Preguntes més freqüents sobre els estudis de grau

La matrícula

Les beques

Reconeixement acadèmic per la participació de l'estudiantat en activitats d'extensió univeritària

Reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció d’altres títols (títols propis)

Acreditació i reconeixement d'idiomes

Els graus

L'avaluació

La permanència

L'expedició del títolinfo.png

I si encara tens dubtes...

Tens a la teva disposició a cada centre:

-Una secretaria a la qual et pots adreçar per demanar informació o realitzar qualsevol gestió que afecti o pugui afectar el teu expedient acadèmic.

-Un o una cap d'estudis que et pot facilitar qualsevol aclariment que puguis necessitar sobre les normatives acadèmiques del centre mateix o de la Universitat.

-Un coordinador o coordinadora de mobilitat i d'un coordinador o coordinadora responsable de les relacions universitat-empresa, que et podran informar de les possibilitats de realitzar part dels teus estudis fora de l'aula i de les normatives i ofertes pròpies existents en aquest sentit.

 A més el Servei de Gestió Acadèmica, que és qui organitza i coordina els processos de suport a la gestió acadèmica dels centres- www.upc.edu/sga

En el cas que necessitis fer qualsevol reclamació o al·legacions, pots fer-les a la pròpia normativa. Tot i així, si consideres que no se t'ha escoltat suficientment, pots adreçar-te a la Sindicatura de Greuges de la UPC.

La matrícula

 • Després d'obtenir plaça per a uns estudis de la UPC, puc matricular el nombre de crèdits que vulgui?

  NO. Si et matricules per primera vegada de primer curs a temps complet, d’uns estudis de grau, t’has de matricular de 30 crèdits si la matrícula és quadrimestral o de 60 crèdits si la matrícula és anual. Tanmateix, l'apartat de Permanència de la Normativa Acadèmica dels estudis de grau preveu que la matrícula, si tries la modalitat de dedicació als estudis a temps parcial, estigui limitada a un màxim de 36 crèdits ECTS per any acadèmic (18 per quadrimestre). Per demanar aquesta modalitat, no necessites cap justificació, només has de comunicar-ho en el moment de formalitzar la primera matrícula, mitjançant la sol·licitud de matrícula. Aquesta modalitat es manté a cadascuna de les matrícules següents que es fan a la fase inicial dels estudis, llevat que sol·licitis una modificació de la modalitat i que sigui acceptada.

  Si t’incorpores per primera vegada a uns estudis però no et matricules de primer curs, en el primer any acadèmic estàs obligat a matricular-te d’un mínim de 12 crèdits.

  Si encara estàs cursant la fase inicial(60 crèdits ECTS del primer any acadèmic dels estudis), recorda que, amb caràcter general, fins que no superis el nombre mínim de crèdits de la fase inicial del pla d’estudis establerts pel centre a l'efecte de permanència (consulta l’apartat 5.5 de Permanència de la Normativa Acadèmica dels estudis de grau), no podràs matricular-te d’assignatures obligatòries o optatives d’altres blocs curriculars.

 • Si m'adono que m'he equivocat en les assignatures triades, puc modificar la matrícula?

  La matrícula només es pot modificar si el centre fa canvis en els horaris o les dates d'examen després que l'hagis formalitzat i si aquests canvis t'impedeixen assistir a classe o ser avaluat o avaluada d’alguna assignatura.

  El centre docent estableix, per a cada període lectiu, un termini màxim per admetre les sol·licituds de modificació de matrícula, que resol el director o directora o el degà o degana. Quan aquesta modificació no hagi estat derivada d’un canvi per part del centre o d’una limitació per normativa, l’estudiant també haurà d’abonar l’import de la taxa de modificació.

  La normativa també contempla la baixa acadèmica d’assignatures sense cap justificació especial, sempre que es faci dins del termini previst al calendari, que no afecti assignatures de matrícula obligatòria i que no modifiqui la situació acadèmica de l’estudiant si aquest és becari.

 • Puc renunciar a la matrícula?

  Com a norma general, no.No obstant això, tant si ets estudiant nou de primer curs, com de cursos posteriors, en casos degudament justificats i per una sola vegada, pots sol·licitar al director o directora o degà o degana del centre la renúncia total a la teva matrícula, sempre que ho facis en el termini de dos mesos des de l'inici de les activitats docents, amb independència de la data en què hagis formalitzat la matrícula.

  Si ets estudiant de primer curs, i hi renuncies, has de tornar a fer la preinscripció, d’acord amb les normes d’accés vigents per a aquells estudis, per poder matricular-te una altra vegada.

  Es condició prèvia a la resolució de renúncia de la matrícula haver-ne efectuat el pagament. Si s'ha produït algun dels motius que donen dret a la devolució dels preus públics, has de sol·licitar-ho en la mateixa instància. En tots els casos hauràs d'abonar com a mínim, els conceptes obligatoris de la matrícula (gestió d'expedient, suport a l'aprenentatge (si s'escau), assegurança escolar, i serveis addicionals sol·licitats). En el cas d’estudiants de cursos posteriors, i per als mateixos supòsits, es compensarà l’import abonat en concepte de crèdits amb les matrícules posteriors realitzades per l’estudiant en la mateixa universitat.

 • Si he obtingut plaça a la UPC i no puc iniciar els meus estudis, què puc fer?

  Pots sol·licitar la reserva de plaça en el teu centre dins el termini establert per a la formalització de la matrícula, quan tinguis la plaça assignada i per algun motiu de caràcter excepcional justificat degudament no puguis iniciar els teus estudis. Aquesta matrícula inclourà els serveis administratius (gestió de l'expedient acadèmic, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar, si s’escau).

  Si la reserva de plaça és concedida, se’t farà una matrícula a l'efecte d’obertura d’expedient i seràs considerat estudiant de la UPC a tots els efectes.

  Les reserves de plaça es concedeixen per un màxim de 2 quadrimestres o 1 any acadèmic. Únicament en casos de malaltia o accident greu justificats es pot ampliar aquest termini.

  Si la reserva de plaça és denegada, o no l’has presentat dins el termini, perdràs la plaça assignada i hauràs de tornar a ser admès o admesa en el procés de preinscripció, d’acord amb les normes d’accés vigents per a aquells estudis per poder-te matricular.

  Les sol·licituds de reserva de plaça les resol el director o directora o el degà o degana del centre, per delegació del rector.

 • Si m'he matriculat per primera vegada i no puc continuar els estudis temporalment per algun motiu excepcional, què puc fer?

  Pots demanar una pròrroga perquè no s’apliqui la normativa de permanència. La concedeix la Direcció del centre per un període màxim de 2 quadrimestres o 1 any.

 • Qui fixa el preu dels estudis?

  El Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya publica cada any en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el decret que estableix els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques, pel que fa a titulacions homologades, preus que varien d'acord amb el grau d'experimentalitat de la titulació. En aquest decret, es fixen també els preus per altres serveis universitaris, com l'expedició de certificacions acadèmiques. Aquests es determinen de forma progressiva en funció de la renda familiar i el patrimoni, així com del nombre de membres de la unitat familiar a través de les beques Equitat. S’estableixen llindars diferents de renda familiar, en funció dels quals es paga entre el 0% i el 25% del cost total dels estudis. Consulteu el Decret de Preus públics

 • Tinc alguna reducció/bonificació sobre el preu dels estudis?

  , hi ha situacions personals que impliquen reduccions en el preu de la matrícula i que has d'acreditar degudament d'acord amb la normativa aplicable, en el moment de formalitzar la matrícula a la secretaria del teu centre:

  Ser membre de família nombrosa

  Si ets de Catalunya no has de portar cap documentació justificativa.

  Si ets de fora de Catalunya has de portar l'original i la fotocòpia del títol (no del carnet) vigent en la data d'inici del curs, l'1 de setembre de 2020. Aquest document l'hauràs de lliurar la primera vegada i no cal tornar-lo a presentar fins que, un cop caducat, es renovi.


  Haver obtingut matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat

  Certificat expedit pel centre de secundària on consti aquesta situació.


  Haver obtingut un dels premis de les diferents olimpíades del coneixement

  Fotocòpia de l’escrit de concessió del premi.


  Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%

  Certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes.


  Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes

  Fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició.
  Els fills, filles i cònjuges han d’aportar, a més, el llibre de família.


  Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent

  Els documents acreditatius de la situació, d’acord amb el decret de preus, i el llibre de família en el cas de fills o filles.

Les beques

 • Sóc estudiant de grau o dels antics plans d’estudi i vull sol·licitar una beca. Quines beques hi ha? Com sé si puc accedir-hi? Què he de fer en cada cas?

  Tenir dret a beca MECD


  Per poder gaudir de la matrícula condicional de becari, has de reunir els requisits següents:

  1. Requisits econòmics i patrimonials que marca la convocatòria. La comprovació d'aquests requisits es pot fer de dues maneres:

  -Acreditant que durant el curs anterior vas ser beneficiari d'una beca del MECD.

  -Si vas ser becari a Catalunya ja constarà en el sistema.
  -Si vas ser becari fora de Catalunya hauràs de portar una fotocòpia de la credencial.

  Demanant el certificat MATR a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. Aquesta opció està adreçada a qui no va sol·licitar cap beca durant el curs anterior, qui va ser becari en qualsevol universitat o centre d'educació secundària de la resta de l'Estat, i qui, pel motiu que sigui, no consta en el fitxer de preinscripció. Aquesta informació arriba telemàticament a la Universitat.No cal portar el comprovant.

  2. Requisits acadèmics que marca la convocatòria per al curs anterior i que varien en funció de la situació de cada sol·licitant. Aquests requisits es poden consultar al web del Servei de Gestió Acadèmica.

  3. Matricular en el curs actual un mínim de crèdits que marca la convocatòria.

  4. Quan la convocatòria estigui oberta hauràs de sol·licitar obligatòriament la beca a través de la seu electrònica del MECD.

  La matrícula condicional de becari només és aplicable als crèdits matriculats per primera vegada. Els estudiants han de pagar la resta de preus de la matrícula: els preus de gestió de l'expedient acadèmic, de suport a l'aprenentatge, dels crèdits repetits i dels crèdits reconeguts/convalidats, les quotes opcionals i l'assegurança escolar.

  Si es denega la sol·licitud de beca, l'estudiant ha d'abonar els preus públics per a la prestació de serveis universitaris de la matrícula formalitzada, mitjançant un pagament domicialiat en el compte que ha especificat a la sol·licitud de beca. El fet de no dur a terme aquest pagament dóna lloc a l'inici de l'expedient de suspensió temporal dels drets de l'estudiant, en els termes previstos al decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes.

  Tenir dret a beca Equitat

  Has de reunir els requisits econòmics i patrimonials que marca la convocatòria. La comprovació d'aquests requisits es pot fer demanant el certificat MATR a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. Aquesta opció està adreçada a qui no va sol·licitar cap beca durant el curs anterior, qui va ser becari en qualsevol universitat o centre d'educació secundària de la resta de l'Estat, i qui, pel motiu que sigui, no consta en el fitxer de preinscripció.

  Mitjançant aquest tràmit sol·licites també la beca Equitat a través de la seu electrònica de l'AGAUR. A més, quan la convocatòria MECD estigui oberta hauràs de sol·licitar obligatòriament la beca a través de la seu electrònica del MECD.

 • Què he de fer inicialment per no pagar els crèdits matriculats per primera vegada mentre tramito la/les beca/beques?

  Solament podràs tenir matrícula gratuïta inicialment si compleixes els requisits acadèmics i estàs en un dels següents supòsits:

  -Vas ser becari o becària d’estudis universitaris en el curs 2019-2020. La credencial de becari és suficient per aconseguir aquesta matricula gratuïta, però recorda que has de demanar la beca. Si no ho fas, a finals d’octubre, hauràs de pagar la matrícula. En principi, a menys que vinguis de fora de Catalunya, la teva condició de becari o becària del curs 2019-2020 ja està reconeguda en els sistemes d’informació de la Universitat.

  -No vas ser becari o becària. En aquest cas, has de demanar l’acreditació MATRC per saber si acompleixes o no els requisits econòmics i patrimonials per sol·licitar una beca MECD. Pots fer-ho a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT). Aquesta acreditació t’arribarà en uns 10 dies aproximadament. No serà necessari que ens porteu el paper perquè estarà carregat en el sistema.Si acompleixes els requisits econòmics, demana la beca MECD a través del web service.

  Si no estàs en cap dels supòsits anteriors, hauràs de pagar la matrícula. Consulta el pagament fraccionat en dos o tres terminis que t’ofereix la UPC. Els fraccionaments possibles són els següents:

  -Matrícula quadrimestral - primer quadrimestre 60% en el moment de la matrícula i 40 % a mitjans de desembre
  -Matrícula quadrimestral - segon quadrimestre 60% en el moment de la matrícula i 40 % a 1 d’abril
  -Matrícula anual: 40 % en el moment de la matrícula, 30% a mitjans de desembre i 30% l'1 de març

  També et pots acollir al pagament mensual a terminis de l’AGAUR.

 • I si he sol·licitat aquesta credencial (MATRC), però el dia que em matriculo encara no tinc resposta?

  Escull com a forma de pagament EFECTIU, i això donarà temps a què arribi la credencial. Si el resultat del tràmit és negatiu i, per tant, no acompleixes els requisits econòmics, hauràs de pagar la matrícula de manera immediata. Si vols fraccionar el pagament, pots sol·licitar al teu centre docent el canvi de modalitat de pagament. En aquest cas, hauràs de passar a la modalitat DOMICILIAT FRACCIONAT.

  Si el resultat del tràmit és positiu i compleixes els requisits acadèmics t'hauràs d'adreçar al centre docent (https://esecretaria.upc.edu) per tal de sol·licitar la modificació la teva matrícula d'ordinària a condicional de becari. Una vegada modificada hauràs d'abonar l'import corresponent a les taxes obligatòries i, si s'escau els crèdits matriculats que no siguin de primera vegada

Reconeixement acadèmic per la participació de l'estudiantat en activitats d'extensió univeritària

 • Puc obtenir reconeixement de crèdits per activitats universitàries culturals, d’idiomes, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació?

  La UPC fixa com a possibilitat de reconeixement de crèdits un màxim de 6 crèdits i ha elaborat una relació d’activitats susceptible de ser reconegudes, amb les corresponents equivalències en crèdits ECTS. No es podran reconèixer activitats fora de les relacionades en el quadre adjunt.

 • Els programes de mobilitat també donen dret a obtenir reconeixement de crèdits?

  La formació assolida es pot reconèixer un màxim de 6 ECTS (3 ECTS per quadrimestre) optatius addicionals a l’estudiant o estudianta que participa en programes de mobilitat en altres universitats espanyoles o estrangeres, tal i com consta a la Normativa de Reconeixement de les activitats esportives, culturals, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, als plans d'estudis de grau a la UPC.

 • On i quan puc demanar el reconeixement de crèdits?

  L’estudiant ho pot demanar a través de l’e-Secretaria a la darrera matrícula de grau i mentre li quedin crèdits optatius a cursar.

 • Quin cost té?

  Per al reconeixement de crèdits s’aplicarà el preu que estableixi cada curs acadèmic el decret de preus. En cas que l’estudiant faci un trasllat d’expedient a la UPC. canviï de pla o canviï d’estudis dins la UPC i, si ho sol·licita, aquests crèdits es podran incorporar al seu expedient.

Reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció d’altres títols (títols propis)

 • Puc reconèixer en un grau els crèdits cursats en un títol propi?

  Si la memòria verificada del grau així ho preveu, es pot fer el reconeixement seguint els criteris recollits a la normativa (punt 3.1.3).
  S’han eliminat els requisits que aquests títols havien de complir fins al curs 2014-2015.

Els graus

 • Com ha quedat el mapa de titulacions després de l'EEES?

  Per ajudar-te a entendre com ha quedat l’oferta de graus, el procés de transició entre les titulacions antigues i les noves, els seus diversos itineraris i la seva vinculació a determinats màsters que habiliten per a l’exercici de professions regulades, pots consultar aquest quadre-resum.

 • Què és un grau?

  És un cicle d’estudis que ofereix una formació general, orientada a la preparació per a l’exercici d’activitats de caràcter professional i que condueix a l’obtenció del títol de graduat o graduada. Té 240 crèdits, 60 per curs, i dura 4 anys.

 • Com es denominen els titulats i titulades en aquest sistema?

  Graduat o Graduada en (T) per la Universitat Politècnica de Catalunya. (T) és la denominació específica del grau.

 • Quina serà la formació bàsica de les enginyeries?

  La part comuna dels títols es desenvoluparà a l’inici dels estudis i constarà almenys de 60 crèdits, dels quals un mínim de 36 estan vinculats a la branca de coneixements al títol. Ara bé, el marc UPC per a les titulacions de Grau estableix que en els estudis que pertanyen a una mateixa branca, per exemple, el marc de l’enginyeria tècnica industrial, el primer i segon cursos (120 ECTS) siguin comuns.

 • Què és un crèdit ECTS?

  És la unitat de mesura a partir de la qual es dissenyen les titulacions en el marc de l’EEES. Es basa en el còmput del treball de l’estudiant (les hores de classe teòriques i pràctiques, l’esforç dedicat a l’estudi, a la preparació i realització d’exàmens, etc.). A la UPC, un crèdit ECTS equival a 25 hores, i excepcionalment fins a 30 hores per pràctiques externes i treball final de grau.

 • Quina és la metodologia d'aprenentatge??

  L’estudiant esdevé el centre del sistema, les titulacions es dissenyen en funció de les competències que l’estudiant ha d’assolir, per la qual cosa es valora el seu esforç i no només les hores de classe. L’objectiu és que adquireixi la capacitat d’avançar en el coneixement de forma autònoma, de desenvolupar el pensament creatiu i d’abordar la resolució de problemes interdisciplinaris.
  En el model la docència s’articula al voltant del procés d’aprenentatge de l’estudiant. Els plans d’estudis se centren en les competències i habilitats que l’estudiant ha d’assolir, per la qual cosa es valora el seu esforç i no només les hores de classe.

 • Què són les competències?

  El conjunt de coneixements, habilitats i actituds que descriuen els resultats de l’aprenentatge d’un programa educatiu, allò que un estudiant sap o pot demostrar al final del procés educatiu.

 • Què són les competències transversals?

  Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el seu procés d’aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, comunicació eficaç oral i escrita, coneixement d’una tercera llengua (preferentment l’anglès), treball en equip, aprenentatge autònom i ús solvent del recursos d’informació.

 • Què són les competències específiques?

  Les competències específiques descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de fer en acabar els seus estudis i són definides per cada titulació.

 • És imprescindible el coneixement d'una tercera llengua?

  Tots els estudiants de grau de la UPC tenen el requisit de coneixement d'una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Els estudiants que han accedit a la universitat el curs 2014-15 procedents del batxillerat o de cicles formatius han de presentar un certificat de nivell B2 o superior. Consulta la pàgina: Estudiant de 1r, certifica el B2.La resta d'estudiants han d'acreditar la competència en una tercera llengua per mitjà d'una de les quatre vies previstes. Consulta la pàgina: Competència en 3a llengua.

L'avaluació

 • Com és l'avaluació en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)?

  El sistema europeu de crèdits significa adoptar el treball de l’estudiant o estudianta com a mesura de l’activitat acadèmica i definir amb precisió els objectius del pla d’estudis i la contribució que cada una de les assignatures que el componen tenen per assolir-los.

 • Com són els plans d'estudi?

  Tenen com a objectius centrals l’adquisició de competències, per tant, les matèries es defineixen en funció de les competències que has d’assolir al final del procés formatiu; competències que són avaluables i s’han de reflectir en les qualificacions.

  Les competències genèriques són les que no estan orientades al desenvolupament de cap funció o tasca laboral concreta, sinó que són apropiades per a la majoria de les professions i es poden aplicar a una diversitat de situacions (la comunicació, la resolució de problemes, el raonament, la capacitat de lideratge, la creativitat, la motivació, el treball en equip i especialment la capacitat d’aprendre). Les competències específiques són les pròpies d’una titulada o titulat universitari i es despleguen en tres nivells: competències instrumentals bàsiques, que tenen un caràcter essencialment científic i són comunes a tots els àmbits de coneixement; competències que fan referència als fonaments científics i tecnològics transversals a un àmbit determinat, i competències tecnològiques aplicades, que són pròpies d’una titulació.

 • Quins nivells té l'avaluació a la UPC?

  Té diferents nivells:

  -Les assignatures / matèries obligatòries i optatives programades en el pla d’estudis.

  -Els blocs curriculars. Un bloc curricular és un conjunt d’assignatures amb uns objectius formatius comuns que s’avaluen de forma global en un procediment que s’anomena avaluació curricular. El centre docent és el responsable de l’avaluació curricular. Tots els plans d’estudis de grau de la UPC han de definir un mínim de dos blocs curriculars: la fase inicial, constituïda pels 60 crèdits ECTS del primer curs del pla d’estudis, i el bloc constituït, com a mínim, per la resta d'assignatures obligatòries del pla d’estudis. El TFG/PFG és una matèria obligatòria i s’ha de dimensionar a partir d’un mínim de 12 crèdits ECTS i fins a un màxim de 30. En el cas de títols vinculats a professions regulades, el TFG/PFG té un mínim de 24 crèdits ECTS.

  -Les activitats acadèmiques addicionals que et poden ser reconegudes.

 • Quins drets tinc pel que fa a les meves avaluacions?

  Tens dret a ser avaluat o avaluada de tot el que et matriculis, però, si tries assignatures amb horaris incompatibles, no podràs reclamar que t’avaluïn en dates diferents a les previstes. Si, per algun motiu excepcional degudament justificat, no pots presentar-te a una prova d’avaluació, el centre ha de considerar el cas i, si escau, arbitrar les mesures necessàries per tal que la puguis realitzar dins el període lectiu.

  Si no participes a cap dels actes d’avaluació d’una assignatura, et constarà com a “no presentat/no presentada”. Tens dret a conèixer a principi de curs els criteris d’avaluació i el mètode de qualificació de cada assignatura aprovats pel centre, que en cap cas no podran ser modificats durant el curs.

 • Quins drets tinc pel que fa a la revisió dels resultats de l'avaluació?

  Tens dret a sol·licitar la revisió dels diferents resultats dels actes d’avaluació en el termini prèviament establert pel teu centre o del reconeixement de crèdits, en un màxim de set dies des de la seva data de publicació.

  Tens dret a conèixer la resolució de les teves al·legacions contra les resolucions dels teus professors responsables de l'assignatura reclamada, en un termini màxim de quinze dies des de la data d'interposició de la teva reclamació. En qualsevol cas, el resultat de la revisió no pot suposar mai una qualificació inferior a l'obtinguda prèviament al procés de revisió.

  Quan hagis fet al·legacions a una qualificació, tens dret a matricular-te després de la resolució, si és positiva, malgrat que aquesta es produeixi fora del termini oficial de matrícula.
  Independentment del procés de revisió de les qualificacions, tens dret a rebre d’un professor o professora de l’assignatura valoracions sobre el treball realitzat en qualsevol activitat objecte d’avaluació, així com a rebre una explicació sobre la qualificació atorgada, amb l’objectiu d’orientar-te acadèmicament.

  Contra les resolucions del director o directora o el degà o degana del teu centre, pots fer una reclamació al rector o rectora, mitjançant un recurs, en un termini màxim d'un mes a partir de la recepció de la resolució corresponent.

 • Què és, qui fa i quan es fa l'avaluació curricular?

  L'avaluació curricular és aquella en què s'avaluen de forma global totes les assignatures que componen un bloc curricular. Pots consultar quins són els blocs curriculars de la teva carrera a la guia docent.

  Cada centre estableix els mecanismes per fer l'avaluació curricular i els ha de fer públics. Aquesta avaluació la realitza una comissió específica i, en el cas de l’avaluació curricular de la fase inicial, la comissió està formada, almenys, per professorat i pels estudiants que ja l’han superada.

  Seràs avaluat de cada bloc curricular quan ho hagis estat de totes les assignatures que el componen. En el cas de la fase inicial, quan el rendiment mínim establert pel centre a l'efecte de permanència sigui dels 60 ECTS que la componen, també seràs avaluat curricularment quan hagis esgotat el termini màxim per superar-la, encara que no se t’hagi avaluat de la totalitat d’assignatures. Aquesta avaluació curricular de la fase inicial és independent del resultat que hagis pogut obtenir en les assignatures d’altres blocs curriculars, de les quals hagis estat autoritzat o autoritzada a matricular-te.

 • On es reflecteix el resultat de l'avaluació curricular?

  A l’acta curricular. S’elabora i es dóna a conèixer a tots els estudiants que són avaluats curricularment. Per als qui hagin superat l’avaluació curricular, en cas que totes les qualificacions numèriques que integren el bloc siguin iguals o superiors a 5.0, inclourà les qualificacions descriptives i numèriques definitives de cadascuna de les assignatures i la qualificació numèrica del bloc curricular, obtinguda com a mitjana de la qualificació de les assignatures ponderada amb el nombre de crèdits de cadascuna. Per als qui no hagin superat l’avaluació curricular, s’indicarà suspens de qualificació sense nota numèrica.

 • Com s'avalua el bloc de fase inicial?

  -Si superes la fase inicial a l’acta curricular figurarà tota la informació esmentada a l’apartat anterior.

  -Si no la superes, però no has esgotat el temps de què disposes per fer-ho, obtindràs un "suspens de qualificació", sense nota numèrica. Això vol dir que has de tornar a ser avaluat o avaluada curricularment de la fase inicial al final del següent període lectiu.

  -Si no la superes i has esgotat el temps de què disposes per fer-ho, s’especificaran les assignatures superades i es consignarà la qualificació de “no apte de fase inicial”.

  -Consulta l’apartat de Permanència de la Normativa Acadèmica dels estudis de grau Obriu l'enllaç en una finestra nova per saber les opcions de continuïtat que tens en aquest cas.

 • Com s'avalua cada assignatura?

  Si superes l’assignatura, a l’informe d’avaluació figuraran les qualificacions descriptives i numèriques definitives obtingudes (excel·lent/matrícula d’honor: 9,0-10; notable: 7,0–8,9; aprovat: 5,0– 6,9) Si no la superes, obtindràs un suspens (0-4,9).

  Si no participes en cap dels actes d’avaluació de l’assignatura, et constarà com a “no presentat/no presentada”.

  La normativa acadèmica 2014-2015 ha incorporat la possibilitat que el centre pugui fer reavaluació a les assignatures. A la guia docent s’haurà d’indicar si el centre s’acull aquesta possibilitat i, en cas positiu, quines assignatures estan afectades, el procediment, les condicions per acollir-s’hi i els terminis.

 • Què suposa obtenir a la valoració del rendiment una qualificació de suspens amb nota numèrica igual o superior a 4?

  Pots decidir matricular-te o no de les assignatures qualificades en la valoració del rendiment amb un suspens i nota numèrica igual o superior a 4,0, atès que seran objecte d'avaluació curricular, mitjançant la qual es poden convertir en un aprovat o bé es poden mantenir en un suspens.

  Si decideixes matricular-te d'una assignatura de la qual ja ha estat avaluat o avaluada en un període acadèmic anterior i de la qual has obtingut una qualificació de suspens amb una nota numèrica igual o superior a 4,0 (sempre que sigui la darrera avaluació de l’assignatura), aquesta nota es manté en els actes d’avaluació següents, sempre que no la superis (en aquest cas, la nota numèrica ha de ser la més alta de les dues obtingudes).

 • Puc renunciar a l'avaluació curricular?

  Si no vols que et siguin aplicats els criteris d’avaluació curricular, tant en un període determinat, com en un bloc curricular específic, pots demanar la renúncia al centre on curses els estudis en el període establert per a la presentació d’aquestes renúncies. En tots dos casos has de tornar-te a matricular de totes les assignatures qualificades com a suspens.

  Per a més informació referent a l’avaluació a la UPC, consulta l’apartat 4 de la Normativa Acadèmica dels estudis de grau.

La permanència

 • Puc estar matriculat a la UPC tants anys com vulgui?

  Depèn del teu rendiment acadèmic. Amb l’objectiu de garantir un bon aprofitament de recursos, la UPC ha arbitrat, mitjançant l'apartat de Permanència de la Normativa Acadèmica dels estudis de grau, tres mecanismes per al control del rendiment acadèmic resultant de l’avaluació: el mínim de crèdits que has de superar en el primer any acadèmic d'estudis, el nombre mínim de crèdits que has de superar de la fase inicial (60 crèdits ECTS del primer any acadèmic dels estudis) establert pel centre i, finalment, el rendiment mínim que has de tenir un cop superats el mínim de crèdits de la fase inicial, establerts pel centre docent a través del paràmetre de resultats acadèmics.

 • Com sabré si compleixo o no la normativa de permanència?

  El centre t’informarà abans del següent període de matrícula si no has complert la norma d'aprovar un mínim de 12 crèdits el primer any acadèmic (“no apte de primer any acadèmic”) o la de superar la fase inicial ("no apte de fase inicial"). Cada centre docent estableix el mínim de crèdits a superar, comprès entre 42 i 60 crèdits ECTS de la fase inicial. Has de superar aquests crèdits en un termini màxim de 2 anys acadèmics si curses estudis a temps complet, i en un termini màxim de 4 anys acadèmics si curses els estudis a temps parcial.

  Un cop superat el rendiment mínim de la fase inicial, el centre t’informarà si obtens un paràmetre de resultats acadèmics inferior a 0,5 en dos períodes lectius consecutius com a màxim (això significa que no has aprovat el 50% dels crèdits matriculats en aquell període lectiu, i també et comunicarà les mesures que se t’aplicaran, si escau, per a la matrícula següent (per exemple, limitar el nombre de crèdits de què et pots matricular). Hi ha la possibilitat de fer una desvinculació automàtica dels estudis quan el paràmetre de resultats acadèmics sigui inferior a 0,3 en els tres últims períodes lectius matriculats (en el cas de períodes lectius quadrimestrals), o en dos períodes lectius consecutius, (en el cas de períodes lectius anuals).

  Per a més informació, consulta l'article 5.8. "Rendiment mínim un cop superats els crèdits de la fase inicial establerts pel centre docent" de l'apartat de Permanència de la Normativa Acadèmica dels estudis de grau.

 • Compten tots els crèdits a l'efecte del còmput per calcular el paràmetre de resultats acadèmics i els 12 crèdits que s'han de superar el primer any d'estudis?

  No, ja que no es tindran en compte els crèdits obtinguts per convalidació o reconeixement.

 • Què passa si no aprovo 12 crèdits el primer any?

  La Comissió d’Avaluació et declararà “no apte de primer any acadèmic”. Disposaràs d’un termini per presentar al·legacions i, si la resolució és favorable, és a dir, si superes més de 12 crèdits, podràs continuar els estudis normalment.

  En cas que la resolució mantingui la teva qualificació de “no apte” i creguis que el teu cas es pot considerar com l’excepció que es preveu a l’article 5.7 “Continuïtat dels estudis” de l'apartat de Permanència de la Normativa Acadèmica dels estudis de grau, pots fer la sol·licitud al director o directora o degà o degana del teu centre, acompanyada de la documentació justificativa, en els terminis que especifica el calendari general.

 • I si no supero el rendiment mínim de la fase inicial?

  La Comissió d’Avaluació et declararà “no apte”. Com en el cas anterior, disposaràs d’un termini per presentar al·legacions i, si la resolució és favorable, és a dir, si ets declarat o declarada “apte” del rendiment mínim de la fase inicial, podràs continuar els estudis normalment.

  En cas que la resolució mantingui la teva qualificació de “no apte” i creguis que el teu cas es pot considerar com l’excepció que es preveu a l’article 5.7 “Continuïtat dels estudis” de l'apartat de Permanència de la Normativa Acadèmica dels estudis de grau, pots fer la sol·licitud al director o directora o el degà o degana del teu centre, acompanyada de la documentació justificativa, en els terminis que especifica el calendari general.

 • I si vull tornar a cursar els mateixos estudis o altres de diferents?

  Si ets declarat o declarada “no apte” del rendiment mínim de la fase inicial o bé no has superat el mínim de 12 crèdits en el primer any acadèmic, no pots continuar en aquest estudi al mateix centre. Pots tornar-te a matricular del mateix estudi en un altre centre de la UPC o qualsevol altre estudi de la UPC que no tingui la fase inicial comuna amb l’estudi del qual hagis estat exclòs o exclosa. Important: per accedir al nou estudi has de tenir plaça assignada per preinscripció a través de l'Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat o segons les normes d'accés vigents per a aquests estudis. Si vols reiniciar uns estudis dels quals has estat exclòs o exclosa o vols iniciar estudis diferents, però amb una fase inicial comuna amb l’estudi en qüestió, pots fer-ho al cap de dos anys des del moment de la desvinculació. En aquest cas, també necessites obtenir l'autorització prèvia del rector o rectora, a part de tenir plaça assignada a través de l'Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat o segons les normes d'accés vigents per a aquests estudis.

L'expedició de títols

 • Quins són els requisits per tenir dret a l’expedició del meu títol de grau a la UPC?

  Hauràs de complir tots els requisits següents:

  -Haver superat la totalitat dels crèdits que preveu el pla d’estudis conduent a l’obtenció del títol de grau que se sol·licita.

  -Haver matriculat i superat un mínim de 60 ECTS del pla d’estudis de grau del qual se sol·licita el títol. En el còmput no s’inclouen els crèdits reconeguts ni convalidats d’altres titulacions d’origen, ja siguin titulacions oficials o pròpies, però sí el reconeixement per experiència laboral o professional acreditada, amb el màxim que estableixi la memòria verificada.

  -Acreditar l’assoliment de la competència genèrica en tercera llengua (nivell B2.2).

 • Si tinc un títol de l’anterior ordenació dels estudis i vull retitular-me cursant una titulació de grau, què puc fer?

  Si el centre té aprovada la verificació de la retitulació a la seva memòria, haurà establert un itinerari per aquests casos, que haurien d’obtenir plaça per preinscripció.
  S’ha eliminat el requisit de nivell mínim de llengua exigit anteriorment per accedir per aquesta via.