  Aquesta convocatòria es finançarà amb els fons econòmics del pressupost del projecte Erasmus+ 2022/2024.

  Característiques de l'estada

  • Durada mínima de 60 dies.
  • Les estades de mobilitat s'han de realitzar entre l'1 de juny de 2023 i el 30 de juny de 2024. Per tant, no podran començar més enllà del 30 d'abril de 2024.
  • L'estada ha de realitzar-se en la modalitat "estudis" dins del programa Erasmus+ o UNITECH (excepte les estades a Suïssa).
  • El programa Erasmus contempla un màxim de 360 dies d’estada per nivell d’estudis: grau o màster. En aquest còmput es tindran en compte les estades de mobilitat de programes europeus anteriors.

   

  Extensió de l'estada

  Si vols ampliar la durada de la teva estada més de 30 dies sobre el previst cal demanar extensió.

  No es concediran extensions en què la data de finalització sigui posterior al 30 de juny de 2024. 

  D’acord amb els criteris de disponibilitat pressupostària, es podran concedir extensions de les estades sense finançament (dies beca zero) sempre que la data de fi de l’extensió no superi la data de finalització del projecte (30 de juny de 2024).

  Consulta el Procediment per a estendre l'estada. Aquesta descripció és general però cal tenir en compte el deadline del projecte que finança les estades.

   

  Assegurança Obligatòria

  Com a estudiant outgoing de la UPC has de tenir, OBLIGATÒRIAMENT, una assegurança d'accidents, malaltia i repatriació.

  Pots contractar l’assegurança i pujar el certificat a l’e-Secretaria, on l’Oficina de Relacions Internacionals el validarà.

  Si arribat el moment de la matrícula no s’ha dipositat i validat el document, l’import de l’assegurança obligatòria es cobrarà juntament amb la matrícula.

  Tota la informació relativa a l’assegurança obligatòria es pot consultar al web del Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC.

  Al marge d'aquesta assegurança, la UPC té contractada una assegurança que cobreix, únicament, la responsabilitat civil per a tots els estudiants matriculats.

   

  Documentació


  DocumentOn descarregarOn lliurar (signat)Descripció i models
  Conveni financer

   

   

   

  Signat digitalment a través del portafirmes de la UPC

   

   

   

   Documentació

  Learning Agreement

  Signat online a través de l'e-Secretaria >

  Mobilitat/ Learning Agreement

  Certificat d'incorporació

  e-Secretaria >

  Mobilitat/Estada de mobilitat >

  Documentació

  e-Secretaria >

  Mobilitat/ Estada de mobilitat >

  Documentació

  Certificat d'estada

   

  Manual Test d'idioma - Plataforma EU Academy

Requisits

 • Generals:
  • Tenir la ciutadania d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada. Per tant, has de tenir NIF o NIE (Número d’Identificació d’Estrangers).

  • Hauràs de mantenir la condició d’estudiant vinculat a la UPC durant tot el període de l’estada. En conseqüència, a la UPC no es donaran ajuts a les persones que tinguin previst realitzar les estades un cop titulades.

  • Haver estat seleccionat pel centre UPC on estàs matriculat per realitzar una estada de mobilitat durant el curs 2023/24 dins del programa Erasmus+ estudis SMS o UNITECH (excepte les estades a Suïssa) en les condicions que es descriuen a la convocatòria. Consulta els països participants.

  • Estar matriculat i al corrent de pagament durant el curs 2023/2024 en la titulació oficial de la UPC de grau o màster universitari en la que s’hagi adjudicat la plaça de mobilitat estudis. 

 • Acadèmics:

  Cal que estiguis matriculat en la modalitatmobilitat”, d’un nombre de crèdits mínim segons el cas. Consulta els Requisits de matrícula

  Recorda: Si demanes una extensió de l’estada, caldrà ajustar el mínim de crèdits dels que t’hauràs de matricular.

 • Incompatibilitats:

  Queden exclosos d'aquesta convocatòria els estudiants:

  - Els estudiants de grau o màster amb una estada en pràctiques EM-TPAP o TPNAP, o estudis TPNAP, o estudis programa KA171.

  - Els doctorands.

  - Els estudiants que no tinguin superada la fase inicial dels estudis de grau. En tot cas, el nombre de crèdits mínim superats en els estudis de grau per sol·licitar l’ajut serà de 90 crèdits.

  - Els estudiants d’un programa Erasmus Mundus Master Joint Degree que no estiguin matriculats a la UPC durant la seva estada de mobilitat o que gaudeixin d’una beca Erasmus Mundus finançada amb fons europeus.

  - Els estudiants que estiguin fent una estada incoming a la UPC.

Sol·licitud

 • Data d'inici: 21/07/2023
 • Data fi: 30/09/2023
 • Presentació:

  La sol·licitud s'ha de presentar a través de la Seu Electrònica de la UPC.

  Un cop tramitada, la seu retornarà un document justificatiu (rebut) que caldrà lliurar a través de l’e-Secretaria.

  L'escola o facultat on s'ha matriculat l'estudiant, validarà les sol·licituds si s'han presentat correctament i dins del termini, i rebutjarà les incorrectes o presentades fora de termini.

 • Documentació addicional:

  !!  Per presentar la sol·licitud de beca no és necessari tenir cap document entregat a l’e-Secretaria llevat del comprovant de la sol·licitud i, si escau, la documentació que s’indica al paràgraf següent:

  Estudis universitaris estrangers previs

  Si et matricules per primera vegada en un estudi de màster i l’estudi que t’ha donat accés l'has cursat en una universitat estrangera, caldrà que aportis la declaració d’equivalència del Ministeri d’Educació juntament amb el certificat original i la traducció jurada, si escau.

  Aquesta declaració es pot fer online mitjançant l’enllaç següent: 

  https://universidades.sede.gob.es/pagina/index/directorio/Equivalencia_notas_medias


  Becaris del MEyFP o del Govern Basc

  Si a més s’ha estat becari del MEyFP fora de la UPC o del Govern Basc durant el curs 2022/2023 o ho és per al curs 2023/2024, caldrà adjuntar també la credencial a la sol·licitud.

   

  La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria.

Beca

 • Import general:

  Import mensual

  Consulta la Taula d'imports segons els països i paràmetres del càlcul


  Finançament segons tipus d'estada

  Tipus d'estadaFinançament
  Mobilitat física amb activitats presencials Finançament de la totalitat de l’estada, d'acord amb el màxim de mesos finançats
  Mobilitat combinada (blended mobility): combinació de períodes presencials i online. Per exemple, començar una activitat online i desplaçar-se físicament, amb posterioritat, a la institució d’acollida Només es finançarà el període d’estada física a la institució d’acollida sempre i quan s’arribi al mínim exigit de 60 dies d’estada física a destí
 • Imports addicionals:

  Complements per a beneficiaris amb menors oportunitats.

 • Durada de l’ajut:

  Els beneficiaris de la convocatòria gaudiran d’un ajut màxim, en funció de la durada de les seves estades de mobilitat, de:

  • 5 mesos per a les estades quadrimestrals
  • 8 mesos per a les estades anuals
  • 12 mesos en cas de fer una doble titulació internacional de 3 quadrimestres o més. En aquest cas, es tindrà en compte la llista oficial de dobles titulacions internacionals de la UPC aprovada pel Consell de Govern 

  Consultar l'apartat de Requisits de matrícula, lletra "c" de cada casuística.

 • Pagament:

  El pagament de l'ajut es tramitarà en dues parts una vegada hagis justificat que has aportat la documentació requerida.

  Consulta com es tramitarà el Pagament de l'ajut.

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Com a beneficiari de la beca Erasmus+, caldrà que compleixis amb aquestes obligacions.

Adjudicació

 • Criteris:

   Consulta els criteris de priorització i selecció per a la concessió de l'ajut.

 • Data de la resolució: 31/10/2023
 • Publicació de la resolució:

  La primera resolució provisional es notificarà electrònicament als interessats abans de les 24 hores del 31 d’octubre de 2023, i inclourà els estudiants amb una estada de mobilitat del quadrimestre de tardor o de tot el curs i que matriculin anualment.

  La segona resolució provisional es publicarà abans de les 24 hores del 10 d’abril de 2024 i inclourà els estudiants amb una estada de mobilitat del quadrimestre de primavera o de tot el curs i que matriculin quatrimestralment.

 • Al·legacions:

  Contra la primera resolució provisional es podran presentar al·legacions en el termini que s'especifiqui a la mateixa resolució, a través de la seu electrònica de la UPC https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Al-legacions-Beca-ERASMUS.

  A la resolució provisional també s’especificarà la data de la resolució definitiva, que exhaurirà la via administrativa i davant la qual es podrà interposar un recurs de reposició o un recurs contenciós administratiu en els terminis que marca la llei.

Més informació

 • Normativa:

  Text de la convocatòria Erasmus+ KA131 Estudis - Estats membres i tercers països associats - Grau i màster

   

  Per tot allò no contemplat en aquesta convocatòria, s'atendrà el que contempla el SEPIE en el marc general de la convocatòria Erasmus+ per a estudiants.

  • Els sol·licitants d'ajuts queden informats que el Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya durà a terme el tractament de les seves dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

   Tractament de dades personals

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps 

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial