Informació i accés a les dades personals

 

Informació de protecció de dades

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitat del tractament

F03.13  Gestionar de forma multicanal el servei d'informació i l'atenció a les persones que contacten amb aquesta Universitat

Legitimació

Consentiment

Destinataris

Les vostres dades no se cediran a tercers, tret que sigui d'obligació legal

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat