Proves d'accés a la Universitat (PAU)

Consulta la informació detallada sobre l’estructura de les proves, notes d’admissió, matèries avaluades i ponderacions al web de la Generalitat de Catalunya.

La tria de les matèries que ponderen als diferents graus és responsabilitat de les universitats, d’acord amb l’article 14 del Real Decret 1892/2008, de 14 de novembre, del Ministeri de Presidència. El paràmetre de ponderació de les matèries de la fase específica de les PAU serà igual a 0,1. Les universitats podran elevar aquest paràmetre fins a 0,2 en aquelles matèries que considerin més idònies per cursar amb èxit els graus universitaris. Les universitats han de fer públics els valors de dits paràmetres per les matèries seleccionades a l’inici del curs corresponent a la prova.