Requisits Acadèmics

1. Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un títol universitari oficial, expedit per una universitat pertanyent a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), que faculti en el país expedidor per a l’accés als estudis de màster.

2. Estar en possessió d’un títol expedit per una universitat d’un país no pertanyent a l’EEES el qual no ha d'estar homologat. La UPC comprovarà prèviament que aquests estudis corresponguin a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que facultin en el país expedidor per accedir a estudis de màster. L’accés per aquesta via no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el seu reconeixement a cap més efecte que el de cursar els estudis de màster. El títol de màster obtingut sí que tindrà plena validesa oficial.

A més d’aquests requisits d’accés generals per a tots els estudis de màster, cada programa pot determinar unes condicions específiques d'admissió.