Junta Electoral d'Universitat

Resol totes les reclamacions, recursos i qüestions que se li plantegen respecte a qualsevol de les eleccions que estableixen els Estatuts i els reglaments de les unitats estructurals. Les resolucions de la Junta Electoral exhaureixen la via administrativa i són impugnables directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Composició de la Junta Electoral d'Universitat