Premi a associacions de l'estudiantat de la UPC

La UPC convoca la 6a edició del premi adreçat a les associacions de l'estudiantat de la UPC (Acord CG/2023/07/22) amb l’objectiu de reconèixer i promoure l’associacionisme al si d’aquest col·lectiu, la seva implicació i el foment dels valors inspiradors de la vida universitària. Es valoren els projectes que s’hagin desenvolupat durant el curs 2022-2023.

Com participar?

 1. Requisits per poder participar

  Podran optar als premis les associacions de l’estudiantat de la UPC inscrites al registre d’associacions UPC i les que acreditin una activitat d’almenys 3 anys vinculada a un centre docent i/o avalada per aquest.
  És necessari que l’objecte o fi social de l’associació tingui relació amb la UPC o el seu camp d’activitat, estigui composta i dirigida per estudiantat UPC i que l’associació hagi estat activa durant el curs 2022-2023.

 2. Com presentar les candidatures?

  Mitjançant la seu electrònica de la UPC. A la sol·licitud s'ha d'identificar:

  - Nom de l'associació
  - Finalitat social
  - Composició
  - Dades de contacte i bancàries
  - Annexar una memòria sobre un projecte que s’hagi desenvolupat durant el curs 2022-2023.

  Els projectes poden ser activitats, jornades, programes, elaboració de materials (publicacions, audiovisuals, software, etc...) duts a terme de forma directa pels membres de l’associació i que tinguin relació amb els valors basats en els principis inspiradors de la vida universitària: llibertat, democràcia, justícia, solidaritat, igualtat d’oportunitats, sostenibilitat i respecte a la pluralitat (art. 5.5 Estatuts UPC).

  La presentació de candidatura implica l’acceptació de les bases de la present convocatòria.

 3. Termini per fer-ho

  Les associacions han de presentar la seva candidatura mitjançant la seu electrònica de la UPC, des del 15 de juliol fins al 15 d'octubre de 2023.

Premis i avaluació de les candidatures

 1. Premis

  Cada premi té una dotació de 1.000 €. La Comissió avaluadora podrà acumular els imports dels premis en cas que resultin seleccionats menys beneficiaris que premis. Igualment, atesos els projectes presentats, la Comissió, de forma motivada en la seva resolució, pot variar la dotació dels premis. En cap cas es poden atorgar ajuts per un import superior a 3.000 €.

 2. Com es valoraran les candidatures?

  Es valorarà en el projecte o activitat els aspectes següents:

  - Originalitat de la proposta i adequació als valors de referència.
  - Implicació de l’estudiantat en la vida universitària.
  - Foment de la paritat entre sexes i de la participació de les dones. Es tindran especialment en compte els aspectes relacionats amb la coeducació, el foment i la participació de les dones en estudis de la UPC i projectes de difusió STEM a etapes educatives inicials.
  - Foment de l’associacionisme, projectes col·laboratius i accés obert.
  - Imatge de la UPC i implicació amb l’entorn.

  Si les candidatures presentades ho permeten, la Comissió avaluadora tindrà en compte, per a l’atorgament dels premis, la distribució de projectes en:

  • entorn (impacte social)
  • participació (vida social universitària)
  • estudis (formació transversal)

 3. Qui ho valorarà?

  La Comissió avaluadora estarà formada per 5 persones:

  - La vicerectora de Docència i Estudiantat
  - El director de l’Àrea Acadèmica
  - Un o una PDI amb experiència en valoració de projectes
  - Dos estudiants designats pel Consell de l'Estudiantat
  - Un representant del Servei d'Esports, com a Unitat gestora dels ajuts que actuarà com a secretari.

Quan es resoldran els premis?

 1. Resolució

  La Comissió resoldrà la convocatòria abans del 30 de novembre de 2023. Contra aquesta resolució no hi cap recurs ni reclamació.

 2. Pagament dels premis

  El pagament s’efectuarà abans de finalitzar el mes de desembre de 2023, mitjançant transferència bancària al compte indicat per les associacions beneficiàries.

Acceptació de les bases

La participació en el Premi suposa la plena i total acceptació d’aquestes bases i el compromís de portar-les a terme.
Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases, prevaldran els criteris dels organitzadors.