Consell de Govern

És l’òrgan de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, així com les directrius i els procediments per aplicar-les, en els àmbits acadèmic, econòmic i de gestió, i desplega els Estatuts i estableix la normativa interna de la Universitat. Ha de vetllar pel compliment dels Estatuts, els reglaments de la Universitat i els acords del Claustre Universitari.

Composició, ordre del dia de les sessions i acords del Consell de Govern

Composició de la Comissió Permanent del Consell de Govern

Composició de la Comissió de Desenvolupament Estatutari

Composició de la Comissió de Docència i Política Acadèmica

Composició de la Comissió d'Economia i Infraestructures

Composició de la Comissió de Personal i Acció Social

Composició de la Comissió de Política Lingüística

Composició de la Comissió de Recerca