Consell Acadèmic

És un òrgan d’informació i de consulta del rector o rectora. Està format pels degans i deganes i els directors i directores de totes les unitats acadèmiques i és presidit pel rector o rectora.

Composició del Consell Acadèmic