Valors

Compromís social
El coneixement que creem i transferim a la societat cal inserir-lo en el marc bàsic de les responsabilitats socials generals, com la llengua pròpia i la cultura, la màxima inclusió possible i l’orientació ètica de tota la tecnologia, que ha de ser al servei del bé comú.

Esperit cooperatiu

Disposició per treballar de manera col·lectiva en l’assoliment d’un objectiu comú, basada en el respecte a les diferents persones. A partir de les aportacions individuals, es creen consensos de presa de decisions i s’assumeixen responsabilitats de manera compartida, en exercici de la democràcia universitària.
Professionalitat
Capacitat per desenvolupar les tasques docent, investigadora, de transferència de coneixement, d’innovació i de gestió amb competència i responsabilitat, i orientar-hi la formació de l’estudiantat per al seu futur en la societat. Això implica disposar dels coneixements, les habilitats i les actituds adequats per aconseguir-ho.

    Sentit crític

Disposició intel·lectual i social antidogmàtica, analítica, interpretativa, metòdicament autocorrectiva, sensible a la complexitat dels contextos i a la condició evolutiva de tota activitat humana, oberta al pluralisme i la creativitat amb la pràctica del diàleg assertiu.

Sostenibilitat

Disposició a decidir i emprendre accions per preservar i regenerar la biosfera, sense comprometre el benestar de les generacions actuals ni el de les futures, construint societats justes, democràtiques i pacífiques.


Veracitat

Obtenció i transmissió de coneixement i informació amb la màxima precisió, rigor, integritat i transparència. La veracitat requereix actituds com la modèstia, l’obertura a altres perspectives, l’esperit d’indagació, la impugnació de tota falsedat i el reconeixement del valor dels fets.