Registre d'associacions

Les associacions de la UPC estan regulades pel Reglament del Registre d'associacions de la UPC aprovat pel Consell de Govern de l'11 de desembre del 2019 i, prèviament, han d’estar inscrites com a tals al corresponent registre d’associacions, d’acord amb la legislació vigent en cada moment. Per poder esdevenir una associació UPC, un 70% de les persones membres de la junta directiva i dels socis de l’entitat han de ser membres de la comunitat UPC (PDI, PAS, estudiantat i/o alumni), tot i que excepcionalment, es podran inscriure també associacions que tenen un percentatge inferior de persones membres de la comunitat UPC quan es tracta d'associacions d'àmbit interuniversitari o associacions que siguin declarades d'interès de la UPC.

Pots consultar el cens d'associacions de la UPC abans de crear una nova.

Per qualsevol dubte o més informació poseu-vos en contacte amb l'adreça electrònica ajuts.associacions@upc.edu

1. Quines associacions es poden registrar a la Generalitat de Catalunya? 

Les associacions són persones jurídiques privades constituïdes per tres o més persones que s'uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d'interès general o particular i es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics amb caràcter temporal o indefinit.

La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya és l’ens competent en el registre de les associacions de règim general. En queden excloses --perquè tenen registres específics--, les associacions polítiques, les religioses, les esportives de competició oficial i les professionals que regulen drets laborals (sindicats i patronals).

2. Etapes a seguir per registrar una associació a la Generalitat de Catalunya

Poden constituir associacions, i sol·licitar-ne la inscripció en el Registre, les persones físiques majors d'edat i menors emancipades; les persones menors d'edat que tinguin almenys 14 anys, sempre que actuïn amb l'assistència dels seus representants legals; les persones jurídiques privades i públiques, i les persones menors d'edat amb capacitat natural, quan es tracti d'associacions juvenils, infantils o d'alumnes.

 

  1. Aportar la següent documentació per a la inscripció de la constitució d'una associació:

- Sol·licitud

- Acta fundacional (datada i signada per totes les persones que en són sòcies fundadores)

- Estatuts (datats i signats per totes les persones que en són sòcies fundadores)

Si el tràmit es fa en línia, l'import de la taxa queda reduït al 50%. El pagament d'aquesta taxa s'ha de justificar en el moment de la presentació de la sol·licitud.

  1. Pagar les taxes
  2. Presentar la documentació a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC):

Carrer de Pau Claris, 81 (Casal Sant Jordi)
08010 Barcelona
Telèfon 93 316 41 23 -- 93 316 41 24

Consultar horaris.

Saps que la Generalitat de Catalunya permet fer tràmits en línia?

3. Quines associacions es poden registrar a la UPC?

Totes aquelles que existeixen en el si de la UPC, les que s'hi puguin crear o que hi vulguin actuar en el futur i no contravinguin l'ordenament legal vigent. Han d'estar inscrites en el registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya o al registre pertinent. El Registre d’associacions de la UPC és de caràcter intern i, per tant, sols té efectes a la mateixa UPC. 

Les associacions que s’hi inscriuen tenen dret a ser admeses en les convocatòries d'ajuts (culturals o esportives) que pugui fer la UPC, a signar acords de col·laboració amb la Universitat i a ser escoltades en qüestions relacionades amb el seu àmbit pel rector o la rectora, o per les persones membres del Consell de Direcció en les quals delegui i també per les persones que dirigeixen les unitats bàsiques corresponents. Igualment, gaudeixen dels drets que els hi reconeixen els Estatuts de la UPC i a fer sol·licituds per a la utilització d'espais de la Universitat a les unitats corresponents, d'acord amb els requisits i les condicions establertes en la normativa corresponent sobre cessió d'espais de cada escola o campus.

Cal recordar que la inscripció d'una associació al Registre d'associacions de la UPC no li proporciona personalitat jurídica.

4. Passes a seguir per registrar una associació a la UPC

Presentar la següent documentació accedint al Registre electrònic de la UPC : 

- Sol·licitud
- Una declaració responsable  que incorpori la següent fitxa identificativa emplenada:
a. Denominació de l’associació i, si s’escau, el seu logo.
b. Domicili de l’associació.
c. Membres de la Junta Directiva de l’Associació i distribució de càrrecs en la mateixa (President i Secretari).
d. Data de fundació de l’associació i data d’inscripció en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya o al registre pertinent.
e. Declaració del representant legal que acrediti la pertinença de, com a mínim, un 70% dels membres de la junta directiva i dels socis de l'associació a la comunitat universitària de la UPC; acreditar que es tracta d'una associació interuniversitària o bé exposar els motius pels quals l’associació hauria de ser declarada d’interès de la UPC, adjuntant, si s’escau, aquells escrits de suport o cartes de recomanació corresponents.
f. NIF de l’associació.
g. Dades de contacte.
- Una còpia de l'acta o document fundacional.
- Una còpia dels estatuts vigents de l'associació.
 

5. Quan està registrada a la UPC una associació?

L’admissió de l’associació en el Registre de la UPC esdevé definitiva en el moment en el qual aquesta inclusió és aprovada pel Consell de Govern de la Universitat. L'acord autoritzant la inscripció es notificarà a l'associació i es farà constar que la inclusió en el Registre comporta la regulació a través del reglament d’associacions de la UPC i de les normatives que en siguin d'aplicació.