Programes acadèmics integrats de grau i màsters que habiliten per a l'exercici de professions regulades

En el marc de les titulacions adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), les competències per a l’exercici professional s’adquireixen en alguns casos amb la titulació de grau i en d’altres amb la titulació de màster En aquest darrer cas, a la UPC s’han dissenyat uns programes acadèmics integrats que habiliten per a l’exercici de professions regulades. Formats per un grau UPC i un màster universitari UPC, els titulats i titulades d’aquest grau tenen accés directe i admissió preferent al màster que dóna les atribucions.

Els titulats i titulades d’altres graus UPC del mateix àmbit d’estudis, que tenen atribucions professionals vinculades al grau, també tenen accés directe, però no admissió preferent al màster.

A la taula següent hi ha els màsters UPC que habiliten per a l’exercici de la professió regulada, el grau UPC amb què constitueixen el programa integrat —que dóna accés directe i admissió preferent— i els graus UPC de l’àmbit d’estudis que també donen accés directe, però no admissió preferent. Si ets titulat de grau en qualsevol altra universitat, consulta la web del màster.

Professió regulada Grau UPC que conforma el programa Màster UPC que habilita per a la professió regulada Centre on s'oferta Altres graus UPC de l'àmbit amb accés al màster
Arquitecte/a Estudis d'Arquitectura. ETSAB
ETSAV
Arquitectura ETSAB
ETSAV
ETSAB,
ETSAV
Enginyer/a Aeronàutic/a Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials. ESEIAAT Enginyeria Aeronàutica. ESEIAAT ESEIAAT -Enginyeria de Sistemes Aeroespacials. EETAC

-Enginyeria en Vehicles Aeroespacials. ESEIAAT
Enginyer/a de Camins, Canals i Ports

- Tecnologies de Camins, Canals i Ports. ETSECCPB

-Enginyeria Civil. ETSECCPB

-Enginyeria d'Obres Públiques. ETSECCPB

Enginyeria de Camins, Canals i Ports. ETSECCPB ETSECCPB
Enginyer/a Industrial Enginyeria en Tecnologies Industrials. ESEIAAT, ETSEIB Enginyeria Industrial. ESEIAAT, ETSEIB ESEIAAT, ETSEIB -Enginyeria Elèctrica. EEBE, EPSEM, EPSEVG, ESEIAAT

-Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica. EEBE, EPSEM, EPSEVG, ESEIAAT

-Enginyeria Mecànica. EEBE, EPSEM, EPSEVG, ESEIAAT

-Enginyeria Química. EEBE, EPSEM, ETSEIB, ESEIAAT, EEI

-Enginyeria en Tecnologia i Disseny Tèxtil. ESEIAAT

- Industrial Technologies and Economic Analysis. ETSEIB

Amb complements de formació:
-Enginyeria Biomèdica. EEBE

-Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte. ESEIAAT, EPSEVG

-Enginyeria de l'Energia. EEBE

-Enginyeria de Materials. EEBE

-Enginyeria en Organització Industrial. EEI

-Enginyeria Física. ETSETB
Enginyer/a de Mines Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge. EPSEM Enginyeria de Mines. EPSEM EPSEM
Enginyer/a Naval i Oceànic Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval. FNB Enginyeria Naval i Oceànica FNB
Amb complements de formació:
-Tecnologies Marines. FNB
Enginyer/a de Telecomunicació Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació. ETSETB


Enginyeria de Telecomunicació. ETSETB ETSETB

- Enginyeria Electrònica de Telecomunicació. ETSETB

-Enginyeria en Sistemes Audiovisuals. ESEIAAT, ETSETB

-Enginyeria de Sistemes Electrònics. ETSETB

-Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació. EETAC, ETSETB

-Enginyeria Telemàtica. EETAC, ETSETB

Amb complements de formació:
-Enginyeria Física. ETSETB

En el cas dels màsters d’Enginyeria Informàtica i d’Enginyeria Química, tot i no ser màsters que habilitin per a l’exercici de la professió en sentit estricte, es consideren assimilables. A la taula següent hi ha els graus de referència i els d’accés.

Professió Grau UPC de referència que conforma el programa Màster UPC que habilita per a la professió Centre on s'oferta el programa Altres graus UPC de l'àmbit amb accés al màster
Enginyer/a Informàtic/a Enginyeria Informàtica. FIB, EPSEVG Enginyeria Informàtica. FIB FIB
Enginyer/a Químic/a Enginyeria Química. EEBE, ETSEIB, ESEIAAT, EPSEM, EEI Enginyeria Química. EEBE EEBE

Màsters que donen accés als títols professionals de la marina mercant:

Títol professional Grau UPC de referència que conforma el programa Màster UPC que dóna accés al títol professional de la marina mercant Centre on s'oferta el programa Altres graus UPC de l'àmbit amb accés al màster
Cap de màquines de la marina mercant * Tecnologies Marines. FNB Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes. FNB FNB
Capità/ana de la marina mercant * Nàutica i Transport Marítim. FNB Nàutica i Gestió del Transport Marítim. FNB FNB

* Un cop finalitzat el període d'embarcament requerit i haver complert els requisits que estableix la Marina Mercant.