Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Thermal Engineering

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

El master's degree in Thermal Engineering (màster universitari en Enginyeria Tèrmica) es presenta com a resposta a problemes i necessitats en el camp de l'enginyeria d’energia tèrmica des de diferents àmbits: sistemes energètics i recursos, intensificació en la transferència de calor i massa i la dinàmica de fluids, mètodes numèrics i experimentals en enginyeria tèrmica, i disseny de sistemes i equips tèrmics, generadors de calor i fred, etc. L'objectiu formatiu del màster és formar experts i expertes cientificotècnics amb els coneixements i habilitats necessaris per analitzar qualsevol problema d'enginyeria en els àmbitsde l'energia tèrmica i la dinàmica de fluids.
Durada i inici
1 any acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
1.660 € (6.331 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
Títol oficial
Títol oficial pendent d'aprovació per part del Consell d'Universitats.
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
Atès que el màster s'imparteix íntegrament en anglès, s'estableix com a requisit d'idioma per a accedir al màster el nivell d'anglès corresponent al B2.2 del Marc europeu comú de referència, si bé no s'haurà de superar cap prova específica de nivell de competència lingüística en llengua anglesa per a poder accedir al màster.

Accés directe
Les titulacions amb accés directe al màster, sense que calguin complements de formació, són les següents:

Graus:
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria de l'Energia
 • Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials

Titulacions de l'ordenació d'estudis anterior:
 • Enginyeria Tècnica Industrial, en l'especialitat de Mecànica
 • Enginyeria Industrial
 • Enginyeria Aeronàutica
 • Enginyeria Tècnica Aeronàutica

En el cas dels estudiants i les estudiants que no provinguin de graus o llicenciatures de l'àmbit mecànic o termoenergètic, la comissió acadèmica del màster n'analitzarà l’expedient acadèmic i determinarà si necessiten complements formatius.

Complements formatius
La comissió acadèmica del màster analitzarà els expedients dels estudiants i les estudiants que sol·licitin l'accés al màster des d'una titulació diferent de les que ofereixen l'accés directe, amb la finalitat de determinar-ne, per a cada cas i si cal, els complements formatius que hagin de cursar.

Els complements formatius que s’hagin de cursar seran de l'àmbit de la termodinàmica, la mecànica de fluids o la transferència de calor, i el nombre de crèdits màxims que caldrà cursar per aquest concepte seran 18 ECTS.

Aquests crèdits s’han de cursar de manera paral·lela al màster durant el primer quadrimestre, per la qual cosa, tot i que consisteixin en assignatures de grau, es consideraran a efectes econòmics com a crèdits de màster. En cap cas no formaran part del pla d'estudis com a crèdits optatius.

Criteris d'admissió
 • Valoració de l’expedient acadèmic: 60 %
 • Valoració de l’experiència professional: 10 %
 • Valoració del nivell de coneixement de la llengua anglesa: 15 % (acreditació del nivell corresponent al certificat B2.2 del Marc comú europeu de referència).
 • Valoració de la titulació d’origen: 15 %
Places
30
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type