La UPC, una de les universitats amb major índex d'inserció laboral d'Espanya, segons l’U-Ranking

En el marc del projecte U-Ranking, impulsat pel BBVA i l’Institut València d'Investigacions Econòmiques (IVIE), el 16 de maig s'ha publicat per primer cop un estudi sobre la inserció laboral dels titulats i les titulades del sistema universitari espanyol, per camps d'estudi, i per universitats. La UPC ocupa el rang 2-4 entre les 67 universitats analitzades.

22/05/2023

U-Ranking acaba d'incorporar al web una eina amb indicadors de la inserció laboral dels diferents estudis universitaris, així com les diferències existents en funció de la universitat que els ofereix. Aquesta eina s’acompanya d’una Anàlisi de la inserció laboral dels titulats universitaris, un informe que s'afegeix a l'eina Tria Universitat, la qual ajuda l'estudiant a seleccionar el grau i la universitat més idònia en funció de les prioritats. A nivell global, la UPC se situa en el rang 2-4 d’universitats espanyoles amb major grau d’inserció laboral, amb un índex d’1,12. 

L'anàlisi de la inserció laboral dels titulats universitaris destaca que els graus relacionats amb Informàtica, Enginyeria i Salut tenen, de mitjana, taxes d'ocupació més grans i major percentatge d'ocupats amb un sou major o igual a 1.500 euros, d'ocupacions altament qualificades i de persones treballant en tasques relacionades amb els estudis que han cursat. Aconsegueixen els millors resultats les universitats politècniques, amb pesos elevats de titulacions en els grups d'estudi d'informàtica i enginyeries, totes en el primer quartil. En canvi, presenten resultats més modestos les universitats generalistes, que se situen en el terç inferior

Concretament, els estudis d’informàtica són els que ofereixen millors indicadors d’inserció laboral, amb una taxa d’ocupació del 96,3%, un percentatge d’ocupats amb un sou major o igual a 1.500 euros que frega el 80%; un 92% d’ocupacions altament qualificades i un 89% de persones graduades treballant en activitats relaciones amb els seus estudis. Després dels titulats en Salut i Serveis Socials,  segueixen els titulats en Enginyeria, indústria i construcció, amb una taxa d’ocupació del 92 %, amb un percentatge d’ocupats amb un sou major o igual a 1.500 euros de gairebé el 73% . Aquest grup també té gairebé el 90% d’ocupacions altament qualificades i gairebé el 80% de persones titulades treballant en activitats relaciones amb els seus estudis.

Els autors de l’informe tenen en compte dos tipus de fonts. Per una banda, les dades de l'enquesta d'inserció laboral de titulats universitaris de l'Instituto Nacional de Estadística (INE) (situació 2019, graduats del curs 2013/2014), i analitzen els resultats de: taxa d'ocupació; ingressos nets mensuals iguals o superiors a 1.500 euros; ocupació per a estudis universitaris; i correspondència dels estudis amb el lloc de treball. Per una altra, indicadors obtinguts del Ministerio de Universidades i la Seguretat Social com ara la taxa d’afiliació a la Seguretat Social, la base de cotització, i l’ajustament de l’ocupació amb el nivell d’estudis, a partir del grup de cotització.

Pel que fa al primer grup, els autors calculen un indicador sintètic a través del qual posicionen cada  camp d'estudi. Per tant, segons els resultats d’inserció laboral per camps, les deu primeres posicions per camps d’estudis estan ocupades per Medicina, seguida de 9 enginyeries: Enginyeria Aeronàutica, Enginyeria de Computadors, Enginyeria en Tecnologies Industrials, Informàtica, Enginyeria de Telecomunicació, Desenvolupament de Software i Enginyeria Multimèdia, Enginyeria de l’Energia, Enginyeria Elèctrica i Enginyeria en Electrònica.

Quan els autors integren els 101 camps en 10 grups d'estudi, els resultats, per titulats de grau són: 1 Informàtica, 2 Enginyeria, indústria i construcció, 3 Salut i Serveis Socials, 4-5 Agricultura, ramaderia, silvicultura, pesca, i veterinària,  4-5 Educació, 6 Negocis, administració i dret, 7 Ciències, 8 Ciències Socials, periodisme i documentació, 9 Serveis i 10 Arts i Humanitats. I per titulats de màster: 1 Informàtica, 2 Enginyeria, indústria i construcció, 3 Negocis, administració i dret, 4 Salut i Serveis Socials, 5 Educació, 6 Serveis, 7-8 Ciències, 7-8 Agricultura, ramaderia, silvicultura, pesca i veterinària, 9 Ciències Socials, periodisme i documentació i 10 Arts i Humanitats.

El rànquing d'inserció laboral conjunt per grups d'estudi de grau i màster ofereix el següent resultat: 

Font: Pérez, F., Aldás, J. (dir) (2023) U-Ranking, Análisis de la inserción laboral de los universitarios. Diferencias entre titulaciones. València: IVIE p. 37