Accessibilitat aplicació mòbil

Declaració d'accessibilitat

La Universitat Politècnica de Catalunya s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre), pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a l’aplicació APP UPC disponible per a dispositius mòbils.

Situació de compliment

Aquesta aplicació mòbil és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre:

 • En algun cas no hi ha representació textual alternativa per als elements visuals [requisit número 11.1.1.1 Contingut no textual de UNE-EN-301549:2019]
 • Alguns elements de les pantalles no són assolibles navegant únicament mitjançant l’aplicació en l’ordre esperat utilitzant productes de suport [requisit 11.1.3.2 Seqüència significativa de UNE-EN-301549:2019]
 • En algun cas no es pot accedir a element de l’aplicació utilitzant el dispositiu en horitzontal [requisit 11.1.3.4 Orientació de UNE-EN-301549:2019]
 • Algunes pàgines i textos poden presentar un contrast de color insuficient [requisit número 11.1.4.3 Contrast mínim de UNE-EN-301549:2019]
 • Alguns elements de les pantalles no són assolibles mitjançant tabulacions de teclat [requisit 11.2.1.1 Teclat de UNE-EN-301549:2019]
 • En utilitzar productes de suport és possible que el focus no es desplaci al següent element esperat [requisit 11.2.4.3 Ordre del focus de UNE-EN-301549:2019]
 • El contingut multimèdia pot no complir totalment amb tots els requisits d’accessibilitat [requisit número 11.8.2 Contingut no textual de UNE-EN-301549:2019]
 • En algun cas és necessari desplaçar amb els dits la pantalla en dues direccions per veure la informació completa [requisit número 11.1.4.10 Reajustament del text de UNE-EN-301549:2019]

Carrega desproporcionada

No aplicable

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

 • Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats per aquesta universitat o dels quals no tingui el seu control, com, per exemple, fitxers ofimàtics.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració es va preparar 05 de maig de 2022.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme per l'empresa UPCnet S.L.U el dia 03 de maig de 2022.

Darrera revisió de la declaració: 05 de maig de 2022.

Observacions i dades de contacte

Es poden transmetre comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre), a través del formulari de contacte, com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades a la Unitat responsable d'accessibilitat (URA).

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i formular queixes (article 12 del Reial decret 1112/2018) s'ha de presentar una instància genèrica al Registre General de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits que estableix per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Procediment d’aplicació

Si després de fer una sol·licitud d'informació accessible o una queixa, la sol·licitud es desestima, no s'està d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no compleix els requisits que preveu en l'article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment pot iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut un termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació es pot presentar a través d'una instància genèrica al Registre General de la Universitat Politècnica de Catalunya. La reclamació serà tractada pel Registre General i transmesa a la Unitat responsable d'accessibilitat (URA).